ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; ICS 91.060.10                                                                                                               Březen 2018

Lehké obvodové pláště – Terminologie

ČSN
EN 13119

74 7200

 

Curtain walling – Terminology

Facades rideaux – Terminologie

Vorhangfassaden – Terminologie

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13119:2016. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13119:2016. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13119 (74 7200) z ledna 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13119:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13119 (74 7200) z ledna 2017 převzala EN 13119:2016 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzí EN 13119:2007 jsou uvedeny v evropské předmluvě této normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Centrum stavebního inženýrství a. s., Praha, IČ 45274860,
Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13119
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2016

ICS 01.040.91; 91.060.10                                                                                           Nahrazuje EN 13119:2007

Lehké obvodové pláště – Terminologie

Curtain walling – Terminology

Facades rideaux – Terminologie

Vorhangfassaden – Terminologie

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-04-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN-CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 13119:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Evropská předmluva........................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy........................................................................................................................................................ 6

2......... Terminologie............................................................................................................................................................ 6

3......... Německý a francouzský abecední rejstřík....................................................................................................... 11

Příloha A (informativní) Obrázky.................................................................................................................................... 13

Příloha B (informativní) Příklady typů lehkých
obovodových plášťů............................................................................................................................................. 20

 

............

European foreword............................................................................................................................................................................ 5

1......... Scope....................................................................................................................................................................................... 6

2......... Terminology............................................................................................................................................................................ 6

3......... Alphabetical index in German and French..................................................................................................................... 11

Annex A (informative) Figures....................................................................................................................................................... 13

Annex B (informative) Examples of curtain walling
types....................................................................................................................................................................................... 20

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13119:2016) vypracovala komise CEN/TC 33 Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště, jejímž sekretariátem byl pověřen AFNOR.

Tento dokument nahrazuje EN 13119:2007.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Revize této evropské normy doplňuje nové termíny. Byla doplněna informativní příloha.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem pro lehké obvodové pláště a vychází z terminologie výrobků obsažené v různých textech.

Tato evropská norma doplňuje řadu norem pro lehké obvodové pláště s funkčními požadavky a zkušebními
metodami jak jsou definovány v normě výrobku EN 13830.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

1Předmět normy

 

1Scope

Tato evropská norma popisuje terminologii používanou v dokumentech, výkresech, specifikacích atd., pokud jde o detailní prvky lehkých obvodových plášťů zajišťuje shrnutí, ale ne úplného, seznamu obvyklých termínů.

 

This European Standard de­scribes terminology used in documents, drawings, specifications etc., when referring to the detailed elements of curtain walling and provides a comprehendsive, though not total, list of regular terms.

Nerozebírá opakování fyzikálních definic náležitě ob-
sažených v jednotlivých normách pro lehké obvodové pláště vztažených k funkčním požadavkům a příslušným zkušebním metodám.

 

It does not set out to repeat those physical definitions properly included within individual curtain walling standards related to performance requirements and associated test methods.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz