ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.20                                                                                                                                      Září 2017

Komunikační kabely – Specifikace zkušebních
metod –
Část 1-11: Elektrické zkušební metody –
Charakteristická impedance, vstupní impedance,
útlum odrazu

ČSN
EN 50289-1-11
ed. 2

34 7819

 

Communication cables – Specifications for test methods –
Part 1-11: Electrical test methods – Characteristic impedance, input impedance, return loss

Câbles de communication – Spécifications des méthodes d’essai –
Partie 1-11: Méthodes d’essais électriques – Impédance caractéristique, impédance d’entrée, affaiblissement de réflexion

Kommunikationskabel – Spezifikationen für Prüfverfahren –
Teil 1-11: Elektrische Prüfverfahren – Wellenwiderstand, Eingangsimpedanz, Rückflußdämpfung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50289-1-11:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50289-1-11:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-09-05 se nahrazuje ČSN EN 50289-1-11 (34 7819) z května 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma podrobně popisuje zkušební metody pro stanovení charakteristické impedance, vstupní impedance a útlumu odrazu kabelů používaných v analogových a digitálních komunikačních systémech.

Tuto normu je třeba používat spolu s normou EN 50289-1-1, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50289-1-11:2016 dovoleno do 2019-09-05 používat dosud platnou ČSN EN 50289-1-11 (34 7819) z května 2002.

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou představuje tato norma technickou revizi textu. Podstatně byly rozšířeny části zabývající se měřicími metodami a byly doplněny 3 normativní přílohy specifikující měřicí podmínky a uspořádání.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50289-1-1:2001 zavedena v ČSN EN 50289-1-1:2001 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-1: Elektrické zkušební metody – Všeobecné požadavky

EN 50289-1-5:2001 zavedena v ČSN EN 50289-1-5:2002 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-5: Elektrické zkušební metody – Kapacita

EN 50289-1-7:2001 zavedena v ČSN EN 50289-1-1:2001 (34 7819) Komunikační kabely – Specifikace zkušebních metod – Část 1-7: Elektrické zkušební metody – Rychlost šíření

EN 50290-1-2 zavedena v ČSN EN 50290-1-2 (34 7820) Komunikační kabely – Část 1-2: Definice

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz