ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20                                                                                                                               Prosinec 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Přijímače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) – Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 164 MHz až 1 300 MHz a 1 559 MHz až 1 610 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ČSN
ETSI EN 303 413
V1.1.187 6056

 

Satellite Earth Stations and Systems (SES) – Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers – Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands – Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 303 413 V1.1.1:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro uživatelská zařízení (GUE) globálních navigačních družicových systémů (GNSS).

Uživatelská zařízení (GUE) globálních navigačních družicových systémů (GNSS) jsou schopná provozu jako součást jednoho nebo více systémů radionavigační družicové služby (RNSS) v kmitočtových pásmech RNSS.

GUE přijímá rádiové signály z jednoho nebo více GNSS pro účel rádiového určování polohy, rychlosti a/nebo jiných vlastností objektu, nebo získávání informací souvisících s těmito parametry prostřednictvím vlastností
šíření rádiových vln. RNSS je definována jako „družicová služba rádiového určování používaná pro účel radio-
navigace“ (článek 1.43 Radiokomunikačního řádu ITU).

Tento dokument platí pro všechna GUE provozovaná v pásmech RNSS se schopností přijímat kterýkoliv GNSS (například Galileo, globální systém určování polohy (GPS), BeiDou (BDS), globální navigační družicový systém (GLONASS), kosmické rozšiřující systémy (SBAS)).

Tento dokument pokrývá základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU za podmínek určených v příloze A.

 


Národní předmluva

Termín „harmonizovaná norma“ uvedený v názvu ČSN je českým překladem termínu uvedeného v názvu evropské normy. V České republice se stává tato ČSN harmonizovanou ve smyslu § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn, přejímá-li plně požadavky harmonizované evropské normy. Tuto skutečnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámí ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s uvedením technického předpisu České republiky, ke kterému se tato norma vztahuje, a s odkazem na odpovídající harmonizovanou evropskou normu uveřejněnou v Úředním věstníku Evropských společenství.

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016 zavedena v ČSN ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017 (87 5021) Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

ETSI EG 203 336 V1.1.1:2015 nezaveden

Doporučení ITU-R M.1787 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1901 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1902 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1903 nezavedeno

Doporučení ITU-R M.1905 nezavedeno

CISPR 16-1-4 ed. 3.0:2010 zavedena v ČSN EN 55016-1-4 ed. 3:2010 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

ETSI TR 102 273 (soubor) nezaveden

ETSI TR 100 028-1 nezavedena

ETSI TR 100 028-2 nezavedena

Radiokomunikační řád ITU:2016 Radiokomunikační řád je nedílnou částí Ústavy a Úmluvy ITU, Ženeva 1992, ve smyslu pozdějších předpisů, a je závazný pro členské státy ITU, jejímž členem je Česká republika od r. 1993

POZNÁMKY

1    Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Informačním centru ÚNMZ.

2    Doporučení ITU-R jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Citované předpisy

Směrnice 2014/53/EU (2014/53/EU) Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (1999/5/EC).

Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 5376 v konečném znění ze dne 4. srpna 2015 o normalizačním mandátu pro Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice a pro Evropský ústav pro telekomunikační normy v oblasti rádiových zařízení při podpoře směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 této evropské normy.

Upozornění na používání této normy

V této normě se používají zavedená označení logaritmických jednotek dBW, dBm. Označení těchto jednotek podle ČSN IEC 60027-3:2004 má být dB (1 W), dB (1 mW) v uvedeném pořadí.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz