ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160                                                                                                                                        Říjen 2017

Pozemské fotovoltaické (PV) moduly – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu –
Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)

ČSN
EN 61215-1-2

36 4631

idt IEC 61215-1-2:2016

Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval –
Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules

Modules photovoltaïques (PV) pour applications terrestres – Qualification de la conception et homologation –
Partie 1-2: Exigences particulières d’essai des modules photovoltaïques (PV) au tellurure de cadmium (CdTe) à couches minces

Terrestrische kristalline Silizium-Photovoltaik(PV)-Module – Bauarteignung und Bauartzulassung –
Teil 1-2: Besondere Anforderungen an die Prüfung von Photovoltaik(PV)-Dünnschichtmodulen aus Cadmiumtellurid-(CdTe)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61215-1-2:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61215-1-2:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-28 se částečně nahrazuje ČSN EN 61646 ed. 2 (36 4633) z února 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem uvádí požadavky na posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu pozemských fotovoltaických modulů vhodných pro dlouhodobý provoz obecně ve venkovním klimatu, jak je definováno v IEC 60721-2-1. Tato norma je určena k použití na všechny pozemské moduly založené na tenké vrstvě CdTe. Jako taková uvádí zvláštní požadavky na zkoušení této techniky doplňující požadavky na zkoušení IEC 61215-1:2016 a IEC 61215-2:2016.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61215-1-2:2017 dovoleno do 2020-04-28 používat dosud platnou ČSN EN 61646 ed. 2 (36 4633) z února 2009.

Tuto normu je třeba používat spolu s ČSN EN 61215-1 (36 4631) a ČSN EN 61215-2 (36 4631).

Informace o citovaných dokumentech

Platí dokumenty citované v ČSN EN 61215-1 (36 4631) a ČSN EN 61215-2 (36 4631).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz