ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.20                                                                                                                                  Květen 2017

Zkušební metody pro zdicí prvky – Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků

ČSN 72 2609

 

Method of tests for masonry units – Specific properties of clay masonry units

 

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Klasifikace pálených zdicích prvků podle pevnosti v tlaku...................................................................................................... 4

4......... Stanovení škodlivosti cicvárů vyskytujících se v pálených zdicích prvcích........................................................................... 5

5......... Klasifikace pálených zdicích prvků podle objemové hmotnosti............................................................................................. 5

6......... Stanovení a klasifikace mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků......................................................................................... 5

6.1...... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 5

6.2...... Zařízení a pomůcky......................................................................................................................................................................... 5

6.3...... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 6

6.4...... Zmrazování a rozmrazování.......................................................................................................................................................... 6

6.5...... Vyjádření výsledků zkoušky........................................................................................................................................................... 6

6.6...... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 7

6.7...... Klasifikace mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků............................................................................................................... 7

 

 

Předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 1996-1-1+A1 (73 1101)Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EURing., ve spolupráci s Ing. Antonínem Horským, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a Ing. Miroslavem
Vackem, PhD., Heluz cihlářský průmysl v. o. s.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce ve spolupráci s TK Cihlářského svazu Čech a Moravy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 


1 Předmět normy

Tato norma doplňuje dobrovolné dodatkové hodnocení pálených zdicích prvků vyráběných podle
ČSN EN 771-1+A1 podle národního klasifikačního systému a doplňuje dobrovolný způsob hodnocení specifické vlastnosti těchto zdicích prvků, která není v této evropské normě uvedena (specifikována).

Tato norma obsahuje:

a)   klasifikaci pálených zdicích prvků podle pevnosti v tlaku (pevnostní značky);

b)   klasifikaci pálených zdicích prvků podle objemové hmotnosti (třídy objemové hmotnosti);

c)   stanovení a klasifikaci mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků určených pro nechráněné zdivo.

Uvedené zatřídění lze používat k dodatkové klasifikaci pálených zdicích prvků jako informaci, do jaké míry je deklarovaná vlastnost v souladu s národním klasifikačním systémem. Mrazuvzdornost stanovenou a klasifikovanou podle této normy lze používat jako dodatkovou informaci i po zavedení evropské normy na zkoušení mrazuvzdornosti. Norma dále dává možnost stanovit škodlivost cicvárů při jejich výskytu ve zdicích prvcích používaných na území České republiky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz