ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.100                                                                                                                                      Květen 2017

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou –
Část 1: Obecné principy

ČSN
EN ISO 9934-1

01 5046

idt ISO 9934-1:2016

Non-destructive testing – Magnetic particle testing –
Part 1: General principles

Essais non destructifs – Magnétoscopie –
Partie 1: Principes généraux du contr
ôle

Zerstörungsfreie Prüfung – Magnetpulverprüfung –
Teil 1: Allgemeine Grundlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9934-1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9934-1:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9934-1 (01 5046) z února 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě představuje toto vydání revizi s modifikací pro vyjasnění kapitoly 13 a dalších edičních zlepšení.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3059 zavedena v ČSN EN ISO 3059 (01 5079) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou – Podmínky prohlížení

ISO 9934-2 zavedena v ČSN EN ISO 9934-2 (01 5046) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 2: Zkušební prostředky

ISO 9934-3 zavedena v ČSN EN ISO 9934-3 (01 5046) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou – Část 3: Přístroje

ISO 12707 nezavedena

EN 1330-1 zavedena v ČSN EN 1330-1 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Seznam obecných termínů

EN 1330-2 zavedena v ČSN EN 1330-2 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Česká společnost pro NDT, IČ 48133507, Ing. Bernard Kopec

Technická normalizační komise: TNK 80 Nedestruktivní zkoušení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN ISO 9934-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Prosinec 2016

ICS 19.100                                                                                                         Nahrazuje EN ISO 9934-1:2015

Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou –
Část 1: Obecné principy
(ISO 9934-1:2016)

Non-destructive testing – Magnetic particle testing –
Part 1: General principles
(ISO 9934-1:2016)

Essais non destructifs – Magnétoscopie –
Partie 1: Principes généraux du contr
ôle
(ISO 9934-1:2016)

Zerstörungsfreie Prüfung – Magnetpulverprüfung –
Teil 1: Allgemeine Grundlagen
(ISO 9934-1:2016)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-10-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN ISO 9934-1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 9934-1:2016) vypracovala technická komise ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 138 Nedestruktivní zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním iden-tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9934-1:2015.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 9934-1:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 9934-1:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Kvalifikace a certifikace pracovníků............................................................................................................................................. 7

5......... Požadavky na bezpečnost a životní prostředí............................................................................................................................ 7

6......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 7

7......... Příprava povrchu.............................................................................................................................................................................. 8

8......... Magnetizace..................................................................................................................................................................................... 8

8.1...... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

8.2...... Ověřování magnetizace................................................................................................................................................................. 9

8.3...... Techniky magnetizace.................................................................................................................................................................... 9

8.3.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

8.3.2... Techniky průchodu proudu............................................................................................................................................................ 9

8.3.3... Techniky magnetizačního toku................................................................................................................................................... 11

9......... Zkušební prostředky...................................................................................................................................................................... 15

9.1...... Vlastnosti a volba prostředků...................................................................................................................................................... 15

9.2...... Kontrola zkušebních prostředků................................................................................................................................................. 15

9.3...... Nanášení zkušebního prostředku.............................................................................................................................................. 15

10....... Podmínky prohlížení..................................................................................................................................................................... 15

11....... Celková funkční zkouška............................................................................................................................................................. 15

12....... Interpretace a zaznamenávání indikací.................................................................................................................................... 16

13....... Demagnetizace............................................................................................................................................................................. 16

14....... Čištění.............................................................................................................................................................................................. 16

15....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Příklady pro stanovení proudů potřebných pro dosažení specifikovaných intenzit
tangenciálního pole pro různé techniky magnetizace........................................................................................................... 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 21

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Komise zodpovědná za tento dokument je ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení, subkomise SC 2 Povrchové metody.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 9934-1:2015), představuje menší revizi s modifikací pro vyjasnění kapitoly 13 a dalších edičních zlepšení.

Všechny části souboru ISO 9934, uveřejněné pod společným názvem Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení magnetickou práškovou metodou, lze nalézt na webových stránkách ISO.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje obecné principy pro zkoušení feromagnetických materiálů magnetickou práškovou metodou. Magnetická prášková metoda se především používá pro zjišťování diskontinuit přerušujících povrch, zejména trhlin. Může také zjistit diskontinuity těsně pod povrchem, avšak její citlivost prudce klesá s hloubkou.

Tento dokument specifikuje přípravu povrchu zkoušené součásti, techniky magnetizace, požadavky a použití detek-
čních
prostředků a zaznamenání a interpretaci výsledků. Kritéria přípustnosti zde nejsou definována. Doplňující požadavky na zkoušení magnetickou práškovou metodou jednotlivých položek jsou stanoveny ve výrobkových normách (viz příslušné mezinárodní normy nebo evropské normy).

Tento dokument se nevztahuje na techniku zbytkové magnetizace.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz