ICS 33.120.10

ČSN

EN 60153-4

 

34 7910

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kovové neizolované vlnovody –
Část 4: Specifikace kruhových vlnovodů

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-20 se nahrazuje ČSN IEC 153-4 (34 7910) ze srpna 1997,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz