ICS 93.080.20

ČSN

EN 12697-17

 

73 6160

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka –
Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-17+A1 (73 6160) z prosince 2007.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz