ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                  Červen 2017

Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda

ČSN
EN 12211

74 6020

 

Windows and doors – Resistance to wind load – Test method

Fenêtres et portes – Résistance au vent – Méthode d’essai

Fenster und Türen – Widerstand gegen Windlast – Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12211:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12211:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12211 (74 6020) ze září 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12211:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12211 (74 6020) ze září 2016 převzala EN 12211:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzí EN 12211:2000 jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1026 zavedena v ČSN EN 1026 (74 6017) Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda

EN 12519 zavedena v ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře – Terminologie

Souvisící normy

TNI 01 0115 (01 0115) Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, IČ 45274860,
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 12211
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Březen 2016

ICS 91.060.50                                                                                                            Nahrazuje EN 12211:2000

Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda

Windows and doors – Resistance to wind load – Test method

Fenêtres et portes – Résistance au vent –
Méthode d’essai

Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit
bei Windlast – Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 12211:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 7

6......... Příprava zkušebního vzorku.......................................................................................................................................................... 8

6.1...... Osazení zkušebního vzorku........................................................................................................................................................... 8

6.2...... Osazení měřicích zařízení pro čelní průhyb............................................................................................................................... 8

7......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Zkušební podmínky......................................................................................................................................................................... 8

7.2...... Zkouška průhybu............................................................................................................................................................................. 8

7.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

7.2.2... Kladný tlak......................................................................................................................................................................................... 8

7.2.3... Záporný tlak...................................................................................................................................................................................... 9

7.3...... Zkouška opakovaným tlakem....................................................................................................................................................... 9

7.4...... Zkouška bezpečnosti...................................................................................................................................................................... 9

8......... Průhyb................................................................................................................................................................................................ 9

9......... Opakovaný tlak................................................................................................................................................................................. 9

10....... Bezpečnostní tlak............................................................................................................................................................................. 9

11....... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Měření průhybu............................................................................................................................................... 11

Příloha B (informativní) Sled zkoušky odolnosti proti zatížení větrem............................................................................................ 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12211:2016) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12211:2000.

Revize této evropské normy ujasňuje zkušební metodu a neovlivňuje existující výsledky zkoušek podle            
EN 12211:2000.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro okna a dveře.

Hlavní změny ve srovnání s předchozí verzí EN 12211:2000 jsou:

a)   kapitola 3: doplnění definice „stav uzavření“;

b)   článek 3.5: zjednodušení definice „zkušební tlak“;

c)   článek 5.4: revize definice „přesnost“;

d)   článek 7.1: doplnění „stav uzavření“;

e)   kapitola 11: doplnění nezbytného popisu zkušebního vzorku;

f)    příloha A: přečíslování obrázků;

g)   příloha A: revize obrázku A.1 a A.2;

h)   příloha A: doplnění obrázku A.4 (nový) – Měřicí body na jednokřídlových a dvoukřídlových dveřích (příklad);

i)    příloha B: Revize obrázku B.1.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti zatížení větrem zcela dokončených oken a dveří ze všech materiálů, pokud jsou vystaveny kladným a záporným zkušebním tlakům.

Tato zkušební metoda je navržena při zohlednění podmínek užívání osazených oken nebo dveří podle výrobní specifikace dané výrobcem a podle požadavků příslušných evropských norem a pravidel pro správnou stavební praxi.

Tato evropská norma neplatí pro připojovací spáru mezi okenním nebo dveřním rámem a stavební konstrukcí.

Tato evropská norma není určená pro hodnocení pevnosti skla.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz