ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                               Prosinec 2017

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek
s talířkem tepelněizolačním výrobkem

ČSN
EN 16382

73 2903

 

Thermal insulation products for building applications – Determination of the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Détermination de la résistance au déboutonnage des chevilles de fixation dans les produits isolants thermiques

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des Durchzugwiderstandes von Tellerdübeln durch Wärmedämmstoffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 16382:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 16382:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16382 (73 2903) z dubna 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16382:2016 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 16382 z dubna 2017 převzala EN 16382:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 206 zavedena v ČSN EN 206 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 823 zavedena v ČSN EN 823 (72 7042) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky

EN 1607 zavedena v ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

EN 1990:2002 zavedena v ČSN EN 1990:2004 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

EN ISO 9229 zavedena v ČSN EN ISO 9229 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

ISO 12491:1997 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063, Ing. Kristýna Žiaková

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 16382
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2016

ICS 91.100.60                                                                                                                                                

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení odolnosti
proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem

Thermal insulation products for building applications – Determination
of the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Détermination de la résistance au déboutonnage
des chevilles de fixation dans les produits isolants thermiques

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des Durchzugwiderstandes von Tellerdübeln durch Wärmedämmstoffe

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 16382:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 6

5......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 6

6......... Zkušební vzorky............................................................................................................................................................................... 9

6.1...... Tepelněizolační výrobek a pozice šablony................................................................................................................................. 9

6.2...... Příprava zkušebních těles............................................................................................................................................................ 10

6.3...... Počet zkušebních těles................................................................................................................................................................. 11

7......... Postup.............................................................................................................................................................................................. 11

7.1...... Zkušební podmínky....................................................................................................................................................................... 11

7.2...... Připojení zkušebních těles ke zkušebnímu přístroji na měření v tahu................................................................................ 11

7.3...... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 14

8......... Výpočet a vyjádření výsledků...................................................................................................................................................... 14

8.1...... Síla v tahu při porušení................................................................................................................................................................. 14

8.2...... Odolnost proti vytažení F5 %......................................................................................................................................................... 15

8.3...... Stanovení průměrného kónusu při porušení........................................................................................................................... 16

9......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 15

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 16382:2016) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály
a výrobky
, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno do dubna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději
do dubna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

POZNÁMKA V této verzi normy nebylo možné zahrnout ustanovení o přesnosti měření, ale má být zahrnuto v normě při příští revizi.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje vybavení a postupy pro stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz