ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.190; 31.240                                                                                                                            Duben 2017

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu –
Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním

ČSN
EN 62739-2

35 9395

idt IEC 62739-2:2016

Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy –
Part 2: Erosion test method for metal materials with surface processing

Méthode d’essai de l’érosion de l'équipement de brasage à la vague utilisant un alliage à braser sans plomb fondu
Partie 2: Méthode d’essai d’érosion de matériaux métalliques avec traitement de surface

Verfahren zur Erosionsprüfung für Wellenlötausrüstungen bei Verwendung von geschmolzener, bleifreier Lotlegierung –
Teil 2: Erosionsprüfverfahren für metallische Werkstoffe
mit Oberflächenbehandlung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62739-2:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 62739-2:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61190-1-3 zavedena v ČSN EN 61190-1-3 ed. 2 (35 9320) Připojovací materiály pro elektronickou montáž – Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice

Souvisící ČSN

ČSN EN 62739-1:2014 (35 9395) Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu – Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62739-2:2016

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

91/1365/FDIS

91/1379/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62739 se společným názvem Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní poznámky

Do bibliografie byla doplněna národní poznámka, která upozorňuje na chybu v přejímané evropské normě.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 62739-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2016

ICS 31.190; 31.240

Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu –
Část 2: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním
(IEC 62739-2:2016)

Test method for erosion of wave soldering equipment using molten lead-free solder alloy –
Part 2: Erosion test method for metal materials with surface processing

(IEC 6
2739-2:2016)

Méthode d’essai de l’érosion de l’équipement
de brasage à la vague utilisant un alliage
à braser sans plomb fondu –
Partie 2: Méthode d’essai d’érosion de matériaux
(IEC 6
2739-2:2016)

Verfahren zur Erosionsprüfung
für Wellenlötausrüstungen bei Verwendung
von geschmolzener, bleifreier Lotlegierung
Teil 2: Erosionsprüfverfahren für metallische
Werkstoffe mit Oberflächenbehandlung
(IEC 6
2739-2:2016)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-08-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                   Ref. č. EN 62739-2:2016 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 91/1365/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62739-2, který vypracovala technická komise IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62739-2:2016.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-05-17

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-08-17

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62739-2:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Zkouška............................................................................................................................................................................................. 6

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

4.2...... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 6

4.2.1... Popis zkušebního zařízení............................................................................................................................................................. 6

4.2.2... Příklad uspořádání zkušebního zařízení..................................................................................................................................... 7

4.3...... Vzorek................................................................................................................................................................................................ 7

4.4...... Zkušební podmínky......................................................................................................................................................................... 9

4.5...... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 9

4.5.1... Metoda A – Bez ohybu.................................................................................................................................................................... 9

4.5.2... Metoda B – Zrychlená ve stavu ohybu...................................................................................................................................... 10

4.5.3... Postup pro odstranění strusky..................................................................................................................................................... 11

5......... Měření hloubky eroze................................................................................................................................................................... 11

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.2...... Příprava vzorku.............................................................................................................................................................................. 11

5.3...... Měřicí sestava................................................................................................................................................................................ 12

5.4...... Postup měření................................................................................................................................................................................ 12

6......... Položky uvedené v protokolu o zkoušce................................................................................................................................... 13

Příloha A (normativní) Specifikace zkušebního zařízení a měřicí sestavy..................................................................................... 14

A.1...... Přehled............................................................................................................................................................................................ 14

A.2...... Charakteristiky zkušebního zařízení.......................................................................................................................................... 14

A.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

A.2.2.. Jednotka s nádobou..................................................................................................................................................................... 14

A.2.3.. Rotační jednotka............................................................................................................................................................................ 14

A.2.4.. Řídicí jednotka................................................................................................................................................................................ 14

A.2.5.. Ventilace......................................................................................................................................................................................... 14

A.3...... Přesnost měřicí sestavy............................................................................................................................................................... 15

A.3.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

A.3.2.. Přesnost měření............................................................................................................................................................................ 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 17

Obrázek 1 – Příklad uspořádání zkušebního zařízení........................................................................................................................... 7

Obrázek 2 – Tvar vzorku............................................................................................................................................................................. 8

Obrázek 3 – Příklad uchycení vzorku ve stavu bez ohybu................................................................................................................. 10

Obrázek 4 – Příklad uchycení vzorku ve stavu s ohybem 2 mm...................................................................................................... 11

Obrázek 5 – Příklad uspořádání měřicí sestavy pro metodu hloubky fokusace pomocí optického mikroskopu.................... 12

Tabulka 1 – Zkušební podmínky............................................................................................................................................................... 9

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62739 popisuje zkušební metodu pro hodnocení eroze kovových materiálů s povrchovým zpracováním, které jsou určeny pro zařízení pro bezolovnaté pájení vlnou, tj. pro pájecí vanu a další komponenty, které jsou v kontaktu s roztavenou pájkou. Cílem je prevence úrazu nebo požáru navržením sestavy s ohledem na předpokládanou životnost a vhodný cyklus údržby.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz