ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.130.01; 29.160.30; 29.200                                                                                                       Prosinec 2017

Systémy elektrických výkonových pohonů
s nastavitelnou rychlostí –
Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových
pohonů, spouštěče motorů, výkonovou
elektroniku a jejich použití s pohony – Obecné
požadavky na vytváření norem pro energetickou
účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem
používající rozšířený produktový přístup (EPA)
a poloanalytický model (SAM)

ČSN
EN 61800- 9-1

35 1720

idt IEC 61800- 9-1:2017

Adjustable speed electrical power drive systems –
Part 9-1: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications – General
requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA)
and semi analytic model (SAM)

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable –
Partie 9-1: Écoconception des entraînements électriques de puissance, des démarreurs de moteurs, de l’électronique
de puissance et de leurs applications entraînées – Exigences générales pour définir les normes d’efficacité énergétique
d’un équipement entraîné via l’approche produit étendu (EPA) et le modèle semi-analytique (SAM)

Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe –
Teil 9-1: Energieeffizienz für Antriebssysteme, Motorstarter, Leistungselektronik und deren angetriebene Einrichtungen –
Allgemeine Anforderungen für die Erstellung von Normen zur Energieeffizienz von Ausrüstungen mit Elektroantrieb
nach dem erweiterten Produktansatz (EPA) und semi-analytischen Modellen (SAM)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61800- 9-1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61800- 9-1:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-04-07 se nahrazuje ČSN EN 50598-1 (35 1730) z října 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část souboru norem určuje obecnou metodologii normalizace energetické účinnosti pro jakýkoliv výrobek použitím vodítka rozšířeného produktového přístupu (EPA). Umožňuje výrobkovým komisím pro poháněné zařízení připojené k systémům motorů (nazývané rozšířené produkty) zjistit relativní ztráty výkonu připojeného systému motoru (tj. systému výkonového pohonu) a vypočítat energetickou účinnost pro celou aplikaci. To je založené na určitých výpočetních modelech pro profily rychlost/zatížení, zatěžovací profily a relativní ztráty výkonu v odpovídajících provozních bodech moment versus rychlost. Tato norma specifikuje metodologii určení ztrát rozšířeného produktu a jeho podčástí. Tato norma je použitelná na systémy motorů provozované spouštěčem motorů nebo měničem (systém výkonového pohonu). Tato norma nespecifikuje požadavky prohlášení dopadu na životní prostředí.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61800-9-1:2017 dovoleno do 2020-04-07 používat dosud platnou ČSN EN 50598-1 (35 1730) z října 2015.

Změny proti předchozí normě

Zatímco předchozí norma byla původní evropskou normou, tato norma převzala koncepci a strukturu dokumentu IEC.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-161 zavedena v ČSN IEC 50(161) (33 4201) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

IEC 60034-2-1:2014 zavedena v ČSN EN 60034-2-1 ed. 2:2015 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

IEC/TS 60034-2-3 dosud nezavedena

IEC 61800-9-2:2017 zavedena v ČSN EN 61800-9-2:2017 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony – Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů

Souvisící ČSN

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-2-2 (35 0000) Točivé elektrické stroje – Část 2-2: Specifické metody pro určování dílčích ztrát velkých strojů ze zkoušek – Dodatek k IEC 60034-2-1

ČSN EN 60034-30-1 (35 0000) Točivé elektrické stroje – 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód)

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

ČSN EN 50598-1 (35 1730) Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony – Část 1: Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení se strojním pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)

ČSN EN 50598-2 (35 1730) Ekodesign pro výkonové řídicí systémy, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony – Část 2: Ukazatele energetické účinnosti pro výkonové řídicí systémy a spouštěče motorů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Tomáš Pech


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz