ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.20                                                                                                                                  Květen 2017

Paliva – Identifikace kompatibility vozidla – Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

ČSN
EN 16942

65 6565

 

Fuels – Identification of vehicle compatibility – Graphical expression for consumer information

Carburants – Identification de la compatibilité des véhicules – Expression graphique pour l’information des consommateurs

Kraftstoffe – Identifizierung der Fahrzeug-Kompatibilität – Graphische Darstellung zur Verbraucherinformation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16942:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16942:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 228:2013 (65 6505) Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 590:2014 (65 6506) Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 14678-3:2013 (07 8461) Zařízení a příslušenství na LPG – Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice – Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech

ČSN P CEN/TS 15293:2011 (65 6512) Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 16734:2017 (65 6519) Motorová paliva – Motorová nafta B10 – Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 16709:2016 (65 6510) Motorová paliva – Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 14214+A1:2014 (65 6507) Kapalné ropné výrobky – Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 15940:2016 (65 6584) Motorová paliva – Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 589+A1:2012 (65 6503) Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení

ČSN ISO 14687-2:2016 (65 6520) Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 2: Využití v palivových článcích s protonovou výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 2.2 doplněna národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje označování výdejních stojanů, vzory štítků pro jednotlivá paliva, termín zavedení identifikačních štítků a seznam aktuálních typů pohonných hmot a jejich specifikace.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jarmila Pešáková, IČ 45890218

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16942
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2016

ICS 75.160.20

Paliva – Identifikace kompatibility vozidla – Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

Fuels – Identification of vehicle compatibility – Graphical expression for consumer information

Carburants – Identification de la compatibilité
des véhicules – Expression graphique
pour l’information des consommateurs

Kraftstoffe – Identifizierung der Fahrzeug-Kompatibilität – Graphische Darstellung
zur Verbraucherinformation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-08-26.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 16942:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3......... Princip................................................................................................................................................................................................ 8

4......... Obecné požadavky na identifikační štítky................................................................................................................................... 8

4.1...... Barevné provedení.......................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Rozlišení typů paliv.......................................................................................................................................................................... 8

4.3...... Velikost.............................................................................................................................................................................................. 8

4.4...... Kategorizace kompatibility............................................................................................................................................................. 8

5......... Umístění identifikačních štítků....................................................................................................................................................... 9

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

5.2...... Čerpací stanice................................................................................................................................................................................ 9

5.3...... Vozidla............................................................................................................................................................................................... 9

5.4...... Příručky pro auta a prodejce vozidel............................................................................................................................................ 9

6......... Identifikační štítek pro benzinový typ paliva............................................................................................................................... 9

6.1...... Tvar a rozměry................................................................................................................................................................................. 9

6.2...... Symboly............................................................................................................................................................................................. 9

7......... Identifikační štítek pro naftový typ paliva.................................................................................................................................. 10

7.1...... Tvar a rozměry............................................................................................................................................................................... 10

7.2...... Symboly.......................................................................................................................................................................................... 10

8......... Identifikační štítek pro plynná paliva.......................................................................................................................................... 10

8.1...... Tvar a rozměry............................................................................................................................................................................... 10

8.2...... Symboly.......................................................................................................................................................................................... 10

9......... Nepovinné informace pro spotřebitele na národní úrovni.................................................................................................... 10

Příloha A (informativní) Příklady identifikačních štítků....................................................................................................................... 12

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

A.2...... Příklady identifikačních štítků pro benzinový typ paliva......................................................................................................... 12

A.3...... Příklady identifikačních štítků pro naftový typ paliva.............................................................................................................. 13

A.3.1.. Příklady pro naftový typ paliva obsahující FAME.................................................................................................................... 13

A.3.2.. Příklady pro parafinický naftový typ paliva............................................................................................................................... 14

A.4...... Příklady identifikačních štítků pro plynná paliva...................................................................................................................... 14

Příloha B (informativní) Seznam současných typů pohonných hmot a jejich specifikace......................................................... 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16942:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 441 Označování paliv, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument podporuje implementaci evropské směrnice 2014/94/EU [1]. Tento dokument byl vypracován na základě pokynů Evropské komise prostřednictvím dopisů adresovaných CEN a CENELEC.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

V souladu s článkem 7 směrnice 2014/94/EU [1] musí členské státy EU uvést v účinnost do 18. listopadu 2016 právní a správní předpisy nezbytné, aby se zajistilo, že uživatel dostane informace o kompatibilitě svého vozidla s palivy nebo s dobíjecími body uvedenými v příručkách pro motorová vozidla, dále na místech čerpacích stanic a dobíjení, stejně jako na motorových vozidlech a u prodejců motorových vozidel na svém území.

Jak je uvedeno v článku, tyto informace musí být založeny na ustanovení o označování z ESO 1) norem stanovujících technické specifikace paliv. Nicméně, žádné z ustanovení o označování stávajících evropských norem pro kvalitu paliva (jako jsou EN 228 [2] pro benzin a EN 590 [3] pro motorovou naftu) neobsahuje grafické vyjádření, které splňuje požadavky směrnice.

V dopise adresovaném CEN ze dne 26. srpna 2015 Evropská komise požádala CEN/TC 441, aby se zaměřila na vypracování a přijetí vhodných evropských norem a harmonizovaných značení jednotlivých paliv na trhu s označením kompatibility. Tato norma by měla obsahovat grafická značení, včetně schématu barevného rozlišování. Grafické značení by mělo být rovněž v souladu s následujícími požadavky článku 7 směrnice 2014/94/EU, tj. aby:

a)   poskytovaly relevantní, konzistentní a jasné informace týkající se kompatibility motorových vozidel pravidelně používajících kompatibilní paliva uvedená na trh,

b)   byly jednoduché a snadno pochopitelné;

c)   mohly být umístěny zřetelně viditelným způsobem:

1)   na výdejních stojanech a výdejních pistolích čerpacích stanic,

2)   nebo v bezprostřední blízkosti uzávěrů palivových nádrží vozidel a v příručkách pro motorová vozidla.

CEN rozhodl, že vytvoří jednotnou normu, kterou se ustanoví pravidla grafického vyjádření pro identifikaci kompatibility paliva vozidla, která by pokryla celou řadu (stávajících i budoucích) paliv na trhu pohonných hmot. To by umožnilo průmyslu a státní správě používat tento dokument jako základ pro implementaci směrnice 2014/94/EU. Také stávající a budoucí evropské normy, ve kterých je třeba stanovit požadavky týkající se označování, se mohou odkazovat tuto normu.

Vypracování této normy se zaměřilo na vozidla nově uváděná na trh, což nevylučuje použití této normy také pro vozidla, která jsou již v provozu.

Tento dokument není určen pro náhradu žádného z existujících kvalitativních, bezpečnostních či provozních doporučení, marketingové komunikace, která jsou v současné době v podobných místech, čerpacích stanicích, krytech palivových nádrží vozidel nebo v příručkách pro vozidla.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví harmonizované identifikační štítky kapalných a plynných paliv na trhu. Požadavky v této normě jsou nastaveny pro potřeby uživatelů, obsahují doplnění informací o kompatibilitě vozidel a paliv, která jsou uváděna na trh. Identifikační štítky jsou určeny k vizualizaci na výdejních stojanech a čerpacích stanicích, na vozidlech, u prodejců motorových vozidel a v příručkách pro spotřebitele, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Trh paliv zahrnuje například ropná paliva, syntetická paliva, biopaliva, zemní plyn, zkapalněný ropný plyn, vodík a biomethan a směsi výše uvedených paliv vydávaných pro dopravní prostředky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz