ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.20; 97.040.20                                                                                                                 Červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem –
Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

ČSN
EN 60704-2-13
ed. 3

36 1008

idt IEC 60704-2-13:2016

Household and similar electrical appliances – Test code for the determination of airborne acoustical noise –
Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors

Appareils électrodomestiques et analogues – Code d’essai pour la détermination du bruit aérien –
Partie 2-13: Exigences particulières pour les hottes de cuisine et autres extracteurs de fumée de cuisine

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission – Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60704-2-13:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60704-2-13:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-11-30 se nahrazuje ČSN EN 60704-2-13 ed. 2 (36 1008) z listopadu 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60704-2-13:2017 dovoleno do 2019-11-30 používat dosud platnou ČSN EN 60704-2-13 ed. 2 (36 1008) z listopadu 2011.

Změny proti předchozí normě

Důležité technické změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 60704-2-13:2016.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3743-1:2010 zavedena v ČSN EN ISO 3743-1:2011 (01 1605) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli – Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

ISO 3744:2010 zavedena v ČSN EN ISO 3744:2011 (01 1604) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

IEC 61591:1997 zavedena v ČSN EN 61591:1998 (36 1060) Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par – Metody pro měření vlastností

ISO 7235:2003 zavedena v ČSN EN ISO 7235:2010 (01 1663) Akustika – Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky – Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60704-2-13:2016

Mezinárodní normu IEC 60704-2-13 vypracovala subkomise SC 59K Trouby a mikrovlnné trouby, sporáky a podobné spotřebiče technické komise IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2011. Toto vydání je technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny ve srovnání s předcházejícím vydáním:

a)   změnu názvu, rozsahu platnosti a definice 3.103 a 3.104: norma pojednává o odsavačích kuchyňských par (tyto zahrnují sporákové odsavače par a odtahové systémy);

b)   je specifikováno odsávací potrubí odtahových systémů;

c)   jsou specifikovány vestavěné sporákové odsavače par s recirkulací vzduchu se zařízením pro odvádění vzduchu;

d)   je vypuštěna příloha AA.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

CDV

Zpráva o hlasování

59K/272/CDV

59K/283/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této mezinárodní normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 2-13 se má používat spolu s IEC 60704-1:2010 (3. vydání), Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 1: Všeobecné požadavky.

POZNÁMKA 1 Kde je v této normě uvedeno „část 1“, vztahuje se to k IEC 60704-1.

Tato část 2-13 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly IEC 60704-1 tak, aby byl vytvořen zkušební předpis pro odsavače kuchyňských par. Pokud není určitý článek z části 1 v této části 2-13 uveden, platí daný článek z části 1, pokud je použitelný. Kde tato norma uvádí „doplněk“, „změna“ nebo „nahrazení“, je třeba příslušné požadavky, specifikace zkoušek nebo vysvětlující texty v části 1 odpovídajícím způsobem upravit.

Články, tabulky a obrázky, které doplňují články, tabulky a obrázky v části 1, jsou číslovány od 101. Doplňující přílohy jsou označeny písmeny AA, BB atd.

Pokud poznámky nejsou v novém článku nebo pokud nezahrnují poznámky z části 1, jsou číslovány od 101, včetně poznámek, které jsou v nahrazené kapitole nebo článku.

Seznam všech částí souboru IEC 60704, publikovaných pod souhrnným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, je na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, IČ 65706501; spolupráce: ELNORMSERVIS, Radka Horská

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 60704-2-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Leden 2017

ICS 17.140.20; 97.040.20                                                                                    Nahrazuje EN 60704-2-13:2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis
pro určení hluku šířeného vzduchem –
Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
(IEC 60704-2-13:2016)

Household and similar electrical appliances – Test code for the determination
of airborne acoustical noise –
Part 2-13: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors
(IEC 60704-2-13:2016)

Appareils électrodomestiques et analogues – Code d'essai pour la détermination du bruit aérien –
Partie 2-13: Exigences particulières pour les hottes
de cuisine et autres extracteurs de fumée de cuisine
(IEC 60704-2-13:2016)

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Prüfvorschrift für die Bestimmung
der Luftschallemission –
Teil 2-13: Besondere Anforderungen
für Dunstabzugshauben
(IEC 60704-2-13:2016)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-11-30. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Srbska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                             Ref. č. EN 60704-2-13:2017 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 59K/272/CDV, budoucího třetího vydání IEC 60704-2-13, který vypracovala SC 59K Trouby a mikrovlnné trouby, sporáky a podobné spotřebiče technická komise IEC/TC 59 Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60704-2-13:2017.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-08-30

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-11-30

Tento dokument nahrazuje EN 60704-2-13:2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60704-2-13:2016 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti a předmět normy.............................................................................................................................................. 9

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Metody měření a akustická prostředí......................................................................................................................................... 11

5......... Vybavení přístroji........................................................................................................................................................................... 11

6......... Činnost a umístění spotřebičů při zkoušce............................................................................................................................... 12

7......... Měření hladin akustického tlaku................................................................................................................................................. 14

8......... Výpočet hladin akustického tlaku a hladin akustického výkonu........................................................................................... 14

9......... Zaznamenané údaje.................................................................................................................................................................... 14

10....... Údaje uváděné v protokolu......................................................................................................................................................... 15

Přílohy.......................................................................................................................................................................................................... 18

Příloha A (normativní)............................................................................................................................................................................... 18

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 19

Obrázek 101 – Potrubí pro normalizované zatížení odsavačů kuchyňských par.......................................................................... 15

Obrázek 102 – Příklad normalizovaného stojanu............................................................................................................................... 16

Obrázek 103 – Potrubí pro normalizované zatížení odsavačů kuchyňských par s vnějším ventilátorem................................ 17

Tabulka 101 – Směrodatné odchylky hladin akustického výkonu...................................................................................................... 9

Tabulka 102 – Směrodatné odchylky pro deklarování a ověřování................................................................................................. 10

Úvod

Podmínky měření stanovené v této části IEC 60704 zajišťují dostatečnou přesnost při určování vyzařovaného hluku a srovnávání výsledků měření provedených v různých laboratořích, přičemž simulují co možná nejpřesněji praktické používání sporákových odsavačů par a jiných odsavačů kuchyňských par pro domácnost.

Doporučuje se považovat určování hladin hluku za součást komplexního zkušebního postupu zahrnujícího řadu aspektů vlastností a charakteristik sporákových odsavačů par a jiných odsavačů kuchyňských par pro domácnost.

POZNÁMKA Jak je uvedeno v úvodu k IEC 60704-1, tento zkušební předpis se zabývá pouze hlukem šířeným vzduchem.

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato kapitola z části 1 platí s touto změnou:

1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Obecně

Doplněk:

Tyto zvláštní požadavky platí pro elektrické sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par pro domácnost a podobné použití, určené pro filtrování vzduchu v místnosti nebo odsávání vzduchu z místnosti, včetně jejich příslušenství a jejich součástí. Platí také pro odsavače kuchyňských par s externím ventilátorem, který může být namontován uvnitř nebo vně místnosti, kde je umístěn sporákový odsavač par, nebo pro odtahový systém, který je umístěn vedle varné plochy, za ní nebo pod ní.

1.1.2 Typy hluku

Nahrazení:

Pro měření hluku vyzařovaného odsavači kuchyňských par mohou být použity metody uvedené v ISO 3743-1, ISO 3743-2 a ISO 3744.

1.1.3 Velikost zdroje

Nahrazení:

Metoda uvedená v ISO 3744 platí pro zdroje hluku jakékoliv velikosti. Při použití ISO 3743-1 a ISO 3743-2 je třeba dbát na to, aby maximální velikost zkoušeného odsavače kuchyňských par splňovala požadavky stanovené v 1.2 ISO 3743-1 a 1.3 ISO 3743-2.

1.2 Předmět normy

Doplněk:

Tato norma popisuje určování emise hluku z odsavačů kuchyňských par používaných v domácnosti za normálních provozních podmínek a při nastavení nejvyšší rychlosti ventilátoru pro obvyklé používání.

POZNÁMKA 101 Jestliže je možné nastavit polohu spínače pro zesílený výkon, nebere se tato poloha v úvahu (viz 6.5 IEC 61591:1997).

POZNÁMKA 102Poloha spínače pro zesílený výkon je nastavení řídicího zařízení pro příležitostné použití, což má za následek vyšší přechodnou rychlost ventilátoru (viz 6.5 IEC 61591:1997).

Požadavky na deklarování hodnot emise hluku nejsou v rozsahu platnosti této normy.

POZNÁMKA 103 Pokud jde o určování a ověřování hodnot emise hluku uvedených ve specifikacích výrobku, viz IEC 60704-3.

1.3 Nejistota měření

Nahrazení:

Odhadnuté hodnoty směrodatných odchylek hladin akustického výkonu, určené podle této normy, jsou tyto (viz tabulku 101):

Tabulka 101 – Směrodatné odchylky hladin akustického výkonu

Směrodatná odchylka (dB)

sr (opakovatelnosti)

sR (reprodukovatelnosti)

0,4

1,0

Doplněk:

1.101 Směrodatná odchylka pro stanovení a ověřování

Pro účely určování a ověřování stanovených hodnot emise hluku podle IEC 60704-3 platí tyto hodnoty (viz tabulku 102):

Tabulka 102 – Směrodatné odchylky pro deklarování a ověřování

Směrodatná odchylka (dB)

sP (výroby)

st (celková)

sM (referenční)

1,5–1,7

1,8–2,0

2,0

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz