ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 45.060.10                                                                                                                                    Říjen 2017

Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky –
Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla

ČSN
EN 15153-1+A1

28 0121

 

Railway applications – External visible and audible warning devices for trains –
Part 1: Head, marker and tail lamps

Applications ferroviaires – Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques pour les trains –
Partie 1: Signaux de face avant, signaux d’extrémité avant et signaux de face arrière

Bahnanwendungen – Optische und akustische Warneinrichtungen für Schienenfahrzeuge –
Teil 1: Fernlicht, Spitzensignale und Zugschlusssignale

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15153-1:2013+A1:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15153-1:2013+A1:2016. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15153-1+A1 (28 0121) z dubna 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15153-1:2013+A1:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15153-1+A1 z dubna 2017 převzala EN 15153-1:2013+A1:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z 25. července 2016. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

prEN 16186-2 nezavedena

CIE 15 nezavedena

CIE 69 nezavedena

CIE 70 nezavedena

ISO 11664-1:2007 (CIE S 014-1/E:2006) zavedena v ČSN EN 11664-1 (01 1720) Kolorimetrie – Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (2008/57/ES) ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 289/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

Návrh technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „Lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob“ transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému (Verze 0.5 z 11. května 2012).

Technická specifikace pro interoperabilitu subsystému „Provoz“ transevropského vysokorychlostního železničního systému (HS TSI OPE).

Technická specifikace pro interoperabilitu subsystému „Provoz a řízení dopravy“ transevropského konvenčního železničního systému (CR TSI OPE).

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V této ČSN EN 15153-1 je pro název „Technická specifikace pro interoperabilitu“ použita zkratka TSI.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze A doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, IČ 63832721, Ing. Jan Lutrýn

Technická normalizační komise: TNK 141 Železnice

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 15153-1:2013+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Říjen 2016

ICS 45.060.10                                                                                                         Nahrazuje EN 15153-1:2013

Železniční aplikace – Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky –
Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla

Railway applications – External visible and audible warning devices for trains –
Part 1: Head, marker and tail lamps

Applications ferroviaires – Dispositifs externes d’avertissement optiques et acoustiques
pour les trains –
Partie 1: Signaux de face avant, signaux d’extrémité avant et signaux de face arrière

Bahnanwendungen – Optische und akustische Warneinrichtungen für Schienenfahrzeuge –
Teil 1: Fernlicht, Spitzensignale und Zugschlusssignale

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-27 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2016-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN 15153-1:2013+A1:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................... 8

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Stanovení světelných zdrojů.......................................................................................................................................................... 9

5.3...... Čelní světlomety.............................................................................................................................................................................. 9

5.4...... Poziční světla................................................................................................................................................................................. 11

5.5...... Koncová světla............................................................................................................................................................................... 13

5.6...... Ovládání světelného zdroje......................................................................................................................................................... 14

5.7...... Provozní kontrola........................................................................................................................................................................... 14

6......... Zkušební požadavky..................................................................................................................................................................... 15

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

6.2...... Obecné zkušební požadavky...................................................................................................................................................... 15

6.3...... Specifické požadavky pro kolorimetrické zkoušky................................................................................................................. 16

6.4...... Specifické požadavky pro fotometrické zkoušky.................................................................................................................... 17

Příloha A (normativní) Souhrn zkušebních požadavků...................................................................................................................... 18

!Příloha ZA (informativní)" Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky evropské
směrnice 2008/57/ES................................................................................................................................................................... 19

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 20

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15153-1:2013+A1:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 256 „Železniční aplikace“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2016-07-25.

Tento dokument nahrazuje !EN 15153‑1:2007".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky EU směrnic 2008/57/ES.

Vztah ke směrnici EU 2008/57/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

    technické požadavky byly uvedeny do souladu s TSI pro konvenční vozidla, a

    požadavky byly revidovány s ohledem na umožnění nových technologií.

Tato řada norem Železniční aplikace – Vnější světelná a zvuková výstražná zařízení pro vlaky sestává z následujících částí:

    Část 1: Čelní, poziční a koncová světla (tento dokument);

    Část 2: Výstražné houkačky.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma byla vypracována po revizi EN 15153-1:2007, aby se zapracovaly požadavky TSI pro kolejová vozidla.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje funkční a technické požadavky pro čelní světlomety, poziční světla a koncová světla vlaků, včetně vysokorychlostních a konvenčních vlaků, avšak netýká se silničních vozidel, vozidel metra a autonomních systémů.

Tato evropská norma také stanovuje požadavky na zkoušení a posuzování shody.

Přenosná svítidla jsou vyloučena z předmětu této evropské normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz