ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30                                                                                                                                      Září 2017

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –
Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

ČSN
EN 12566-3

75 6404

 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT –
Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE –
Partie 3: Stations d’épuration des eaux usées domestiques fabriquées en usine et/ou assemblées sur site

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW –
Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von h
äuslichem Schmutzwasser

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12566-3:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12566-3:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12566-3 (75 6404) z března 2017.

S účinností od 2018-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12566-3+A2 (75 6404) z února 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12566-3:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12566-3 (75 6404) z března 2017 převzala EN 12566-3:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní rozdíly proti předchozímu vydání jsou popsány v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 206 zavedena v ČSN EN 206 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 580zavedena v ČSN EN 580 (64 3112) Plastové potrubní systémy – Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT)

EN 727zavedena v ČSN EN 727 (64 3118) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Trubky a tvarovky z termoplastů – Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)

EN 858-1 zavedena v ČSN EN 858-1 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti

EN 976-1:1997 zavedena v ČSN EN 976-1:1998 (69 8976) Podzemní sklolaminátové nádrže – Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv – Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou

EN 978:1997zavedena v ČSN EN 978:1998 (69 8978) Podzemní sklolaminátové nádrže – Stanovení součinitelů alfa a beta

EN 1905zavedena v ČSN EN 1905 (64 3177) Plastové potrubní systémy – Trubky, tvarovky a materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení obsahu PVC na základě celkového obsahu chlóru1)

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 12311-2zavedena v ČSN EN 12311-2 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 14150 zavedena v ČSN EN 14150 (80 6190) Geosyntetické izolace – Zjišťování propustnosti kapalin

EN 16323:2014 zavedena v ČSN EN 16323:2014 (75 0162) Slovník technických terminů v oblasti odpadních vod

EN ISO 178 zavedena v ČSN EN ISO 178 (64 0607) Plasty – Stanovení ohybových vlastností

EN ISO 179 (soubor)zavedena v souboru ČSN EN ISO 179 (64 0612) Plasty – Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy

EN ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

EN ISO 899-2 zavedena v ČSN EN ISO 899-2 (64 0621) Plasty – Stanovení krípového chování – Část 2: Kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

EN ISO 1133-1:2011 zavedena v ČSN EN ISO 1133-1:2012 (64 0861) Plasty – Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů – Část 1: Standardní metoda

EN ISO 1133-2zavedena v ČSN EN ISO 1133-2 (64 0861) Plasty – Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů – Část 2: Metoda pro materiály citlivé na časově teplotní historii a/nebo vlhkost

EN ISO 1183 (soubor)zavedena v ČSN EN ISO 1183 (64 0111) Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů

EN ISO 2505:2005zavedena v ČSN EN ISO 2505:2005 (64 3116) Trubky z termoplastů – Stanovení podélného smrštění – Metoda zkoušení a parametry

EN ISO 2555 zavedena v ČSN ISO 2555 (64 0346) Plasty – Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu – Stanovení zdánlivé viskozity podle Brookfielda

EN ISO 9967 zavedena v ČSN EN ISO 9967 (64 3103) Trubky z termoplastů – Stanovení krípového poměru

EN ISO 9969 zavedena v ČSN EN ISO 9969 (64 3102) Trubky z termoplastů – Stanovení kruhové tuhosti

EN ISO 13229zavedena v ČSN EN ISO 13229 (64 3125) Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití – Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) – Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty

EN ISO 14125:1998 zavedena v ČSN EN ISO 14125:1999 (64 0664) Vlákny vyztužené plastové kompozity – Stanovení ohybových vlastností

Souvisící ČSN

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů

ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

ČSN EN 12260 (75 7524) Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy dusíku

ČSN EN ISO 6878 (75 7465) Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

ČSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku – Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 11905-1 (75 7527) Jakost vod – Stanovení dusíku – Část 1: Metoda oxidační mineralizace peroxodisíranem

ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci

ČSN EN 1899-1 (75 7517) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny

ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vody – Stanovení chemické spotřeby kyslíku

ČSN ISO 6778 (75 7450) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Potenciometrická metoda

ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1: Manuální spektrometrická metoda

ČSN ISO 15705 (75 7521) Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) – Metoda ve zkumavkách

ČSN EN ISO 14911 (75 7392) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných kationtů Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontů – Metoda pro vody a odpadní vody

ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů

ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí

ČSN EN ISO 15681-2 (75 7464) Jakost vod – Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN 25663 (75 7525) Jakost vod – Stanovení dusíku podle Kjeldahla – Odměrná metoda po mineralizaci se selenem

ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1778 (05 6825) Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů – Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců – Společná ustanovení

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb

ČSN EN 1085:2007 (75 0160) Čištění odpadních vod – Slovník

ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051)Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Návod pro konzervaci vzorků vod a manipulaci s nimi

ČSN EN ISO 5667-14 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi

ČSN 75 7300 Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a k článkům 3.2, 4.3, 4.5.5.1, 4.5.7, 4.5.7.3, 6.1, 6.2.1, 8.2, B.2.4, ZA 2.1 a ZA 2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., IČ 26475081, Ing. Lenka Fremrová

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 12566-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Srpen 2016

ICS 13.060.30                                                                                           Nahrazuje EN 12566-3:2005+A2:2013

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel –
Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT –
Part 3:
Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE –
Partie 3: Stations d’épuration des eaux usées domestiques fabriquées en usine et/ou assemblées sur site

Kleinkläranlagen für bis zu 50 Einwohnerwerte (EW) –
Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-06-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. EN 12566-3:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva................................................................................................................................................................................. 10

1................ Předmět normy........................................................................................................................................................................ 12

2................ Citované dokumenty.............................................................................................................................................................. 12

3................ Termíny, definice a zkratky................................................................................................................................................... 14

3.1............ Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 14

3.2............ Značky a zkratky...................................................................................................................................................................... 14

4................ Charakteristiky......................................................................................................................................................................... 15

4.1............ Navrhování............................................................................................................................................................................... 15

4.1.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 15

4.1.2......... Přítoky, odtoky, vnitřní potrubí a spoje................................................................................................................................. 15

4.1.3......... Přístup....................................................................................................................................................................................... 15

4.1.4......... Podklady pro dimenzování................................................................................................................................................... 16

4.1.5......... Celkové rozměry..................................................................................................................................................................... 16

4.2............ Únosnost................................................................................................................................................................................... 16

4.3............ Účinnost čištění....................................................................................................................................................................... 16

4.4............ Vodotěsnost............................................................................................................................................................................. 17

4.4.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 17

4.4.2......... Zkouška vodotěsnosti vodou................................................................................................................................................ 16

4.4.3......... Zkouška vodotěsnosti vzduchem při podtlaku.................................................................................................................. 17

4.4.4......... Zkouška vodotěsnosti vzduchem při přetlaku................................................................................................................... 17

4.5............ Trvanlivost................................................................................................................................................................................ 17

4.5.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 17

4.5.2......... Beton......................................................................................................................................................................................... 17

4.5.3......... Ocel............................................................................................................................................................................................ 17

4.5.4......... Neměkčený poly(vinylchlorid) (PVC-U).............................................................................................................................. 17

4.5.5......... Polyethylen (PE)...................................................................................................................................................................... 18

4.5.6......... Sklolaminát (GRP).................................................................................................................................................................. 18

4.5.7......... Polypropylen (PP)................................................................................................................................................................... 19

4.5.8......... PDCPD...................................................................................................................................................................................... 19

4.5.9......... Poddajné desky....................................................................................................................................................................... 20

4.6............ Reakce na oheň...................................................................................................................................................................... 20

4.6.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 20

4.6.2......... Čistírny klasifikované jako třída A1 bez potřeby zkoušení.............................................................................................. 20

4.6.3......... Čistírny klasifikované podle výsledků zkoušek................................................................................................................. 20

4.7............ Spotřeba energie.................................................................................................................................................................... 21

4.8............ Nebezpečné látky................................................................................................................................................................... 21

5................ Metody zkoušení, hodnocení a vzorkování........................................................................................................................ 21

5.1............ Únosnost................................................................................................................................................................................... 21

5.1.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 21

5.1.2......... Únosnost stanovená výpočtem............................................................................................................................................ 21

5.1.3......... Únosnost stanovená zkoušením.......................................................................................................................................... 22

5.2............ Účinnost čištění....................................................................................................................................................................... 23

Strana

5.3............ Vodotěsnost............................................................................................................................................................................. 24

6................ Posuzování a ověřování stálosti vlastností – AVCP......................................................................................................... 24

6.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 24

6.2............ Zkouška typu............................................................................................................................................................................ 24

6.2.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 24

6.2.2......... Zkušební vzorky, zkoušení a kritéria shody........................................................................................................................ 25

6.2.3......... Protokoly o zkouškách........................................................................................................................................................... 25

6.2.4......... Sdílené výsledky další strany................................................................................................................................................ 26

6.2.5......... Výsledky stupňovitého určení typu výrobku....................................................................................................................... 26

6.3............ Řízení výroby u výrobce (FPC)............................................................................................................................................. 27

6.3.1......... Obecně...................................................................................................................................................................................... 27

6.3.2......... Požadavky................................................................................................................................................................................ 27

6.3.3......... Požadavky specifické pro výrobek...................................................................................................................................... 29

6.3.4......... Počáteční inspekce ve výrobním závodě a FPC............................................................................................................... 29

6.3.5......... Průběžný dohled na FPC...................................................................................................................................................... 30

6.3.6......... Postup při změnách................................................................................................................................................................ 30

6.3.7......... Jednotlivé výrobky, prototypy a výrobky vyráběné ve velmi malém množství............................................................ 30

7................ Třídění a jmenovité označení............................................................................................................................................... 31

8................ Značení, označování a balení............................................................................................................................................... 31

8.1............ Značení..................................................................................................................................................................................... 31

8.2............ Pokyny pro výstavbu............................................................................................................................................................... 31

8.3............ Pokyny pro obsluhu a údržbu............................................................................................................................................... 31

Příloha A (normativní) Zkouška vodotěsnosti....................................................................................................................................... 32

A.1............ Výběr zkoušky.......................................................................................................................................................................... 32

A.2............ Zkouška vodou........................................................................................................................................................................ 32

A.2.1......... Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 32

A.2.2......... Postup....................................................................................................................................................................................... 32

A.2.3......... Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 33

A.3............ Zkouška vzduchem (vzduchotěsnosti) při podtlaku......................................................................................................... 33

A.3.1......... Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 33

A.3.2......... Postup....................................................................................................................................................................................... 33

A.3.3......... Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 33

A.4............ Zkouška vzduchem (vzduchotěsnosti) při přetlaku.......................................................................................................... 33

A.4.1......... Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 33

A.4.2......... Postup....................................................................................................................................................................................... 33

A.4.3......... Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 33

Příloha B (normativní) Zkušební metody pro účinnost čištění.......................................................................................................... 34

B.1............ Místo provádění zkoušky a zodpovědnost za zkoušku.................................................................................................... 34

B.2............ Výběr čistírny a předběžné hodnocení............................................................................................................................... 34

B.2.1........ Obecně...................................................................................................................................................................................... 34

B.2.2........ Zabudování (instalace) a uvedení do provozu.................................................................................................................. 34

B.2.3........ Postupy obsluhy a údržby během zkoušky........................................................................................................................ 34

B.2.4........ Sledované hodnoty................................................................................................................................................................. 34

Strana

B.3............ Postup zkoušky........................................................................................................................................................................ 35

B.3.1........ Úvodní část............................................................................................................................................................................... 35

B.3.2........ Přítokové hodnoty................................................................................................................................................................... 35

B.3.3........ Denní průběh průtoku pro zkoušku..................................................................................................................................... 35

B.3.4........ Provedení zkoušky.................................................................................................................................................................. 35

B.3.4.1..... Obecně...................................................................................................................................................................................... 35

B.3.4.2..... Přetížení.................................................................................................................................................................................... 36

B.3.4.3..... Maximální průtok..................................................................................................................................................................... 37

B.3.4.4..... Výpadek elektrické energie/porucha strojně-technologického zařízení....................................................................... 37

B.3.5........ Odběr vzorků z přítoku a odtoku........................................................................................................................................... 37

B.4............ Analýza vzorků........................................................................................................................................................................ 37

B.5............ Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................. 37

Příloha C (normativní) Zkušební metody pro reakce (chování) stavební konstrukce při zatěžování......................................... 39

C.1............ Obecně...................................................................................................................................................................................... 39

C.2............ Zkouška zatížením na mezi pevnosti pro čistírnu z betonu............................................................................................ 39

C.2.1........ Zkušební metody zatížením na mezi pevnosti.................................................................................................................. 39

C.2.2........ Postup zkoušek....................................................................................................................................................................... 39

C.2.2.1..... Zkouška typu A (svislé zatížení)........................................................................................................................................... 39

C.2.2.1.1.. Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 39

C.2.2.1.2.. Postup....................................................................................................................................................................................... 40

C.2.2.1.3.. Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 40

C.2.2.2..... Zkouška typu B (vodorovné zatížení).................................................................................................................................. 40

C.2.2.2.1.. Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 40

C.2.2.2.2.. Postup....................................................................................................................................................................................... 40

C.2.2.2.3.. Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 41

C.2.2.3Zkouška typu C (svislé zatížení)................................................................................................................................................. 41

C.2.2.3.1.. Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 41

C.2.2.3.2.. Postup....................................................................................................................................................................................... 41

C.2.2.3.3.. Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 42

C.3............ Zkouška svislým zatížením pro čistírnu z PE, PP a PDCPD........................................................................................... 42

C.3.1........ Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 42

C.3.2........ Postup....................................................................................................................................................................................... 42

C.3.3........ Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 42

C.4............ Podtlaková zkouška pro čistírnu z GRP.............................................................................................................................. 43

C.5............ Zkouška ve zkušební/montážní jámě.................................................................................................................................. 43

C.5.1........ Zkušební vzorek...................................................................................................................................................................... 43

C.5.2........ Postup zkoušky........................................................................................................................................................................ 43

C.5.3........ Vyjadřování výsledků............................................................................................................................................................. 44

Příloha D (normativní) Mechanické charakteristiky používané pro výpočet chování stavební konstrukce při zatěžování.... 45

D.1............ Beton......................................................................................................................................................................................... 45

D.2............ Sklolaminát (GRP).................................................................................................................................................................. 45

D.3............ PVC-U....................................................................................................................................................................................... 45

D.4............ PE, PP....................................................................................................................................................................................... 45

Příloha E (informativní) Analytické metody.......................................................................................................................................... 46

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k požadavkům nařízení Evropské unie o stavebních výrobcích........ 47

ZA.1.......... Rozsah a odpovídající charakteristiky................................................................................................................................. 47

ZA.2.......... Postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) balených a/nebo na místě montovaných domovních čistíren odpadních vod........................................................................................................................................................... 48

ZA.2.1...... Systémy AVCP........................................................................................................................................................................ 48

ZA.2.2...... Prohlášení o vlastnostech (DoP).......................................................................................................................................... 50

ZA.2.2.1... Obecně...................................................................................................................................................................................... 50

ZA.2.2.2... Obsah........................................................................................................................................................................................ 50

ZA.2.2.3... Příklad prohlášení o vlastnostech........................................................................................................................................ 51

ZA.3.......... Označení CE a značení štítkem........................................................................................................................................... 52

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 54

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12566-3:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 165 Kanalizace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12566-3:2005+A2:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky nařízení EU.

Vztah k nařízení EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Rozdíly mezi tímto vydáním a EN 12566-3:2005+A2:2013 jsou většinou redakčního charakteru, v souladu s nařízením Evropské unie o stavebních výrobcích (CPR), a deklaraci spotřeby energieodkalování během zkoušky účinnosti čištění.

EN 12566 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel sestává z dále uvedených částí (viz obrázek 1):

    Část 1: Prefabrikované septiky;

    Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (tento dokument);

    Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě;

    Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků;

    Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění.

Pro filtrační systémy se CEN/TC 165 rozhodla publikovat dále uvedené zprávy CEN, které jsou považovány za praktické návody a nespecifikují požadavky na čištění:

    Část 2: Zemní infiltrační systémy;

    Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody.

Legenda

A    splaškové (domovní) odpadní vody

B    odpadní vody předčištěné v septicích

C   odpadní vody čištěné filtrací

D   čištěné odpadní vody

E    výtok vyčištěných odpadních vod z třetího stupně
čištění

1    prefabrikovaný septik

2    zemní infiltrační systém

3    balená a/nebo na místě montovaná domovní čistírna
odpad
ních vod

4    septik montovaný ze soupravy prefabrikátů na místě

5    filtrační systém pro předčištěné odpadní vody

6    prefabrikované čisticí zařízení pro dočištění odpadních vod ze septiku

7    prefabrikované čisticí zařízení pro třetí stupeň čištění
odpad-
ních vod

Národní předpisy mohou stanovit i jiná uspořádání výrobků popsaných v částech normy EN 12566.

Obrázek 1 – Schéma znázorňující použití částí normy EN 12566

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (včetně čistíren pro ubytovací a/nebo stravovací zařízení a čistíren pro komerční provozovny) používané pro skupiny do 50 obyvatel. Malé čistírny odpadních vod podle této normy (dále jen čistírny) se používají pro čištění splaškových (domovních) odpadních vod.

Tato norma platí pro čistírny s nádržemi vyrobenými z betonu, oceli, neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC U), polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a sklolaminátu (GRP-UP)NP1), poly(dicyklopentadienu) (PDCPD), PVC a EPDM.

Zkušební metody uvedené v této normě stanovují způsob provedení čistírny, nutný k ověření její vhodnosti k danému účelu použití (viz 5.2).

Tato norma platí pro malé čistírny, které se zabudovávají pod úroveň terénu, kde nejsou vystaveny žádnému zatížení dopravou.

Tato norma platí pro čistírny, u kterých všechny prefabrikované dílce byly předem vyrobeny nebo smontovány na místě jedním výrobcem a které jsou zkoušeny jako celek.

POZNÁMKA V některých zemích jsou za účelem splnění národních předpisů zařazovány za tyto čistírny další stupně čištění odpadních vodNP2).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Převzata převzetím originálu (text normy je v angličtině).

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Reaktoplast vyztužený skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP).

NP2)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Viz nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

Zdroj: www.cni.cz