ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10                                                                                                                              Červenec 2017

Komunikační kabely – Specifikace zkušebních
metod –
Část 4 -16: Zkušební metody vlivů prostředí –
Celistvost obvodu v podmínkách požáru

ČSN
EN 50289- 4 -16
ed. 2

34 7819

 

Communication cables – Specifications for test methods –
Part 4
 -16: Environmental test methods – Circuit integrity under fire conditions

Câbles de communication – Spécifications des méthodes d’essais –
Partie 4
 -16: Méthodes d’essais d’environnement – Intégrité du circuit en cas d’incendie

Kommunikationskabel – Spezifikationen für Prüfverfahren –
Teil 4
 -16: Umweltprüfverfahren – Funktionserhalt im Brandfall

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50289-4-16:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50289-4-16:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-07-22 se nahrazuje ČSN EN 50289-4-16 (34 7819) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50289-4-16:2016 dovoleno do 2019-07-22 používat dosud platnou ČSN EN 50289-4-16 (34 7819) z června 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje následující technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

    změny požadavků pro celistvost obvodu;

    zavedení zkušební metody dle normy EN 50577.

Tento dokument nahrazuje EN 50289-4-16:2012.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50117-1 zavedena v ČSN EN 50117-1 (34 7740) Koaxiální kabely – Část 1: Kmenová specifikace

EN 50200:2006 zavedena v ČSN EN 50200 ed. 2:2007 (34 7105) Zkušební metoda odolnosti proti požáru
pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

EN 50288-1 zavedena v ČSN EN 50288-1 ed. 3 (34 7818) Víceprvkové metalické kabely pro analogovou
a digitální komunikaci a řízení – Část 1: Kmenová specifikace

EN 50289 soubor zaveden v souboru ČSN EN 50289 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod

EN 50577 zavedena v ČSN EN 50577 (34 7113) Elektrické kabely – Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)

EN 13501-3:2005+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-3+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

Souvisící ČSN

ČSN EN 1363-1:2013 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Související ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: AVK Jihlava, IČ 71200665, Jan Tůma

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 50289- 4 -16
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Září 2016

ICS 33.120.10                                                                                                    Nahrazuje EN 50289-4-16:2012

Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod –
Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí –
Celistvost obvodu v podmínkách požáru

Communication cables – Specifications for test methods –
Part 4-16: Environmental test methods –
Circuit integrity under fire conditions

Câbles de communication – Spécifications
des méthodes d’essais –
Partie 4-16: Méthodes d’essais d’environnement –
Intégrité du circuit en cas d’incendie

Kommunikationskabel – Spezifikationen
für Prüfverfahren –
Teil 4-16: Umweltprüfverfahren – Funktionserhalt
im Brandfall

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-07-22. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                             Ref. č. EN 50289-4-16:2016 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Celistvost obvodu............................................................................................................................................................................ 6

3.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 6

3.2...... Klasifikace celistvosti obvodu....................................................................................................................................................... 7

4......... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 7

4.1...... Předběžná zkouška......................................................................................................................................................................... 7

4.2...... EN 50200.......................................................................................................................................................................................... 7

4.3...... EN 50577.......................................................................................................................................................................................... 8

4.4...... Elektrická zkouška při požáru........................................................................................................................................................ 8

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

6......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 8

Příloha A  (informativní) Informace týkající se klasifikace................................................................................................................. 10

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

A.2...... Funkční požadavek (PH nebo P) a jeho interpretace............................................................................................................. 10

A.3...... Klasifikace...................................................................................................................................................................................... 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

Tabulky

Tabulka 1 – Jednožilové a vícežilové, maximální požadavky a hodnota frekvence požadované zkoušky............................... 7

Tabulka 2 – Koaxiální, maximální požadavky a hodnota frekvence požadované zkoušky.......................................................... 7

Tabulka 3 – Období mezi dvěma měřeními........................................................................................................................................... 8

Tabulka A.1 – Třídy celistvosti obvodu................................................................................................................................................... 10

Obrázek 1 – Zkušební sestava................................................................................................................................................................... 8

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50289-4-16:2016) vypracovala technická komise CLC/TC 46X „Komunikační kabely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-07-22

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-07-22

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 50289-4-16:2012.

1 Rozsah platnosti

Tato část evropské normy EN 50289, specifikuje kritéria pro celistvost obvodu řídicích a komunikačních kabelů – vodičů, symetrických kabelů a koaxiálních kabelů s kovovými vodiči pro použití například v telekomunikaci, přenosu dat, komunikaci na radiových frekvencích, videokomunikaci a signalizačních a řídících zařízeních.

Zkušební metoda je popsána v EN 50200 a/nebo EN 50577.

Tuto evropskou normu je nutné pro účely CPR používat s EN 50200 a/nebo EN 50577.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz