ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                   Srpen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-9: Zkoušky – Rázy

ČSN
EN 61300-2-9
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2-9:2017

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-9: Tests – Shock

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-9: Essais – Chocs

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauelemente – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-9: Prüfungen – Schocken

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-9:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-9:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-02-10 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-9 ed. 2 (35 9251) z června 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkušební metodu umožňující odhalit mechanicky slabá místa a/nebo degradaci zařízení vláknové optiky při vystavení opakujícím se nebo neopakujícím se mechanickým rázům. Simuluje občasné opakující se nebo neopakující se rázy, které se mohou vyskytnout při běžném provozu nebo během přepravy.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61300-2-9:2017 dovoleno do 2018-02-10 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-9 ed. 2 (35 9251) z června 2011.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

a)   vložení kapitoly „Termíny a definice“;

b)   přidání přesných popisů do kapitoly „Zkušební výbava“;

c)   přidání podkapitoly „Zkoušení“ v kapitole „Postup“;

d)   přidání „Bibliografie“.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

IEC 61300-3-28 zavedena v ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

ISO 2041 zavedena v ČSN ISO 2041 (01 1400) Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

ČSN EN 60068-2-47 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-47: Zkoušky – Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a. s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz