ICS 33.060.20; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 301 489- 4 V3.1.1

 

87 5101

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb –
Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky
článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz