ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.60                                                                                                                                      Září 2017

Kontinuálně lakované kovové pásy –
Metody zkoušení –
Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu
UV záření a kondenzaci vody

ČSN
EN 13523-10

03 8761

 

Coil coated metals – Test methods –
Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 10: Résistance
à un rayonnement UV fluorescent et à la condensation de l’eau

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 10: Beständigkeit gegen UV-Strahlung mit Leuchtstofflampen und Kondensation von Wasser

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13523-10:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13523-10:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13523-10 (03 8761) z října 2010.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 13523-0 zavedena v ČSN EN 13523-0 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 0: Obecný úvod

EN 13523-2 zavedena v ČSN EN 13523-2 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 2: Lesk

EN 13523-3 zavedena v ČSN EN 13523-3 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 3: Rozdíl barevných odstínů – Přístrojové porovnání

EN 13523-14 zavedena v ČSN EN 13523-14 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

EN 13523-22 zavedena v ČSN EN 13523-22 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 22: Rozdíl barevných odstínů – Vizuální porovnání

EN ISO 16474-3 zavedena v ČSN EN ISO 16474-3 (67 3117) Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

Souvisící ČSN

ČSN EN 1396 (42 1415) Hliník a slitiny hliníku – Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné použití – Specifikace

ČSN EN 10169 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) – Technické dodací podmínky

ČSN EN ISO 4892-3 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy

ČSN EN 23270 (67 3008) Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., IČ 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Renáta Doležalová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13523-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Únor 2017

ICS 25.220.60                                                                                                       Nahrazuje EN 13523-10:2010

Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení –
Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

Coil coated metals – Test methods –
Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation

Tôles prélaquées – Méthodes d’essai –
Partie 10: Résistance à un rayonnement
UV fluorescent et à la condensation de l’eau

Bandbeschichtete Metalle – Prüfverfahren –
Teil 10: Beständigkeit gegen UV-Strahlung
mit Leuchtstofflampen und Kondensation von Wasser

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-12-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC
nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 13523-10:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata metody.............................................................................................................................................................................. 7

5......... Zařízení a materiály......................................................................................................................................................................... 7

6......... Vzorkování........................................................................................................................................................................................ 8

7......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 8

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

8.1...... Expozice............................................................................................................................................................................................ 8

8.2...... Kalibrace a její udržování............................................................................................................................................................... 8

8.3...... Hodnocení zkušebních vzorků...................................................................................................................................................... 9

9......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 9

10....... Preciznost.......................................................................................................................................................................................... 9

11....... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 9

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 10

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13523-10:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 139 Nátěrové hmoty, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13523-10:2010.

Hlavní změny jsou:

a)   vzdálenost zkušebního vzorku od lamp je specifická pro konkrétní zařízení a není nezbytná k provedení zkoušky, proto byl vypuštěn požadavek na exponování přední strany zkušebních vzorků ve vzdálenosti přibližně 50 mm od nejbližšího místa povrchu lampy;

b)   byla přidána zmínka o přemisťování vzorků během expozice;

c)   byla přidána zmínka o vyjímání nebo změně uspořádání zkušebních vzorků v průběhu zkoušky;

d)   text byl redakčně upraven a odkazy na citované dokumenty byly aktualizovány.

Soubor EN 13523 Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení se skládá z těchto částí:

    Část 0: Obecný úvod

    Část 1: Tloušťka povlaku

    Část 2: Lesk

    Část 3: Rozdíl barevných odstínů – Přístrojové porovnání

    Část 4: Tvrdost tužkami

    Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

    Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

    Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

    Část 8: Odolnost v solné mlze

    Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

    Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

    Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem)

    Část 12: Odolnost proti vrypu

    Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

    Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

    Část 15: Metamerie

    Část 16: Odolnost proti oděru

    Část 17: Přilnavost snímatelných fólií

    Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

    Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

    Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

    Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům

    Část 22: Rozdíl barevných odstínů – Vizuální porovnání

    Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

    Část 24: Odolnost při stohování

    Část 25: Odolnost proti vlhkosti

    Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

    Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

    Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato část souboru EN 13523 specifikuje základní principy a postup stanovení odolnosti organických povlaků na kovovém podkladu (kontinuálně nanášených) proti působení kombinace fluorescenčního UV záření, kondenzace vody a teploty za kontrolovaných podmínek.

Vlivem rozdílných podmínek, které nastávají během přirozeného stárnutí, a vlivem extrémní náročnosti urychlených zkoušek nelze mezi výsledky přirozeného stárnutí a urychlených zkoušek očekávat korelaci.

Ne všechny organické povlaky se budou chovat obdobným způsobem, mezi povlaky stejného základního typu však lze pozorovat určitý stupeň korelace.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz