ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10                                                                                                                               Prosinec 2017

Optické vláknové kabely –
Část 1-3: Kmenová specifikace – Prvky optických kabelů

ČSN
EN 60794-1-3

35 9223

idt IEC 60794-1-3:2017

Optical fibre cables –
Part 1-3: Generic specification – Optical cable elements

Câbles à fibres optiques –
Partie 1-3: Spécification générique – Eléments de câbles optiques

Lichtwellenleiterkabel –
Teil 1-3: Fachgrundspezifikation – LWL-Kabelelemente

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60794-1-3:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60794-1-3:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je kmenovou specifikací pokrývající prvky optických kabelů. Požadavky, které jsou popsány v tomto dokumentu, se vztahují na prvky optických vláknových kabelů pro použití s telekomunikačními zařízeními a zařízeními používajícími podobné techniky. Prvky, které jsou předmětem této normy, jsou takové, které se vztahují na několik typů kabelů souboru IEC 60794 a jsou definovány v dílčích specifikacích IEC 60794-2, IEC 60794-3, IEC 60794-4 a IEC 60794-5. Požadavky pro prvky kabelů jsou popsány v souboru IEC 60794-1-3X, kde IEC 60794-1-31 (v přípravě) je první z nich a rodové a předmětové specifikace výše uvedených dílčích specifikací mohou definovat specifické druhy a typy kabelů.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60794-1-1 zavedena v ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-1: Kmenová specifikace – Obecně

IEC 60794-1-2 zavedena v ČSN EN 60794-1-2 ed. 3 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-2: Kmenová specifikace – Tabulka křížových odkazů pro zkušební postupy optických kabelů

IEC 60794-1-23 zavedena v ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 1-23: Kmenová specifikace – Základní zkušební postupy optických kabelů – Zkušební metody kabelových prvků

IEC 60794-2 zavedena v ČSN EN 60794-2 (35 9223) Optické kabely – Část 2: Vnitřní kabely – Dílčí specifikace

IEC 60794-3 zavedena v ČSN EN 60794-3 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

IEC 60794-4 zavedena v ČSN EN 60794-4 (35 9223) Optické kabely – Část 4: Dílčí specifikace – Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

IEC 60794-5 zavedena v ČSN EN 60794-5 ed. 2 (35 9223) Optické vláknové kabely – Část 5: Dílčí specifikace – Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním

Souvisící ČSN

ČSN EN 60794 (35 9223) (soubor) Optické vláknové kabely

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny, definice, značky a zkrácené termíny podle IEC 60794-1-1.

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz