ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.150.10                                                                                                                                      Září 2017

Hliník a slitiny hliníku – Pancéřové desky
válcované za tepla ze svařitelné slitiny hliníku –
Technické dodací podmínky

ČSN
EN 16914

42 1453

 

Aluminium and aluminium alloys – Hot-rolled armour plates in weldable aluminium alloy – Technical delivery conditions

Aluminium et alliages d’aluminium – Tôles en alliage d’aluminium soudable laminées à chaud pour blindage – Conditions
techniques de livraison

Aluminium und Aluminiumlegierungen – Warmgewalzte Panzerplatten aus schweißgeeigneter Aluminiumlegierung –
Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16914:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16914:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 485-1 zavedena v ČSN EN 485-1 (42 1416) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 1: Technické dodací předpisy

EN 485-3 zavedena v ČSN EN 485-3 (42 7332) Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky – Druhy dokumentů kontroly

EN ISO 6892-1 zavedena v ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

Souvisící ČSN

ČSN EN 12258-1 (42 1403) Hliník a slitiny hliníku – Termíny a definice – Část 1: Obecné termíny

ČSN EN 573-1 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 1: Číselné označování

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN ISO 7539-5 (03 8172) Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C

ČSN EN 515 (42 0053) Hliník a slitiny hliníku – Výrobky tvářené – Označování stavů

Vypracování normy

Zpracovatel: SMETANA PRAHA, IČ 01250272, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ludmila Fuxová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 16914
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Březen 2017

ICS 77.150.10

Hliník a slitiny hliníku – Pancéřové desky válcované za tepla
ze svařitelné slitiny hliníku – Technické dodací předpisy

Aluminium and aluminium alloys – Hot-rolled armour plates
in weldable aluminium alloy – Technical delivery conditions

Aluminium et alliages d’aluminium – Tôles
en alliage d’aluminium soudable laminées à chaud
pour blindage – Conditions techniques de livraison

Aluminium und Aluminiumlegierungen – Warmgewalzte Panzerplatten aus schweißgeeigneter Aluminiumlegierung – Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-01-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 16914:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Označování....................................................................................................................................................................................... 7

4......... Informace, které mají být poskytnuty odběratelem................................................................................................................... 7

4.1...... Závazné informace (nabídky a objednávky).............................................................................................................................. 7

4.2...... Možnosti volby.................................................................................................................................................................................. 8

5......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Chemické složení............................................................................................................................................................................ 8

5.2...... Mechanické vlastnosti..................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Koroze za napětí.............................................................................................................................................................................. 9

5.4...... Nepřípustnost vad............................................................................................................................................................................ 9

5.5...... Kvalita hran....................................................................................................................................................................................... 9

5.6...... Balistické parametry........................................................................................................................................................................ 9

6......... Geometrické vlastnosti a mezní úchylky..................................................................................................................................... 9

6.1...... Jmenovitý rozměr............................................................................................................................................................................ 9

6.2...... Mezní úchylky jmenovitých rozměrů a rovinnosti...................................................................................................................... 9

6.2.1... Tloušťka............................................................................................................................................................................................. 9

6.2.2... Šířka................................................................................................................................................................................................... 9

6.2.3... Délka.................................................................................................................................................................................................. 9

6.2.4... Rovinnost........................................................................................................................................................................................ 10

7......... Kontroly........................................................................................................................................................................................... 10

7.1...... Management kvality...................................................................................................................................................................... 10

7.2...... Odběr vzorků a zkoušení............................................................................................................................................................. 10

7.3...... Stanovení kontrolované dávky pro mechanické zkoušení.................................................................................................... 10

7.4...... Stanovení kontrolované dávky pro balistické zkoušení pro ARAL1..................................................................................... 10

7.5...... Typ a počet zkoušek, které mají být provedeny....................................................................................................................... 10

7.6...... Vyhovění kontrolované dávky..................................................................................................................................................... 11

7.7...... Opakované zkoušky...................................................................................................................................................................... 11

7.8...... Dokumenty kontroly...................................................................................................................................................................... 11

8......... Příprava vzorku a zkušebního tělesa......................................................................................................................................... 11

9......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 12

9.1...... Chemický rozbor........................................................................................................................................................................... 12

9.2...... Zkouška tahem.............................................................................................................................................................................. 12

9.3...... Zkouška koroze za napětí............................................................................................................................................................ 12

9.4...... Balistické zkoušení........................................................................................................................................................................ 12

10....... Značení, štítkování, balení........................................................................................................................................................... 12

Příloha A (normativní) Zkouška koroze za napětí................................................................................................................................ 13

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

A.2...... Odběr vzorků zkušebních těles................................................................................................................................................... 13

A.3...... Tvary a rozměry zkušebních těles.............................................................................................................................................. 13

A.4...... Příprava zkušebního tělesa......................................................................................................................................................... 14

Strana

A.4.1.. Strojní obrábění a příprava povrchu.......................................................................................................................................... 14

A.4.2.. Výpočet rovnice............................................................................................................................................................................. 14

A.5...... Pracovní postupy........................................................................................................................................................................... 14

A.6...... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 15

A.7...... Vyhodnocení výsledků................................................................................................................................................................. 15

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 16

Obrázky

Obrázek A.1 – Zkušební těleso pro zkoušku koroze za napětí.......................................................................................................... 13

Obrázek A.2 – Tvary a rozměry zkušebních těles................................................................................................................................ 13

Obrázek A.3 – Ochrana proti štěrbinové korozi a galvanickým účinkům........................................................................................ 15

Tabulky

Tabulka 1 – Kategorie................................................................................................................................................................................. 7

Tabulka 2 – Chemické složení pro rozbor tavby, hmotnost v % (ARAL1)......................................................................................... 8

Tabulka 3 – Chemické složení pro rozbor tavby, hmotnost v % (ARAL2)......................................................................................... 8

Tabulka 4 – Mechanické vlastnosti – ARAL1.......................................................................................................................................... 8

Tabulka 5 – Mechanické vlastnosti – ARAL2.......................................................................................................................................... 9

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16914:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 132 Hliník a slitiny hliníku, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické dodací předpisy pro pancéřové desky ze svařitelné slitiny hliníku jmenovité tloušťky mezi 10 mm a 70 mm.

Pro tloušťky menší než 10 mm mohou platit další specifikace.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz