ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.160                                                                                                                                  Prosinec 2017

Výkonnost fotovoltaického systému –
Část 1: Sledování

ČSN
EN 61724-1

36 4620

idt IEC 61724-1:2017

Photovoltaic system performance –
Part 1: Monitoring

Performance d’un système photovoltaïque –
Partie 1: Surveillance

Betriebsverhalten von Photovoltaik-Systemen –
Teil 1: Überwachung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61724-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61724-1:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-07 se částečně nahrazuje ČSN EN 61724 (36 4620) z června 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem ukazuje zařízení, metody a terminologii pro sledování výkonnosti a analýzu fotovoltaických (PV) systémů. Týká se senzorů, instalace a přesnosti sledovacího zařízení v doplňku k získávaným datům měřených parametrů a kontroly kvality, vypočítaným parametrům a metrice výkonnosti. Také složí jako základ pro ostatní normy, které závisí na sebraných datech.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61724-1:2017 dovoleno do 2020-04-07 používat dosud platnou ČSN EN 61724 (36 4620) z června 1999.

Touto normou by měla být spolu s dalšími postupně vydávanými částmi souboru ČSN EN 61724 nahrazena ČSN EN 61724 (36 4620) z června 1999. Žádné takové části souboru však dosud nejsou připravovány.

Změny proti předchozí normě

Tato norma (spolu s IEC TS 61724-2:2016 a s IEC TS 61724-3:2016) obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a)  Norma je rozdělena do více částí. Tato část se týká sledování. Části 2 a 3 se týkají analýzy výkonnosti založené na sledovaných datech.

b)  Jsou definovány tři třídy sledovacích systémů odpovídající různým úrovním přesnosti různým určeným aplikacím.

c)  Jsou uvedena požadovaná měření pro každou třídu sledovacího systému podle požadovaného čísla třídy a přesnosti senzorů.

d)  Jsou poskytnuty volby pro měření ozáření založené na družici.

e)  Je uvedeno měření znečištění.

f)   Je uvedena nová metrika výkonnosti včetně teplotně kompenzovaných poměrů výkonnosti a ostatních.

g)  Je zahrnuto množství doporučení a vysvětlujících poznámek.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-131 zavedena v ČSN IEC 60050-131 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 131: Teorie obvodů

IEC 60904-2 zavedena v ČSN EN 60904-2 ed. 3 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 2: Požadavky na
referenční fotovoltaické součástky

IEC 60904-3 zavedena v ČSN EN 60904-3 ed. 3 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování

IEC 60904-5 zavedena v ČSN EN 60904-5 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 5: Určení ekvivalentní teploty článku (ECT) fotovoltaických (FV) součástek metodou napětí naprázdno

IEC 60904-10 zavedena v ČSN EN 60904-10 ed. 2 (36 4604) Fotovoltaické součástky – Část 10: Metody měření linearity

IEC 61557-12 zavedena v ČSN EN 61557-12 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

IEC 62053-21 zavedena v ČSN EN 62053-21 (35 6132) Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

IEC 62053-22 zavedena v ČSN EN 62053-22 (35 6132) Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Zvláštní požadavky – Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

IEC 62670-3 zavedena v ČSN EN 62670-3 (36 4606) Fotovoltaické koncentrátory (CPV) – Zkoušení výkonnosti – Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu

IEC 62817:2014 zavedena v ČSN EN 62817:2015 (36 4629) Fotovoltaické systémy – Posouzení návrhu sledování Slunce

ISO 9060 nezavedena

ISO 9488 zavedena v ČSN EN ISO 9488 (73 0300) Solární energie – Slovník

ISO 9846 nezavedena

ISO 9847 nezavedena

IEC/TS 61836 dosud nezavedena

ISO/IEC Guide 98-1 zavedena v TNI 01 4109-1 Nejistota měření – Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

ISO/IEC Guide 98-3 zavedena v TNI 01 4109-3 Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

ASTM G 183 nezavedena

WMO No 8 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 127 Solární energie a lasery

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz