ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10                                                                                                                                  Červen 2017

Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti spojů
namáhaných smykem – Zkušební metoda
a požadavky

ČSN
EN 16758

74 7211

 

Curtain walling – Determination of the strength of sheared connections – Test method and requirements

Façades rideaux – Détermination de la résistance des assemblages – Méthode d’essai et exigences

Vorhangfassaden – Festlegung der Beanspruchbarkeit von auf Abscheren beanspruchten Verbindungen –
Prüfverfahren und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16758:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16758:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16758 (74 7211) z prosince 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16758:2016 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 16758 (74 7211) z prosince 2016 převzala EN 16758:2016 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13119 zavedena v ČSN EN 13119 (74 7200) Lehké obvodové pláště – Terminologie

Souvisící normy

ČSN EN 13830 ed. 2 (74 7209) Lehké obvodové pláště – Norma výrobku

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, IČ 45274860,
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 16758
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2016

ICS 91.060.10

Lehké obvodové pláště – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem –
Zkušební metoda a požadavky

Curtain walling – Determination of the strength of sheared connections –
Test method and requirements

Façades rideaux – Détermination de la résistance
des assemblages – Méthode d’essai et exigences

Vorhangfassaden – Festlegung der Beanspruchbarkeit
von auf Abscheren beanspruchten Verbindungen –
Prüfverfahren und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 16758:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Značky................................................................................................................................................................................................ 6

5......... Metoda hodnocení........................................................................................................................................................................... 6

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

5.2...... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 6

5.3...... Zatížení............................................................................................................................................................................................ 11

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

5.3.2... Předběžné zatížení....................................................................................................................................................................... 11

5.3.3... Svislé zatížení................................................................................................................................................................................ 11

5.3.4... Vodorovné zatížení....................................................................................................................................................................... 11

6......... Příprava zkušebního vzorku........................................................................................................................................................ 11

6.1...... Metoda A......................................................................................................................................................................................... 11

6.2...... Metoda B......................................................................................................................................................................................... 12

7......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Stanovení návrhové hodnoty zatížení spojů – mezní stav použitelnosti.............................................. 14

Příloha B (informativní) Stanovení návrhové hodnoty zatížení spojů – mezní stav únosnosti................................................... 16

Příloha C (informativní) Oblast přímého použití.................................................................................................................................. 17

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 18

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16758:2016) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje zkušební metody pro stanovení únosnosti (mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti) spojů mezi rámovými prvky lehkého obvodového pláště, pro které nelze únosnost vypočítat v souladu s platnými kódy nebo obecně používanými výpočty založenými na pevnosti materiálu.

Mechanické vlastnosti spojů lehkého obvodového pláště jsou již posouzeny v souladu s ustanoveními popsanými v EN 13830. Další informace s ohledem na mechanické vlastnosti těchto spojů a přímá použití mohou být stanoveny v souladu s touto normou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz