ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                    Říjen 2020

Navrhování střech –
Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

ČSN 73 1901-3

 

Designing of roofs –
Part 3: Roofs with waterproofing from flexible sheets

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s normami ČSN 73 1901-1 a ČSN 73 1901-2 nahrazuje ČSN 73 1901 z února 2011.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 4

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 5

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 5

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 5

4............ Zásady pro navrhování střech s povlakovou hydroizolací.................................................................................................... 6

4.1......... Navrhování vrstev střech............................................................................................................................................................. 6

4.1.1...... Povlaková hydroizolace.............................................................................................................................................................. 6

4.1.2...... Tepelněizolační vrstva................................................................................................................................................................. 7

4.1.3...... Nosná vrstva.................................................................................................................................................................................. 7

4.1.4...... Separační vrstva........................................................................................................................................................................... 7

4.1.5...... Vzduchotěsná vrstva.................................................................................................................................................................... 7

4.1.6...... Expanzní vrstva............................................................................................................................................................................. 7

4.1.7...... Spojovací vrstva............................................................................................................................................................................ 8

4.1.8...... Provizorní ochranná vrstva......................................................................................................................................................... 8

4.1.9...... Pojistná hydroizolační vrstva...................................................................................................................................................... 8

4.1.10... Ochranná vrstva............................................................................................................................................................................ 8

4.1.11... stabilizační vrstva.......................................................................................................................................................................... 8

4.2......... Zásady konstrukčního řešení...................................................................................................................................................... 9

4.2.1...... Kotevní prvky................................................................................................................................................................................. 9

4.2.2...... Tvar, sklon a odvodnění střech.................................................................................................................................................. 9

4.2.3...... Opatření proti výskytu vlhkosti ve střeše................................................................................................................................ 10

4.2.4...... Zajištění mechanické odolnosti a stability skladby střechy a jednotlivých vrstev.......................................................... 10

4.2.5...... Proveditelnost a realizace........................................................................................................................................................ 10

4.2.6...... Spolehlivost střech..................................................................................................................................................................... 11

4.2.7...... Vliv tvarových a objemových změn použitých výrobků a konstrukcí................................................................................ 11

4.2.8...... Vliv provozu v objektu a na střeše........................................................................................................................................... 12

4.3......... Zásady řešení detailů a konstrukcí navazujících na střechu s povlakovou hydroizolací.............................................. 12

4.3.1...... Společné zásady........................................................................................................................................................................ 12

4.3.2...... Střešní vtok.................................................................................................................................................................................. 14

4.3.3...... Atika střechy a stěna.................................................................................................................................................................. 15

4.3.4...... Otvorová výplň ve stěně přiléhající ke střeše........................................................................................................................ 15

4.3.5...... Střešní okno................................................................................................................................................................................. 15

4.3.6...... Okraj střechy u okapu................................................................................................................................................................ 16

5............ Dokumentace.............................................................................................................................................................................. 16

Příloha A (informativní) Příklady povlakových hydroizolací v závislosti na návrhovém namáhání vodou a na požadavku
na ochranu prostředí a konstrukce před působením vody................................................................................................. 17

Příloha B (informativní) Největší doporučené vzdálenosti dilatačních spár ve vrstvách a konstrukcích střech
a úprava spár.............................................................................................................................................................................. 21

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 22

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma zavádí nové termíny a definice.

Norma ČSN 731901 se člení na části:

Část 1: Základní ustanovení

Část 2: Střechy se skládanou krytinou

Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

Souvisící ČSN

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN EN 335 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

ČSN EN 612 (74 7705) Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

ČSN EN 826 (72 7045) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška tlakem

ČSN EN 13984 (72 7613) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany – Definice a charakteristiky

ČSN EN 15287 (73 4241) (soubor) Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů

ČSN EN ISO 13788 (73 0544) Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška ministerstva kultury č. 66/1988, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká hydroizolační společnost, odborná společnost ČSSI, IČO 01177524, pracovní skupina WG 8
ve složení: Ing. Jan Matička, Ing. Luboš Káně, PhD., Ing. Ivan Misar, PhD., Ing. Zdeněk Plecháč, Ing. Antonín Žák, PhD., Ing. Libor Zdeněk, Ing. Roman Vomlel, Doc. Ing. Šárka Šilarová, PhD., Ing. Jan Plachý, PhD., Josef Krupka, Ing. Richard Rothbauer, Tomáš Kunst, ve spolupráci s Ing. Lubomírem Keimem, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Norma obsahuje specifické zásady pro navrhování střech s povlakovými hydroizolacemi. Zásady pro provádění střech s povlakovými hydroizolacemi nejsou předmětem této normy.

Norma obsahuje dvě informativní přílohy, týkající se příkladů hydroizolačních konstrukcí s povlakovou hydroizolací a největších doporučených vzdáleností dilatačních spár a jejich úprav ve vrstvách a konstrukcích střech.

1 Předmět normy

Norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech bez ohledu na jejich sklon, pokud jejich hydroizolační konstrukce obsahuje povlakovou hydroizolaci, a pro navrhování souvisejících konstrukcí. Norma je určena k použití společně s ČSN 73 1901-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz