ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                                    Říjen 2017

Optická vlákna –
Část 2-70: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci

ČSN
EN 60793-2-70

35 9213

idt IEC 60793-2-70:2017

Optical fibres –
Part 2-70: Product specifications – Sectional specification for polarization-maintaining fibres

Fibres optiques –
Partie 2-70: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire relative aux fibres à maintien de la polarisation

Lichtwellenleiter –
Teil 2-70: Produktspezifikationen – Rahmenspezifikation für polarisationserhaltende Fasern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60793-2-70:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60793-2-70:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je použitelná pro optická vlákna typu D1, D2, D3, která jsou popsána v tabulce 1 normy. Tato vlákna jsou vlákna zachovávající polarizaci a používají se nebo mohou být součástí informačních přenosových zařízení a optických vláknových kabelů. Tato vlákna jsou vhodná pro použití v optických přenosových sítích. Pro tato vlákna platí tři typy požadavků:

    obecné požadavky definované v IEC 60793-2;

    zvláštní požadavky společné pro vlákna zachovávající polarizaci kategorie D pokryté touto normou a které jsou uvedeny v kapitole 4;

    konkrétní požadavky použitelné pro jednotlivé typy vláken nebo pro zvláštní aplikace, které jsou definovány v přílohách A až C.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60793-1-20:2014 zavedena v ČSN EN 60793-1-20 ed. 2:2015 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry vlákna

IEC 60793-1-21zavedena v ČSN EN 60793-1-21 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry primární ochrany

IEC 60793-1-22zavedena v ČSN EN 60793-1-22 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy – Měření délky

IEC 60793-1-30 zavedena v ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška odolnosti vlákna

IEC 60793-1-40zavedena v ČSN EN 60793-1-40 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum

IEC 60793-1-44:2011zavedena v ČSN EN 60793-1-44 ed. 2:2011 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy – Mezní vlnová délka

IEC 60793-1-45:2001zavedena v ČSN EN 60793-1-45:2004 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy – Průměr vidového pole (mod IEC 60793-1-45:2001)

IEC 60793-1-46zavedena v ČSN EN 60793-1-46 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy – Monitorování změn optické propustnosti

IEC 60793-1-52 zavedena v ČSN EN 60793-1-52 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška – Změna teploty

IEC 60793-1-60zavedena v ČSN EN 60793-1-60 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy – Záznějová délka

IEC 60793-1-61zavedena v ČSN EN 60793-1-61 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy – Polarizační přeslech

IEC 60793-2zavedena v ČSN EN 60793-2 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Obecně

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz