ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.060.40                                                                                                                               Prosinec 2017

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních –
Část 15: Dílčí specifikace – Neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým nebo tuhým elektrolytem

ČSN
EN 60384-15

35 8291

idt IEC 60384-15:2017

Fixed capacitors for use in electronic equipment –
Part 15: Sectional specification – Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques –
Partie 15: Spécification intermédiaire – Condensateurs fixes au tantale, à électrolyte non solide ou solide

Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik –
Teil 15: Rahmenspezifikation – Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren mit flüssigem oder festem Elektrolyten

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60384-15:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60384-15:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 35 8291 část 15 IEC 384-15 ze srpna 1988.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro polární a bipolární tantalové elektrolytické kondenzátory s tuhým a netuhým elektrolytem pro použití v elektronických zařízeních. Zahrnuje kondenzátory v provedení pro všeobecné použití a provedení pro použití s dlouhodobou životností.

Kondenzátory pro speciální použití mohou vyžadovat další požadavky.

Tento dokument zahrnuje dvě základní podskupiny:

•    podskupina 1: neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým elektrolytem a porézní anodou;

•    podskupina 2: neproměnné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytem a porézní anodou.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje dále uvedené významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   revize struktury v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2:2016 (sedmé vydání) a harmonizace s jinými podobnými druhy dokumentů;

b)   kapitola 4 a všechny tabulky byly přezkoumány, aby se předešlo duplicitě a rozporům.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60063 zavedena v ČSN EN 60063 (35 8297) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Preferované sériové číslo pro odpory a kondenzátory

IEC 60068-1:2013 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2:2014 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60068-2-6 zavedena v ČSN EN 60068-2-6 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkoušky – Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

IEC 60068-2-14 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60384-1:2016 zavedena v ČSN EN 60384-1 ed. 3:2016 (35 8290) Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 60417 databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

IEC 61193-2:2007 zavedena v ČSN EN 61193-2:2008 (35 9043) Systémy hodnocení jakosti – Část 2: Volba a použití přejímacích plánů pro kontrolu elektronických součástek a pouzder

ISO 3 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60068-2-54:2007 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-54: Zkoušky – Zkouška Ta: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek metodou smáčecích vah

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz