ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.65                                                                                                                                      Září 2017

Elektrické průtokové ohřívače vody –
Část 2-2: Požadavky na funkci – Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu – Účinnost

ČSN
EN 50193-2-2

36 1060

 

Electric instantaneous water heaters –
Part 2-2: Performance requirements – Single point of use electric instantaneous showers – Efficiency

Chauffe-eau électriques instantanés –
Partie 2-2: Exigences d’aptitude
à la fonction – Chauffe-eau instantanés de douches à un seul point d’utilisation – Efficacité

Elektro-Durchfluss-Wassererwärmer –
Teil 2-2: Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften – Durchfluss-Wassererwärmer für eine einzelne Zapfstelle – Effizienz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50193-2-2:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50193-2-2:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (2009/125/EC) ze dne 21. října 2009, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000, o hospodaření energií, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 50193-2-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Prosinec 2016

ICS 91.140.65

Elektrické průtokové ohřívače vody –
Část 2-2: Požadavky na funkci – Elektrické průtokové ohřívače vody použité
pro jedinou sprchu – Účinnost

Electric instantaneous water heaters –
Part 2-2: Performance requirements – Single point of use electric instantaneous showers – Efficiency

Chauffe-eau électriques instantanés –
Partie 2-2: Exigences d’aptitude
à la fonction –
Chauffe-eau instantanés de douches
à un seul point d’utilisation – Efficacité

Elektro-Durchfluss-Wassererwärmer –
Teil 2-2: Anforderungen
an die Gebrauchseigenschaften –
Durchfluss-Wassererwärmer für eine einzelne Zapfstelle – Effizienz

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2016-10-10. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 50193-2-2:2016 E

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Obecné zkušební podmínky.......................................................................................................................................................... 6

5......... Energetická účinnost....................................................................................................................................................................... 6

5.1...... Zkušební metoda............................................................................................................................................................................. 6

Příloha A (normativní) Vzor zátěže........................................................................................................................................................... 8

Příloha B (normativní) Uspořádání zkoušky........................................................................................................................................... 9

Příloha ZZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky na energetické štítky
Delegovaného nařízení komise (EU) č. 812/2013, které mají být pokryty......................................................................... 11

Příloha ZZB (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a požadavky na ekodesign Nařízení komise (EU) č. 814/2013, které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50193-2-2) vypracovala technická komise CLC/TC 59X Funkce elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-10-10

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-10-10

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZZA a ZZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, který byl CENELEC udělen Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a pokrývá důležité požadavky Směrnic EU.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 platí s těmito změnami.

Doplnění:

Tato norma platí pro elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu s otevřeným odtokem určené pro domácnost nebo podobné použití pro účely sprchování bez mísení vody za ohřívačem.

Tato norma specifikuje pouze zkoušky pro posuzování energetické účinnosti.

Tato norma neplatí pro elektrické průtokové ohřívače vody pokryté jinými částmi tohoto souboru norem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz