ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310                                                                                                                                          Září 2017

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

ČSN
EN 50131-5-3
ed. 2

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hold-up alarm systems –
Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 5-3: Exigences pour les équipements d’alarme intrusion utilisant des techniques radio

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 5-3: Anforderungen an Übertragungsgeräte, die Funkfrequenz-Techniken verwenden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-5-3:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-5-3:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-03-17 se nahrazuje ČSN EN 50131-5-3 (33 4591) z března 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50131-5-3:2017 dovoleno do 2020-03-17 používat dosud platnou ČSN 50131-5-3:2006 (33 4591) z března 2006.

Změny proti předchozí normě

Tato norma zavádí přísnější požadavky na odolnost komponent užívajících rádiové spoje v poplachovém systému na zhoršení vlastností v pasivním přenosovém prostředí. To bude mít za následek umělé zkrácení přenosových dosahů těchto komponent během návrhu a instalace. Souhrnně se toto spřísnění opírá o snahu zvýšit důvěru v nasazování rádiových systémů v oboru poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů.

Další posun nastává v definování zkoušeného zařízení (EUT) jak pro stranu přijímací, tak pro stranu vysílací. Tímto odpadnou občasné nejasnosti v interpretaci rozsahu zkoušek, pokud bude předmětem zkoušek jenom zařízení jedné strany rádiového spoje.

Poprvé se také zavádí nový způsob generování rušícího signálu pomocí frekvenčně rozmítaného signálového generátoru. To může přinést mnohem tvrdší požadavky na kvalitu přijímačů a jejich parametrů (například sektivita, bod zahrazení, apod).

Se zkouškami odolností proti rušení pro zařízení stupně 3 a 4 narůstá požadavek na odolnost na rušící signál. Přijímače tak budou muset být schopny přijímat a dekódovat zprávy s mnohem menším odstupem řádného signálu od rušícího signálu. Tento požadavek pravděpodobně přinese nástup moderních modulačních/nemodu-
lačních metod a způsobu užívání přiděleného rádiového spektra (vyhrazeného rádiového pásma).

Norma poprvé zavádí nový typ zařízení a to je rádiový opakovač. Tento prvek se stává řádně popsaným a hodnoceným komponentem v poplachovém zabezpečovacím a tísňovém systému.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50131-1:2006 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

EN 50131-3 zavedena v ČSN EN 50131-3 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 3: Ústředny

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.2 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Vladimír Šimek; spolupráce: JABLOTRON ALARMS a.s.,
Ing. Martin Škutek

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 50131-5-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Březen 2017

ICS 13.310                                                                                                           Nahrazuje EN 50131-5-3:2005

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Alarm systems – Intrusion and hold-up alarm systems –
Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 5-3: Exigences pour les équipements d’alarme intrusion utilisant des techniques radio

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 5-3: Anforderungen an Übertragungsgeräte,
die Funkfrequenz-Techniken verwenden

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-11-14. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 50131-5-3:2017 E

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva....................................................................................................................................................................... 6

1......... Rozsah platnosti.................................................................................................................................................................. 7

2......... Citované dokumenty.......................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny, definice a zkratky............................................................................................................................................... 7

3.1...... Termíny a definice.............................................................................................................................................................. 7

3.2...... Zkratky................................................................................................................................................................................... 9

4......... Požadavky............................................................................................................................................................................ 9

4.1...... Obecně.................................................................................................................................................................................. 9

4.2...... Odolnost proti útlumu......................................................................................................................................................... 9

4.2.1... Obecně.................................................................................................................................................................................. 9

4.2.2... Požadavek na odolnost proti útlumu............................................................................................................................ 10

4.3...... Odolnost proti kolizi.......................................................................................................................................................... 10

4.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................... 10

4.3.2... Požadavek pro obsazení pásma................................................................................................................................... 10

4.3.3... Požadavek na propustnost............................................................................................................................................. 11

4.4...... Odolnost proti substituci.................................................................................................................................................. 11

4.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................... 11

4.4.2... Odolnost proti neúmyslné substituci zpráv
a komponent...................................................................................................................................................................... 12

4.4.3... Odolnost proti úmyslné substituci zpráv
a komponent...................................................................................................................................................................... 12

4.5...... Odolnost proti rušení........................................................................................................................................................ 12

4.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................... 12

4.5.2... Rušení vně vyhrazeného pásma pro zařízení
všech stupňů...................................................................................................................................................................... 13

4.5.3... Rušení uvnitř vyhrazeného pásma pro zařízení všech stupňů................................................................................ 13

4.5.4... Rušení uvnitř vyhrazeného pásma pro zařízení stupně 3 a stupně 4..................................................................... 13

4.6...... Požadavek pro monitorování RF spoje........................................................................................................................ 13

4.6.1... Obecně............................................................................................................................................................................... 13

4.6.2... Požadavek pro detekci poruchy v periodické komunikaci........................................................................................ 13

4.6.3... Požadavek pro periodickou komunikaci před
uvedení do stavu střežení............................................................................................................................................... 14

4.6.4... Požadavek pro detekci rušení........................................................................................................................................ 14

4.7...... Anténa................................................................................................................................................................................. 16

4.7.1... Obecně............................................................................................................................................................................... 16

4.7.2... Požadavky pro antény..................................................................................................................................................... 16

5......... Zkoušky............................................................................................................................................................................... 16

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................... 16

5.1.2... Stanovení referenční úrovně RL.................................................................................................................................... 16

5.2...... Zkouška odolnosti proti útlumu...................................................................................................................................... 17

 

Strana

5.3...... Ověření odolnosti proti kolizi.......................................................................................................................................... 18

5.3.1... Výpočet obsazení pásma................................................................................................................................................ 18

5.3.2... Zkouška propustnosti....................................................................................................................................................... 18

5.4...... Zkoušky odolnosti proti substituci.................................................................................................................................. 18

5.4.1... Zkouška odolnosti proti neúmyslné substituci
zpráv a komponent........................................................................................................................................................... 18

5.4.2... Zkouška odolnosti proti úmyslné substituci zpráv a komponent............................................................................. 19

5.5...... Zkouška odolnosti proti rušení....................................................................................................................................... 19

5.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................... 19

5.5.2... Zkouška rušení vně vyhrazeného pásma
(pro všechny stupně)........................................................................................................................................................ 19

5.5.3... Zkouška rušení uvnitř vyhrazeného pásma
pro zařízení všech stupňů............................................................................................................................................... 20

5.5.4... Zkouška rušením uvniř vyhrazeného pásma
pro stupeň 3 a stupeň 4................................................................................................................................................... 20

5.6...... Zkoušky monitorování RF spoje..................................................................................................................................... 21

5.6.1... Zkoušky detekce poruchy v periodické
komunikaci......................................................................................................................................................................... 21

5.6.2... Periodické komunikace před uvedením do stavu střežení....................................................................................... 22

5.6.3... Zkoušky detekce rušení................................................................................................................................................... 22

5.7...... Zkouška antény................................................................................................................................................................. 23

Příloha A (normativní) Zkušební uspořádání........................................................................................................................... 24

Příloha B (informativní) Rušící signál........................................................................................................................................ 25

Příloha C (informativní) Příklad výpočtu obsazení
pásma................................................................................................................................................................................. 26

Obrázky

Obrázek A.1 – Zkušební uspořádání 24

Obrázek B.1 – Úroveň IL. 25

Obrázek B.2 – Rušící signál 25

Tabulky

Tabulka 1 – Odolnost proti útlumu. 10

Tabulka 2 – Obsazení media systémem... 11

Tabulka 3 – Propustnost 11

Tabulka 4 – Identifikační kódy. 12

Tabulka 5 – Časové intervaly pro detekci rušení 14

Tabulka 6 – Detekce rušení 15

Tabulka 7 – Úroveň rušícího signálu. 15

Tabulka 8 – Požadavky pro anténu. 16

Tabulka 9 – Trvání rušivých signálů. 23

Tabulka C.1 – Příklad výpočtu obsazení pásma. 26

 

 

European foreword............................................................................................................................................................................ 6

1......... Scope....................................................................................................................................................................................... 7

2......... Normative references........................................................................................................................................................... 7

3......... Terms, definitions and abbreviated terms........................................................................................................................ 7

3.1...... Terms and definitions........................................................................................................................................................... 7

3.2...... Abbreviated terms.................................................................................................................................................................. 9

4......... Requirements......................................................................................................................................................................... 9

4.1...... General.................................................................................................................................................................................... 9

4.2...... Immunity to attenuation........................................................................................................................................................ 9

4.2.1... General.................................................................................................................................................................................... 9

4.2.2... Requirement for immunity to attenuation....................................................................................................................... 10

4.3...... Immunity to collision........................................................................................................................................................... 10

4.3.1... General.................................................................................................................................................................................. 10

4.3.2... Requirement for occupation rate...................................................................................................................................... 10

4.3.3... Requirement for throughput ratio..................................................................................................................................... 11

4.4...... Immunity to substitution...................................................................................................................................................... 11

4.4.1... General.................................................................................................................................................................................. 11

4.4.2... Immunity to unintentional message
and component substitution
.............................................................................................................................................. 12

4.4.3... Immunity to intentional messages
and components substitution
............................................................................................................................................ 12

4.5...... Immunity to interference.................................................................................................................................................... 12

4.5.1... General.................................................................................................................................................................................. 12

4.5.2... Interference outside the assigned band
for equipment of all grades
............................................................................................................................................... 13

4.5.3... Interference within the assigned band
for equipment of all grades
............................................................................................................................................... 13

4.5.4... Interference within the assigned band for grade 3 and grade 4 equipment............................................................ 13

4.6...... Requirement for RF links monitoring............................................................................................................................... 13

4.6.1... General.................................................................................................................................................................................. 13

4.6.2... Requirement for the detection of a failure
of periodic communication
................................................................................................................................................ 13

4.6.3... Requirement for periodic communication before setting............................................................................................ 14

4.6.4... Requirement for the detection of interference............................................................................................................... 14

4.7...... Antenna................................................................................................................................................................................. 16

4.7.1... General.................................................................................................................................................................................. 16

4.7.2... Requirements for antenna................................................................................................................................................. 16

5......... Tests....................................................................................................................................................................................... 16

5.1...... General.................................................................................................................................................................................. 16

5.1.2... Determination of reference level RL................................................................................................................................ 16

5.2...... Test for immunity to attenuation....................................................................................................................................... 17

 

Page

5.3...... Verification of immunity to collision................................................................................................................................. 18

5.3.1... Calculation of the occupation rate.................................................................................................................................... 18

5.3.2... Test for throughput ratio..................................................................................................................................................... 18

5.4...... Tests for immunity to substitution..................................................................................................................................... 18

5.4.1... Test for immunity to unintentional messages
and components substitution............................................................................................................................................ 18

5.4.2... Test for immunity to intentional messages
and components substitution............................................................................................................................................ 19

5.5...... Tests for immunity to interference.................................................................................................................................... 19

5.5.1... General.................................................................................................................................................................................. 19

5.5.2... Test for interference outside of the assigned band (for all grades)........................................................................... 19

5.5.3... Test for interference within the assigned band
for equipment of all grades
............................................................................................................................................... 20

5.5.4... Test for interference within the assigned band
for grade 3 and grade 4 equipment
................................................................................................................................. 20

5.6...... Tests for RF link monitoring............................................................................................................................................... 21

5.6.1... Tests for the detection of a failure of periodic communication on a link.................................................................. 21

5.6.2... Periodic communication before setting.......................................................................................................................... 22

5.6.3... Tests for detection of interference.................................................................................................................................... 22

5.7...... Test for antenna................................................................................................................................................................... 23

Annex A (normative) Test Setup................................................................................................................................................... 24

Annex B (informative) Interference signal.................................................................................................................................. 25

Annex C (informative) Example for the calculation
of occupation rate
................................................................................................................................................................ 26

Figures

Figure A.1 – Test Setup................................................................................................................................................................... 24

Figure B.1 – Level IL. 25

Figure B.2 – Interference signal 25

Tables

Table 1 – Immunity to attenuation. 10

Table 2 – System occupation of the medium... 11

Table 3 – Throughput ratio. 11

Table 4 – Identification codes. 12

Table 5 – Detection of interference timings. 14

Table 6 – Detection of interference. 15

Table 7 – Level of interference signal 15

Table 8 – Requirements for antenna. 16

Table 9 – Duration of interference signals. 23

Table C.1 – Example for the calculation of occupation
rate. 26

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50131-5-3:2017) vypracovala komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-09-17

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-03-17

Tento dokument nahrazuje EN 50131-5-3:2005.

Tento dokument se použije ve spojení s dalšími částmi souboru EN 50131, které definují funkční požadavky zařízení bez ohledu na typ použitého propojení.

EN 50131-5 je aktuálně tvořena následujícími částmi:

    CLC/FprTS 50131-5-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-1: Propojení – Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech

    EN 50131-5-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

    CLC/TS 50131-5-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech


 1 Rozsah platnosti

 

1Scope

Tato evropská norma platí pro poplachové zabez-
pečovací zařízení užívající radiokomunikační spoje (RF) a umístěné ve střežených prostorech. Nepokrývá rádiové přenosy na dlouhé vzdálenosti.

 

This European Standard applies to intrusion alarm equipment using radio frequency (RF) links and located on protected premises. It does not cover long-range radio transmissions.

Tato evropská norma definuje terminologii používanou v oblasti poplachových zabezpečovacích zařízení užívajících radiokomunikační spoje stejně jako poža-
davky relevantní pro tato zařízení.

 

This European Standard defines the terms used in the field of intrusion alarm equipment using radio frequency links as well as the requirements relevant to the equipment.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz