ICS 13.280; 17.240

ČSN

EN 62232

 

36 7927

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic
pro účel hodnocení vystavení člověka

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-27 se nahrazují ČSN EN 50400 (36 7911) z ledna 2007,
ČSN EN 50383 ed. 2 (36 7906) z června 2011 a ČSN EN 50492 (36 7918) ze září 2009,
které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz