ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                    Říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-55: Zkoušky – Pevnost namontovaných adaptérů

ČSN
EN 61300-2-55

35 9251

idt IEC 61300-2-55:2017

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-55: Tests – Strength of mounted adaptor

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-55: Essais – Résistance du raccord monté

Lichtwellenleiter Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-55: Prüfungen – Stabilität der Befestigung eines montierten Adapters

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61300-2-55:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61300-2-55:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma popisuje zkušební postup pro měření upevňovací síly optického adaptéru nebo zásuvky k upínacímu přípravku. Norma obsahuje normativní přílohu A, ve které jsou uvedeny informace o upínacím přípravku.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-1zavedena v ČSN EN 61300-1 ed. 4 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

IEC 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

Souvisící ČSN

ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz