ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.060.20; 91.060.30                                                                                                         Říjen 2017

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků –
Část 2: Stropy a střechy

ČSN
EN 1365-2

73 0854

 

Fire resistance tests for loadbearing elements –
Part 2: Floors and roofs

Essais de résistance au feu des éléments porteurs –
Partie 2: Planchers et toitures

Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile –
Teil 2: Decken und Dächer

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1365-2:2014. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1365-2:2014. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1365-2 (73 0854) z ledna 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1365-2:2014 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 1365-2 (73 0854) z ledna 2015 převzala EN 1365-2:2014 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1363-1:2012 zavedena v ČSN EN 1363-1:2012 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky

EN 1363-2 zavedena v ČSN EN 1363-2 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

EN ISO 13943 zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0810) Požární bezpečnost – Slovník

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k příloze A doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1365-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Listopad 2014

ICS 13.220.50; 91.060.20; 91.060.30                                                                          Nahrazuje EN 1365-2:1999

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků –
Část 2: Stropy a střechy

Fire resistance tests for loadbearing elements –
Part 2: Floors and roofs

Essais de résistance au feu des éléments porteurs –
Partie 2: Planchers et toitures

Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile –
Teil 2: Decken und Dächer

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-09-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2014 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                         Ref. č. EN 1365-2:2014 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 7

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 7

3............ Termíny, definice, značky a označení...................................................................................................................................... 7

3.1......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 7

3.2......... Značky a označení........................................................................................................................................................................ 8

4............ Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 8

5............ Zkušební podmínky...................................................................................................................................................................... 9

5.1......... Pec................................................................................................................................................................................................... 9

5.2......... Zatěžovací podmínky................................................................................................................................................................... 9

6............ Zkušební vzorek............................................................................................................................................................................ 9

6.1......... Obecně........................................................................................................................................................................................... 9

6.2......... Velikost........................................................................................................................................................................................... 9

6.3......... Počet............................................................................................................................................................................................. 10

6.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

6.3.2...... Šikmé střešní konstrukce bez zasklených částí.................................................................................................................... 10

6.4......... Návrh............................................................................................................................................................................................ 10

6.4.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

6.4.2...... Stropní nebo střešní konstrukce.............................................................................................................................................. 10

6.4.3...... Podhledový systém.................................................................................................................................................................... 10

6.4.4...... Šikmé střešní konstrukce.......................................................................................................................................................... 11

6.4.5...... Stropní a střešní konstrukce se zasklenou částí................................................................................................................... 11

6.4.6...... Podmínky podepření a ukotvení.............................................................................................................................................. 11

6.5......... Konstrukce................................................................................................................................................................................... 12

6.6......... Ověření......................................................................................................................................................................................... 12

7............ Instalace zkušebního vzorku.................................................................................................................................................... 12

8............ Kondicionování........................................................................................................................................................................... 12

9............ Použití přístrojů........................................................................................................................................................................... 12

9.1......... Termoelektrické články............................................................................................................................................................. 12

9.1.1...... Termoelektrické články v peci (deskové snímače články)................................................................................................. 12

9.1.2...... Termoelektrické články na neohřívané straně u konstrukcí bez zasklení....................................................................... 12

9.2......... Tlak................................................................................................................................................................................................ 13

9.3......... Průhyb.......................................................................................................................................................................................... 13

9.4......... Radiace........................................................................................................................................................................................ 13

10.......... Zkušební postup......................................................................................................................................................................... 13

10.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 13

10.2....... Aplikace a řízení zatížení.......................................................................................................................................................... 13

10.3....... Řízení pece.................................................................................................................................................................................. 13

10.4....... Pozorování během zkoušky..................................................................................................................................................... 13

10.5....... Ukončení zkoušky...................................................................................................................................................................... 13

11.......... Kritéria dosažení mezních stavů............................................................................................................................................. 14

12.......... Protokol o zkoušce..................................................................................................................................................................... 14

Strana

13.......... Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky pro konstrukce bez zasklení............................................................................ 14

Příloha A (normativní) Specifické požadavky na zkoušení stropů a střech obsahujících zasklení............................................ 20

A.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 20

A.2......... Návrh zkušebního vzorku......................................................................................................................................................... 20

A.3......... Přístroje pro zkušební vzorek................................................................................................................................................... 20

A.3.1..... Přístroje pro zkušební vzorek................................................................................................................................................... 20

A.3.2..... Vzrůst průměrné teploty............................................................................................................................................................ 21

A.3.2.1.. Konstantní skladba zasklení..................................................................................................................................................... 21

A.3.2.2.. Proměnná skladba zasklení..................................................................................................................................................... 21

A.3.3..... Vzrůst maximální teploty........................................................................................................................................................... 21

A.3.3.1.. Obecně......................................................................................................................................................................................... 21

A.3.3.2.. Nakloněné konstrukce............................................................................................................................................................... 21

A.3.3.3.. Vodorovné konstrukce............................................................................................................................................................... 22

A.3.4..... Průhyb.......................................................................................................................................................................................... 22

A.3.5..... Měření radiace............................................................................................................................................................................ 22

A.4......... Kritéria dosažení mezních stavů............................................................................................................................................. 22

A.5......... Oblast přímé aplikace výsledků zkoušky............................................................................................................................... 22

A.5.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 22

A.5.2..... Tvary plochých skleněných tabulí........................................................................................................................................... 23

A.5.3..... Délka rozpětí............................................................................................................................................................................... 23

A.5.4..... Zvětšení šířky kolmo k rozpětí.................................................................................................................................................. 23

A.5.5..... Úhel sklonu.................................................................................................................................................................................. 23

A.5.6..... Podpěrná konstrukce................................................................................................................................................................. 23

A.5.6.1.. Obecně......................................................................................................................................................................................... 23

A.5.6.2.. Normová podpěrná konstrukce............................................................................................................................................... 23

A.5.6.3.. Nenormová podpěrná konstrukce.......................................................................................................................................... 23

 

Evropská předmluva

Tuto evropskou normu (EN 1365-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 127 Požární bezpečnost staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tento dokument nahrazuje EN 1365-2:1999.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


 

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení požární odolnosti:

    stropních konstrukcí bez dutin nebo s nevětranými dutinami;

    střešních konstrukcí s dutinami či bez nich (větranými nebo nevětranými);

    stropních a střešních konstrukcí obsahujících zasklené části;

při působení požáru zespodu.

Tato norma se používá ve spojení s EN 1363-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz