ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.23                                                                                                                               Listopad 2017

Keramické obkladové prvky –
Část 13: Stanovení chemické odolnosti

ČSN
EN ISO 10545-13

72 5110

idt ISO 10545-13:2016

Ceramic Tiles –
Part 13: Determination of chemical resistance

Carreaux dalles céramiques –
Partie 13: Détermination de la résistance chimique

Keramische Fliesen und Platten –
Teil 13: Bestimmung der chemischen Beständigkeit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-13:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10545-13:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10545-13 (72 5110) z června 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10545-13:2016 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 10545-13 z června 2017 převzala EN 10545:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem

Postupy a vyhodnocení chemické odolnosti platí pro všechny typy keramických obkladových prvků. Byla doplněna tabulka 2, ve které je názorně uveden způsob přípravy zkušebních roztoků. Dále jsou uvedena schémata zatřídění keramických obkladových prvků při zkoušce chemické odolnosti – Normální zatřídění a Alternativní vizuální zatřídění

Informace o citovaných dokumentech

ISO 3585 zavedena v ČSN EN 3585 (71 4016) Sklo boritokřemičité 3,3. Vlastnosti

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 10545-1 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

ČSN EN ISO 10545-2 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

ČSN EN ISO 10545-3 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

ČSN EN ISO 10545-4 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

ČSN EN ISO 10545-5 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením
koeficientu odrazu

ČSN EN ISO 10545-6 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení – Neglazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-8 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

ČSN EN ISO 10545-9 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

ČSN EN ISO 10545-10 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

ČSN EN ISO 10545-11 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin – Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-12 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

ČSN EN ISO 10545-13 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 13: Stanovení chemické odolnosti

ČSN EN ISO 10545-14 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

ČSN EN ISO 10545-15 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia – Glazované obkladové prvky

ČSN EN ISO 10545-16 (72 5110) Keramické obkladové prvky – Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

ČSN ISO 9177-2 (91 1500) Mechanické tužky. Část 2: Grafitové tuhy, třídění a rozměry

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 9 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, pobočka Plzeň, Ing. Hana Kotorová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 10545-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Prosinec 2016

ICS 91.100.23                                                                                                 Nahrazuje EN ISO 10545-13:1997

Keramické obkladové prvky –
Část 13: Stanovení chemické odolnosti
(ISO 10545-13:2016)

Ceramic Tiles –
Part 13: Determination of chemical resistance
(ISO 10545-13:2016)

Carreaux dalles céramiques –
Partie 13: Détermination de la résistance chimique

(ISO 10545-13:2016)

Keramische Fliesen und Platten –
Teil 13: Bestimmung der Beständigkeit gegen Fleckenbildner
(ISO 10545-13:2016)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-10-28.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky            Ref. č. EN ISO 10545-13:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 10545-13:2016) vypracovala technická komise ISO/TC 189 Keramické obkladové prvky
ve spolupráci s technickou komisí CEN /TC 67 Keramické obkladové prvky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 10545-13:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 10545-13:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 10545-13:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 7

5......... Skvrnotvorné látky........................................................................................................................................................................... 7

5.1...... Chemikálie používané v domácnosti.......................................................................................................................................... 7

5.2...... Soli na úpravu vody v plaveckých bazénech............................................................................................................................. 7

5.3...... Kyseliny a louhy............................................................................................................................................................................... 7

5.3.1... Nízké koncentrace (L)..................................................................................................................................................................... 7

5.3.2... Vysoké koncentrace (H)................................................................................................................................................................. 7

6......... Přístroje.............................................................................................................................................................................................. 7

7......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 8

7.1...... Počet zkušebních vzorků................................................................................................................................................................ 8

7.2...... Velikost zkušebních vzorků............................................................................................................................................................ 8

7.3...... Příprava zkušebních vzorků........................................................................................................................................................... 8

8......... Postup................................................................................................................................................................................................ 8

8.1...... Nanášení zkušebních roztoků....................................................................................................................................................... 8

8.2...... Stanovení třídy.................................................................................................................................................................................. 9

8.2.1... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

8.2.2... Normální zatřídění........................................................................................................................................................................... 9

8.2.3... Alternativní vizuální zatřídění...................................................................................................................................................... 10

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 189 Keramické obkladové prvky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 10545-13:1995), které bylo technicky zrevidováno.

Seznam všech částí řady ISO 10545 naleznete na webové stránce ISO.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje postup zjišťování chemické odolnosti keramických obkladových prvků při teplotě místnosti. Tento postup platí pro všechny typy keramických obkladových prvků.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz