ICS 33.120.20

ČSN

EN 50289-1-9
ed. 2

 

34 7819

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod –
Část 1-9: Elektrické zkušební metody – Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL)

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-12-16 se nahrazuje ČSN EN 50289-1-9 (34 7819) z května 2002,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz