ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                                  Duben 2017

Optické vláknové kabely –
Část 3-20: Vnější kabely – Rodová specifikace
pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely

ČSN
EN 60794-3-20
ed. 3

35 9223

idt IEC 60794-3-20:2016

Optical fibre cables –
Part 3-20: Outdoor cables – Family specification for self-supporting aerial telecommunication cables

Câbles à fibres optiques –
Partie 3-20: Câbles extérieurs – Spécification de famille pour les câbles de télécommunication aériens autoporteurs

Lichtwellenleiter –
Teil 3-20: Außenkabel – Familienspezifikation für selbsttragende LWL-Fernmelde-Luftkabel

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-3-20:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-3-20:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-10-20 se nahrazuje ČSN EN 60794-3-20 ed. 2 (35 9223) z října 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma, která je rodovou specifikací, pokrývá samonosné nadzemní telekomunikační kabely. Požadavky dílčí specifikace IEC 60794-3 na kabely pro uložení do kabelovodů, do země a nadzemní kabely jsou použitelné i na kabely pokryté touto normou.

Samonosný nadzemní telekomunikační kabel v této spojitosti znamená kabelovou konstrukci s dostatečně pevnými prvky, která má být zavěšena na sloupech a podobných zařízeních bez pomoci jiného nosného drátu nebo vodiče. Tato norma nepokrývá ADSS kabely instalované na silových vedeních, které vyžadují speciální materiál pláště pro odolnost proti plazivým proudům a erozi a další konstrukce pro vysokonapěťové aplikace. Na základě této rodové specifikace může být vytvořena předmětová specifikace.

Pravidla pro vytvoření prohlášení o dopadech na životní prostředí lze nalézt v IEC TR 62839-1.

Norma obsahuje normativní přílohu A, která obsahuje vzorovou předmětovou specifikaci a minimální požadavky a informativní přílohu B, která obsahuje příklady konstrukce kabelů a instalací.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60794-3-20:2016 dovoleno do 2019-10-20 používat dosud platnou ČSN EN 60794-3-20 ed. 2 (35 9223) z října 2009.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   specifikace byla vylepšena pomocí křížových odkazů na normy IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2 a soubor
IEC 60794-3;

b)   byla vypuštěna příloha obsahující tabulku MICE;

c)   byla přidána příloha s příklady.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60793-2 zavedena v ČSN EN 60793-2 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Obecně

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-21 zavedena v ČSN EN 60794-1-21 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-21: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Mechanické zkušební metody

IEC 60794-1-22:2012 zavedena v ČSN EN 60794-1-22:2013 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-22: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Environmentální zkušební metody

IEC 60794-3:2014 zavedena v ČSN EN 60794-3 ed. 2:2015 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

IEC 60811-203 zavedena v ČSN EN 60811-203 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 203: Základní zkoušky – Měření vnějších rozměrů

IEC 60811-302 zavedena v ČSN EN 60811-302 (34 7010) Elektrické a optické kabely – Zkušební metody pro nekovové materiály – Část 302: Elektrické zkoušky – Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C

Souvisící ČSN

ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů

ČSN EN 60794-3 (soubor) (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 3: Vnější kabely

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny, definice, značky a zkratky podle IEC 60794-1-1.

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz