ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.30; 13.220.40                                                                                                                     Duben 2017

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu –
Neakustické vlastnosti –
Část 3: Reakce na oheň – Chování a klasifikace
zařízení pro snížení hluku při požáru

ČSN
EN 1794 -3

73 7061

 

Road traffic noise reducing devices – Non-acousic pefrofmance –
Part 3: Reaciton to fire – Burning behavior of noise reducing devices and classification

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier – Performance non acoustique
Partie 3:
Réaction au feu – Comportement au feu des dispositifs de réduction du bruit et classification

Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Nichtakustische Eigenschaften –
Teil 3: Brandverhalten – Brennverhalten von Lärmschutzvorrichtungen und Klassifizierung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1794 -3:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1794 -3:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1794 -3 (73 7061) z února 2017.

 


Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem pro zařízení pro snížení hluku silničního provozu.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1794-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1794-3 (73 7062) z ledna 2017 převzala EN 1794-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1:2012 zavedena v ČSN EN 1363-1:2013 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému učinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 11925-2 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavebných přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ISO/DIS 5659-2:2016 zavedena v ČSN EN ISO 5659-2:2013 (64 0150) Plasty – Vývoj dýmu – Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře

Souvisící ČSN

ČSN EN 1793-1:2013 (70 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti

ČSN EN 1793-2:2013 (70 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

ČSN EN 1793-6:2013 (70 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ

ČSN EN 13501 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb (všechny části)

ČSN EN 14389-1:2017 (73 7062) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti – Část 1: Akustické vlastnosti

ČSN EN ISO 291:2008 (64 0204) Plasty – Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení

ČSN EN ISO 1182:2010 (73 0882) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti

ČSN EN ISO 1716:2010 (73 0883) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla

Vypracování normy

Zpracovatel: Silniční vývoj – ZDZ spol. s r. o., IČ 64507181 ve spolupráci s Ing. Michalem Radimským, Ph.D. a Ing. Radkou Matuszkovou – VUT v Brně, FAST

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 1794 -3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2016

ICS 13.220.40; 93.080.30

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti –
Část 3: Reakce na oheň – Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku
při požáru

Road traffic noise reducing devices – Non-acoustic performance –
Part 3: Reaction to fire – Burning behaviour of noise reducing devices
and classification

Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier –
Performance non acoustique –
Partie 3: Réaction au feu – Comportement au feu
des dispositifs de réduction du bruit et classification

Lärmschutzeinrichtungen an Straßen – Nichtakustische Eigenschaften –
Teil 3: Brandverhalten – Brennverhalten
von Lärmschutzvorrichtungen und Klassifizierung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2016-04-15.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC
nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                        Ref. č. EN 1794 -3:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Symboly a zkratky............................................................................................................................................................................ 8

5......... Zkušební metody a klasifikace...................................................................................................................................................... 8

5.1...... Odolnost proti požáru křovin.......................................................................................................................................................... 8

5.1.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.1.2... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 9

5.1.3... Požární zkouška............................................................................................................................................................................... 9

5.2...... Reakce na oheň, hustota kouře a toxické výpary...................................................................................................................... 9

5.2.1... Principy zkoušek reakce na oheň................................................................................................................................................. 9

5.2.2... Použitelnost zařízení pro snížení hluku pro zkoušení a přípravu......................................................................................... 10

5.2.3... Hustota kouře a toxické výpary................................................................................................................................................... 11

6......... Zpráva.............................................................................................................................................................................................. 12

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

6.2...... Odolnost proti požáru křovin....................................................................................................................................................... 12

6.3...... Reakce na oheň, hustota kouře a toxické výpary.................................................................................................................... 12

Příloha A (Informativní) Klasifikace reakce na oheň zařízení pro snížení hluku .......................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

Předmluva

Tuto evropskou normu (EN 1794-3:2016) připravila technická komise CEN/TC 226 Silniční zařízení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a to nejpozději do ledna 2017 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových patentových práv.

Tato norma: Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti, je částí ze skupiny následujících norem:

    Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu

    Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

    Část 3: Reakce na oheň – Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Makedonie, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenské republiky, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Je nutné pochopit, jak různé materiály reagují na oheň a co se stane, pokud začnou hořet. Tato situace může mít negativní dopady na životní prostředí a lidské životy a způsobuje ve zvláštních situacích závažné následky ekonomické nebo sociální.

Obecně platí, že zkouška odolnosti proti požáru křovin dává dostatek informací pro většinu použití zařízení pro snížení hluku. V případě, že jsou nezbytné přísnější požadavky, budou další zkoušky reakce na oheň prováděny podle ČSN EN 13501-1.

Tato norma také obsahuje indikace nebezpečí kouře; hustotu a toxicitu výparů, protože by mohly být výtvářeny nebezpečné situace pro dopravu a osoby žijící v okolí. Zkoušky hustoty kouře a toxických výparů jsou nezbytné ve všech případech.

Norma pro klasifikaci ze série EN 13501 je jednoznačná ve své klasifikaci. Norma definuje specifické zkoušky pro klasifikaci výrobků a pro zařízení pro snížení hluku. Tato norma poskytuje více informací o tom, jak připravit vzorek a nosnou konstrukci, je-li zapotřebí tento výrobek zkoušet v souladu se zvláštními normami uvedenými v sérii EN 13501.

1 Předmět normy

Tato evropská norma dává odpovědným orgánům, projektantům a zadavatelům informace týkající se materiálů používaných v zařízení pro snížení hluku a jejich reakci na oheň, hustotu kouře a toxické výpary.

Kombinace zkoušky odolnosti proti požáru křovin, zkoušky hustoty kouře a zkoušky toxických výparů dává dostatek informací o bezpečnosti. Tato evropská norma uvádí také informace, že určité situace vyžadují vyšší úroveň bezpečnosti.

Pro zařízení pro snížení hluku tato norma uvádí metodu, jak zacházet s výrobky, které jsou významné z hlediska nehomogenity (jak je definováno v EN 13501-1 a ISO/DIS 5659-2:2016) a jak zacházet s nehomogenními výrobky, v nichž lze vliv dalších složek zanedbat.

Je nutné uvažovat následující jevy: zápalnost, tempo růstu kouře, hořící kapičky, hustotu kouře, toxické výpary.

Rozhodnutí Evropské komise 96/603/EC stanovuje seznam výrobků patřících do třídy A „Bez příspěvku k požáru“. Tyto materiály a výrobky z nich vyrobené, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí, budou z důvodu nízké úrovně hořlavosti a za podmínek uvedených v příloze zařazeny do třídy A1 a A1FL, jak je stanoveno v tabulkách 1
a 2 přílohy rozhodnutí 2000/147/EC. Pro účely této klasifikace se nevyžadují pro tyto materiály a výrobky z nich vyrobené žádné zkoušky reakce na oheň. Tyto výrobky, u nichž se neuvažuje příspěvek k požáru, jsou z této normy vyloučeny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz