ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.70                                                                                                                                   Srpen 2017

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L
z konstrukčních ocelí –
Část 1: Rozměry

ČSN
EN 10056 -1

42 5546

 

Structural steel equal and unequal leg angles –
Part 1: Dimensions

Cornières à ailes égales et inégales en acier de construction –
Partie 1: Dimensions

Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl –
Teil 1: Maße

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10056-1:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10056-1:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10056-1 (42 5546) z července 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10056-1:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10056-1 z července 2017 převzala EN 10056-1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10025-2 zavedena v ČSN EN 10025-2 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

EN 10025-3 zavedena v ČSN EN 10025-3 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

EN 10025-4 zavedena v ČSN EN 10025-4 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

EN 10025-5 zavedena v ČSN EN 10025-5 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

EN 10056-2 zavedena v ČSN EN 10056-2 (42 0032) Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L
z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10079 zavedena v ČSN EN 10079 (42 0044) Definice ocelových výrobků

Souvisící ČSN

ČSN EN 10225 (42 0906) Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží – Technické dodací podmínky

ČSN EN 10273 (42 1030) Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely

ČSN EN 10028-2 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 10056 -1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Leden 2017

ICS 77.140.70                                                                                                         Nahrazuje EN 10056-1:1998

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí –
Část 1: Rozměry

Structural steel equal and unequal leg angles –
Part 1: Dimensions

Cornières à ailes égales et inégales en acier
de construction –
Partie 1: Dimensions

Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel
aus Stahl –
Teil 1: Maße

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-11-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 10056-1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Označování....................................................................................................................................................................................... 6

5......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 7

6......... Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů.................................................................................................................................. 7

7......... Materiál.............................................................................................................................................................................................. 7

Příloha A (informativní) Porovnání značek použitých v tomto dokumentu se značkami použitými v EN 1993-1-1............... 26

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 27

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10056:2017) vypracovala technická komise ECISS/TC 103 Konstrukční oceli (s výjimkou ocelí pro výztuž do betonu), jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2017 udělit statut národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy je třeba zrušit nejpozději do července 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10056-1:1998.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na jmenovité rozměry za tepla válcovaných tyčí průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L. Tato evropská norma neplatí pro úhelníky s ostrým vnitřním rohem. Tyto požadavky neplatí pro tyče rovnoramenného a nerovnoramenného L válcované z korozivzdorné oceli.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz