PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.220.01; 35.240.60                                                                                                                 Červenec 2017

Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) –
Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR)

ČSN P
ISO/TS 21219-23

01 8259

 

Intelligent transport systems – Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) –
Part 23: Roads and multimodal routes (TPEG2-RMR)

Systèmes intelligents de transport – Informations sur le trafic et le tourisme via le groupe expert du protocole de transport, génération 2 (TPEG2) –
Partie 23: Routes et routes multimodales (TPEG2-RMR)

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 21219-23:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification ISO/TS 21219-23:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Aplikace TPEG2-RMR stanovená v této technické specifikaci umožňuje poskytování služeb multimodálního
navádění na trasu zahrnující více dopravních prostředků a módů dopravy, včetně parkování. Jedná se například o popis optimální multimodální trasy autem na nádraží s parkovištěm, poté vlakové spojení do přestupní stanice a spoj místní veřejné dopravy do cílového místa cestujícího. Způsoby použití jsou v tomto dokumentu popsány formou případů užití.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 21219-23:2016 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor technické normalizace.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace.

Informace o citovaných dokumentech

ISO/TS 18234-11:2013 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 18234-11:2013 (01 8256) Inteligentní dopravní systémy – Dopravní a cestovní informace (TTI) – Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) – Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC)

ISO/TS 21219-1 dosud nezavedena

ISO/TS 21219-5 dosud nezavedena

ISO/TS 21219-7 dosud nezavedena

ISO/TS 21219-9 dosud nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace
o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezi-
národních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 technické specifikace.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s ČVUT v Praze, Ing. Petr Bureš, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz