ICS 79.080

ČSN

EN 14915+A1

 

49 2113

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva –
Charakteristiky, požadavky a označení

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-03-31 se touto normou nahrazuje ČSN EN 14915 (49 2113) z dubna 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz