ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.10                                                                                                                              Červenec 2017

Různé objímky –
Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN
EN 60838-1
ed. 3

36 0385

idt IEC 60838-1:2016

Miscellaneous lampholders –
Part 1: General requirements and tests

Douilles diverses pour lampes –
Partie 1: Exigences générales et essais

Sonderfassungen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60838-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60838-1:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-28 se nahrazuje ČSN EN 60838-1 ed. 2 (36 0385) z července 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část IEC 60838 se vztahuje na různé typy vestavných objímek (používaných pro žárovky pro všeobecné účely, promítací žárovky, světelné zdroje pro osvětlování světlomety a veřejné osvětlování s paticemi uvedenými v příloze A) a metody zkoušek používané k určení bezpečného používání světelných zdrojů v objímkách.

Tato část IEC 60838 zahrnuje rovněž objímky, které jsou nedílnou součástí svítidla. Obsahuje požadavky, týkající se pouze objímek.

Tato část IEC 60838 zahrnuje také objímky zamontované do vnějšího pláště a čepičky, podobně jako u objímek s Edisonovým závitem. Takové objímky se dále zkouší v souladu s příslušnými ustanoveními IEC 60238.

Požadavky na objímky pro zářivky, objímky s Edisonovým závitem a bajonetové objímky, jsou obsaženy ve zvláštních normách.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60838-1:2017 dovoleno do 2020-04-28 používat dosud platnou ČSN EN 60838-1 ed. 2 (36 0385) z července 2005.

Změny proti předchozí normě

Významné technické změny v tomto vydání s ohledem na předchozí vydání zahrnují zavedení nových nebo revidovaných požadavků na zapalovací napětí s jedním nebo dvěma kontakty, ocelové zkušební čepičky a mosazné zkušební čepičky, a přílohu E, obsahující seznam změněných požadavků – kapitol či článků určujících, které výrobky musejí být znovu zkoušeny.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60061 (soubor) zaveden v souboru ČSN 36 0340 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti a ČSN EN 60061-4 + A1 (36 0340) Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 4: Směrnice a všeobecné informace

IEC 60061-2 zavedena v ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky

IEC 60061-3 zavedena v ČSN 36 0340-3 IEC 61-3 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3:Kalibry

IEC 60068-2-75:2014 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 ed. 2:2015 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-75: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem

IEC 60112:2003 zavedena v ČSN EN 60112:2003 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

IEC 60227 (soubor) zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

IEC 60238 zavedena v ČSN EN 60238 ed. 4 (36 0383) Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

IEC 60245 (soubor) zaveden v souboru ČSN 34 7470 Kabely a vodiče se zestítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

IEC 60352-1 zavedena v ČSN EN 60352-1 (35 4061) Nepájené spoje – Část 1: Ovíjené spoje – Všeobecné poža-
davky, zkušební metody a praktický návod

IEC 60399 zavedena v ČSN EN 60399 ed. 2 (36 0384) Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla

IEC 60417 nezavedena, databáze dostupná na www.iec.ch

IEC 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60598-1:2014 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6:2015 (36 0600) Svítidla. Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 60664-1 zavedena v ČSN EN 60664-1 ed. 2 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

IEC 60695-2-11 zavedena v ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

IEC 60695-11-5 zavedena v ČSN EN 60695-11-5 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-5: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem jehlového hořáku – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

ISO 1456 zavedena v ČSN EN ISO 1456 Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ISO 2081 zavedena v ČSN EN ISO 2081 Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ISO 2093 zavedena v ČSN ISO 2093 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody

ISO 4046-4:2002 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 36 0340 IEC 61-1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla

ČSN EN 60061-4 + A1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 4: Směrnice a všeobecné informace

ČSN EN 60068-2-20 Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-20: Zkoušky – Zkouška T: Zkušební metody na pájitelnost a na odolnost proti teplu při pájení pro součástky s vývody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly Termíny a definice přejímané mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČ 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz