ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.20                                                                                                                                      Září 2017

Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla
pro management rizik a krizové řízení –
Část 1: Krizové řízení

ČSN
EN 15975-1+A1

75 5030

 

Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management –
Part 1: Crisis management

Sécurité de l’alimentation en eau potable – Lignes directrices pour la gestion de risque et des crises –
Partie 1: Gestion de crise

Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Leitlinien für das Risiko– und Krisenmanagement –
Teil 1: Krisenmanagement

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15975-1:2011+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15975-1:2011+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15975-1+A1 (75 5030) z července 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15975-1:2011+A1:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15975-1+A1 (75 5030) z července 2016 převzala EN 15975-1:2011+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 241/2000 Sb., o o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Úvodu a k článkům 2.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 4.3 a A.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 15975-1:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                  Prosinec 2015

ICS 13.060.20                                                                                                         Nahrazuje EN 15975-1:2011

Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro management rizik a krizové řízení –
Část 1: Krizové řízení

Security of drinking water supply – Guidelines for risk and crisis management –
Part 1: Crisis management

Sécurité de ľalimentation en eau potable – Lignes directrices pour la gestion de risque et des crises –
Partie 1: Gestion de crise

Sicherheit der Trinkwasserversorgung – Leitlinien
für das Risiko– und Krisenmanagement
 –
Teil 1: Krisenmanagement

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-02-12 a zahrnuje Změnu 1 schválenou CEN dne 2015-10-17.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN 15975-1:2011+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

3......... Základy krizového řízení................................................................................................................................................................. 8

4......... Příprava na krizovou situaci........................................................................................................................................................ 14

5......... Koordinovaná odezva na krizovou situaci................................................................................................................................ 16

6......... Návrat do původního stavu po krizové situaci......................................................................................................................... 16

7......... Následná opatření......................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní) Příklady výběru a vybavení provozních prostor pro krizové řízení........................................................ 17

A.1...... Určení provozních prostor............................................................................................................................................................ 17

A.2...... Technická infrastruktura............................................................................................................................................................... 17

A.3...... Různé............................................................................................................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Doporučení pro kvalifikaci personálu......................................................................................................... 19

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15975-1:2011+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 164 Vodárenství, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje Změnu 1 schválenou CEN dne 2015-10-17.

Tento dokument nahrazuje EN 15975-1:2011.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného Změnou 1 je označen značkami !".

Druhá část pravidel pro management rizik a krizové řízení bude popisovat postupy managementu rizik pro zajištění trvalého zásobování nezávadnou pitnou vodou.

Vypracování této evropské normy bylo finančně podpořeno Evropskou komisí (EC) a programem CIPS (Grant Agreement JLS/2008/CIPS/AG/CEN-002).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato pravidla byla vytvořena pracovní skupinou 15 Zabezpečení dodávky pitné vody technické komise CEN/TC 164 Vodárenství. Tato pravidla popisují základy krizového řízení včetně příslušných doporučení pro provozovatele vodovodu a uvádějí příklady popsané organizacemi havarijního a krizového řízení v příslušných národních orgánech.

Provozovatelé vodovodu by měli disponovat vhodným vybavením, dostatečně kvalifikovanými pracovníky a spolehlivým systémem pro zajištění kvality. Provozovatelé vodovodu by měli být organizováni takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že jejich služby jsou za normálních podmínek poskytovány bezpečně, spolehlivě, ekonomicky a způsobem nenarušujícím životní prostředí. Efektivní systém managementu rizik podporuje všechny postupy krizového řízení. Pravidla pro management rizik týkající se zabezpečení dodávky pitné vody jsou uvedena v samostatném dokumentu (EN 15975-2), který je připravovánNP1).

Zcela výjimečně se však vyskytují určité situace, které nemusí být provozovatel vodovodu schopen zvládat bez významné pomoci třetí strany a spoluodpovědnosti příslušných úřadů. Takové situace se obtížně předvídají, a proto není možné se na ně dokonale připravit. Jsou charakterizovány nedostupností potřebných informací nebo dostupností nejasných informací a vysokou mírou rizika s potenciálně velmi vážnými následky. Jejich výsledné zvládnutí je ztíženo vlivem zapojení a spolupráce různých účastníků a vzhledem k vnitřní dynamičnosti těchto situací. Všichni zúčastnění vedoucí pracovníci mohou být pod tlakem, protože musí rozhodovat rychle a splňovat požadavky, a přitom mají k dispozici pouze omezené pomocné prostředky. Interní a externí komunikace může probíhat buď nedostatečně, nebo vůbec ne.

Je nezbytné přijímat vhodná opatření, která zohledňují všechny důležité okolnosti krizové situace a hlavní cíle pro obnovení standardního zásobování pitnou vodou. Tato pravidla byla v CEN připravena právě pro tento účel.

Cílem těchto pravidel je usnadnit provozovateli vodovodu činnost v případě krizové situace, aby zajistil pokračování dodávky pitné vody co největšímu počtu odběratelů a co nejrychleji obnovil normální provoz. Manažerské nástroje potřebné pro dosažení těchto cílů jsou uvedeny v textu této normy. Hlavní pracovní kroky, popsané v této normě (viz obrázek 3), mohou být použity i při normálním provozu, jestliže existuje možnost jeho přeměny na krizový.

V Evropě existuje mnoho různých způsobů organizace zásobování pitnou vodou. Odpovědnost za management rizik se může lišit v závislosti na legislativě a na organizačních strukturách. V tomto dokumentu používaný termín „provozovatel vodovodu“ zahrnuje všechny možné organizační struktury. Členské státy mohou tyto organizační struktury specifikovat přesněji. Národní legislativní předpisy mohou obsahovat definice, které se liší od definic obsažených v této normě. V takovém případě mají být při aplikaci této normy provedeny potřebné úpravy

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje principy správné praxe vodárenských společností pro řízení zásobování pitnou vodou v krizových situacích včetně přípravných a následných opatření.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA EN 15975-2 byla vydána v roce 2013 a byla zavedena jako ČSN EN 15975-2.

Zdroj: www.cni.cz