Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20

Říjen 1997

Kabely a vodiče izolované PVC
pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně
Část 3: Vodiče pro pevná uložení

ČSN 34 7410-3


 

 

idt HD 21.3 S3:1995
mod IEC 227-3:1993

 

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V. Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V. Partie 3: Conducteurs pour installations fixes

Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V. Teil 3: Aderlitungen für feste Verlegung

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 21.3 S3:1995.

This standard contains identical version of Harmonization Document HD 21.3 S3:1995.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 34 7410-3 z června 1994.

 

ã Český normalizační institut, 1997
50354


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozím normám

V tabulkách základních hodnot u jednotlivých typů vodičů je přidána dolní hranice celkového vnějšího průměru. Zapracováním EN 60719 je také změněna horní hranice celkového vnějšího průměru.

 

Citované normy

HD 21.1 S2:1990 zaveden v ČSN 34 7410-1 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně Část 1: Všeobecné požadavky.

HD 21.2 S2:1990 zaveden v ČSN 34 7410-2 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně Část 2: Zkušební metody.

HD 383 S2:1986 zaveden v ČSN IEC 228 Jadrá káblov (34 7201)

HD 405.1 S1:1983 zaveden v ČSN IEC 332-1 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru.

Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu. (34 7111)

HD 505 zaveden v souboru ČSN IEC 811 Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. (34 7010)

HD 516 S1:1990 zaveden v ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

EN 60719:1993 zavedena v ČSN EN 60719 Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně. (34 7408)

 

Porovnání s mezinárodní normou

V této normě je zaveden HD 21.3 S3, který uvádí harmonizované kódové označení. IEC 227-3 toto kódové označení neuvádí.

 

Souvisící ČSN normy

ČSN 34 5123 Kabelárské názvoslovie

ČSN IEC 50(461)+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 461: Elektrické kabely. (33 0050)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 227-3:1993 Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V. Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring (Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 3: Vodiče pro pevná uložení)

DIN VDE 0281-3:1995 PVC- isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V - Teil 3: Aderleitungen für feste Verlegung (Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V - Část 3: Vodiče pro pevná uložení)

 

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Třídy zkoušek:

T - typová zkouška

S - výběrová zkouška

R - kusová zkouška

 

Vypracování normy

Zpracovatel: KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, spol s r.o., IČO 25250264, Ing. Marie Chylíková

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 21.3 S3

HARMONIZATION DOCUMENT

Únor 1995

DOCUMENT D'HARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


Nahrazuje HD 21.3 S2: 1990

ICS 29.060.20

MDT 621.315.32/.322.027.45/.475-036.742.22-97CO/-97C105-181.1.001

4.002.2 621.316.17-21

Deskriptory: conductor, cable, flexible cable, rigid cable, single core cable, multicore cable, conductor material, flat cable, tinsel cord, compound, polyvinyl chloride, insulation compound, type test, sample test, routine test, nominal voltage, mark, common marking, identification, colour scheme, construction, insulation, filler, scheath, covering, internal covering, extruded covering, thickness, mean value, specified value, electrical resistance, test, tensile strength, elongation at break, ageing, loss of mass, non contamination, heat shock, pressure, high temperature, low temperature, elongation at low temperature, complete cable, overall dimensions, bending, flexing, voltage test, insulation resistance, absence of short circuits, spark (test), snatch (test), separation of cores, test (under) fire (conditions), guide to use, test method, frequency of test, fixed installation, solid conductor, rigid conductor, stranded conductor, general purposes, internal wiring

 

Kabely a vodiče izolované polyvinylchloridem pro jmenovité napětí do 450/750 V včetně. Část 3: Vodiče pro pevná uložení (IEC 227-3:1993, modifikovaná)

 

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V. Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring (IEC 227-3:1993, modified)

Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale. à 450/750 V. Partie 3: Conducteurs pour installations fixes (IEC 227-3:1993, modifiée).

Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V. Teil 3: Aderleitungen für feste Verlegung (IEC 227-3:1993, modifiziert)

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1994-12-06.Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, které stanoví podmínky pro zavádění tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se zavádění na národní úrovni lze vyžádat u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tento harmonizační dokument existuje ve třech oficiálních verzích ( v angličtině, francouzštině, němčině).

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

HD 21 původně CENELEC zavedl 9. července 1975.

Druhé vydání bylo doplněno 1. ledna 1984 a v této době obsahovalo pět částí.

Od 1984 jsou vydávány nové části, původní části jsou doplněny a přidán HD 505 nahrazující HD 385, jako odkaz na zkušební metody.

Toto třetí vydání HD 21.3 zahrnuje celkovou změnu vnějších rozměrů v souladu s EN 60719 a bylo schváleno TC 20 na zasedání v Londýně v říjnu 1993 k předání k Jednotnému schvalovacímu postupu (UAP).

 

HD 21 má nyní následující části:

HD 21.1 S2   - Všeobecné požadavky

HD 21.2 S2   - Zkušební metody

HD 21.3 S3   - Vodiče pro pevná uložení

HD 21.4 S3   - Kabely pro pevná uložení

HD 21.5 S3   - Ohebné kabely a šňůry

HD 21.6      - (Volný)

HD 21.7 S2   - Vodiče pro vnitřní instalaci ( teplota jádra 90 °C)

HD 21.8 S1   - Vodiče pro dekorativní účely

HD 21.9 S2   - Kabel pro instalaci při nízkých teplotách

HD 21.10 S1  - Spirálové přívody

Tento harmonizační dokument byl připraven technickou komisí CENELEC TC 20, Elektrické kabely.

 

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu (UAP) a byl přijat CENELEC dne 1994-12-06

 

jako HD 21.3 S3. Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum oznámení existence HD na národní úrovni              /doa/   1995-06-01

- nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni vydáním identické

  národní normy nebo vydáním oznámení o schválení HD k přímému

  použití jako národní normy                                           /dop/  1995-12-01

- nejzazší datum zrušení národních norem,které jsou s HD v rozporu     /dow/  1995-12-01

 

Pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly HD 21.3 S2:1990 před 1995-12-01, může být tato norma používána pro účely výroby až do 1996-12-01.

 

Normativní odkazy

 

V této Části 3 HD 21 jsou citované další části tohoto HD a evropské normy nebo harmonizované dokumenty:

HD 383      Jadrá káblov (převzetí IEC 228)

HD 405.1    Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru Část 1: Zkouška samostatného svislého izoolovaného vodiče nebo kabelu (převzetí IEC 332-1)

HD 505      Všeobecné zkušební metody kabelových izolačních a plášťových materiálů (převzetí IEC 811)

EN 60719    Výpočet nejmenších a největších vnějších rozměrů kabelů s měděným kruhovým jádrem           a jmenovitým napětím do 450/750 V včetně


Strana 5

Informativní odkazy

 

V této Části 3 HD 21 jsou citované další následující harmonizované dokumenty:

HD 516                Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

U všech odkazů na EN nebo HD je nutno brát v úvahu poslední vydání těchto dokumentů.


Strana 6

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

7

2

Vodič s plným jádrem pro všeobecné užití (*)

7

2.1

Kódové značení

7

2.2

Jmenovité napětí

7

2.3

Konstrukce

7

2.3.1

Jádro

7

2.3.2

Izolace

7

2.3.3

Vnější průměr

7

2.4

Zkoušky

7

2.5

Pokyn pro použití (Informativní)

7

3

Vodič s lanovaným jádrem pro všeobecné užití (*)

10

3.1

Kódové značení

10

3.2

Jmenovité napětí

10

3.3

Konstrukce

10

3.3.1

Jádro

10

3.3.2

Izolace

10

3.3.3

Vnější průměr

10

3.4

Zkoušky

10

3.5

Pokyn pro použití (Informativní)

10

4

Vodič s plným jádrem pro vnitřní instalace (*)

13

4.1

Kódové značení

13

4.2

Jmenovité napětí

13

4.3

Konstrukce

13

4.3.1

Jádro

13

4.3.2

Izolace

13

4.3.3

Vnější průměr

13

4.4

Zkoušky

13

4.5

Pokyn pro použití (Informativní)

13

5

Vodič s lanovaným jádrem pro vnitřní instalace (*)

15

5.1

Kódové značení

15

5.2

Jmenovité napětí

15

5.3

Konstrukce

15

5.3.1

Jádro

15

5.3.2

Izolace

15

5.3.3

Vnější průměr

15

5.4

Zkoušky

15

5.5

Pokyn pro použití (Informativní)

15


Strana 7

1 Předmět normy

 

Tato část (Část 3) HD podrobně určuje zejména vodiče pro pevná uložení izolované PVC pro napětí do 450/750 V.

Všechny vodiče musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodičů musí vyhovovat zvláštním požadavkům této Části 3.

 

POZNÁMKA - Celkové rozměry vodičů v této části HD 21 byly vypočítány podle EN 60719

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz