ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.30                                                                                                                                  Červen 2017

Zatížení zásobníků –
Doplňující pokyny pro siláže a senáže

ČSN 73 5570

 

Actions on silos – Supplementary rules for silage and haylage

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice, značky............................................................................................................................................................ 4

4......... Zásady navrhování.......................................................................................................................................................................... 5

5......... Zatížení.............................................................................................................................................................................................. 5

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 5

5.2...... Zatížení pícninami s obsahem sušiny nad 40 %....................................................................................................................... 6

5.3...... Zatížení pícninami s obsahem sušiny 22 až 40 %.................................................................................................................... 6

5.4...... Zatížení pícninami s obsahem sušiny menším než 22 %....................................................................................................... 6

5.5...... Zatížení stěn zásobníků teplotou náplně..................................................................................................................................... 7

6......... Ochranná opatření proti samovznícení v zásobníku................................................................................................................. 7

7......... Kvašené pícniny............................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................... 9

 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato norma doplňuje pokyny uvedené v ČSN EN 1991-4 o zásady navrhování a zatížení svislých zásobníků pro siláže a senáže.

V normě je použita terminologie v souladu s Eurokódy.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3898 (73 0030) Zásady navrhování stavebních konstrukcí – Označování – Základní značky

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Kloknerův ústav ČVUT v Praze, IČ 68407700, doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

1 Předmět normy

Tato norma obsahuje doplňující ustanovení pro zásady navrhování a zatížení svislých zásobníků siláží a senáží, které jsou mimo rozsah platnosti ČSN EN 1991-4.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz