ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10                                                                                                                               Prosinec 2017

Konektory pro elektronická zařízení –
Požadavky na výrobky –
Část 3-122: Předmětová specifikace
pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory
pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace
v drsných prostředích

ČSN
EN 61076-3-122


35 4621

idt IEC 61076-3-122:2017

Connectors for electronic equipment – Product requirements –
Part 3-122: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and Gigabit Ethernet applications
in harsh environments

Connecteurs pour équipements électriques et électroniques – Exigences de produit –
Partie 3-122: Spécification particulière
pour les fiches et les embases écrantées à 8 voies pour applications E/S et Gigabit dans les environnements sévères

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen – Produktanforderungen –
Teil 3-122: Bauartspezifikation für geschirmte freie und feste Steckverbinder, 8-polig, für I/O- und Gigabit-Anwendungen
in rauen Umgebungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61076-3-122:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61076-3-122:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje 8pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace vhodné pro použití v drsných prostředích a je určena k stanovení společných rozměrů, mechanických, elektrických a environmentálních vlastností a zkoušek pro tuto skupinu konektorů.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-581 zavedena v ČSN IEC 60050-581 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60068-2-38 zavedena v ČSN EN 60068-2-38 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-38: Zkoušky – Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

IEC 60512-1 zavedena v ČSN EN 60512-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1: Všeobecně

IEC 60512-1-1 zavedena v ČSN EN 60512-1-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-1: Všeobecné zkoušky – Zkouška 1a: Vizuální kontrola

IEC 60512-1-2 zavedena v ČSN EN 60512-1-2 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-2: Všeobecné zkoušky – Zkouška 1b: Kontrola rozměrů a hmotnosti

IEC 60512-2-1 zavedena v ČSN EN 60512-2-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 2-1: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu – Zkouška 2a: Přechodový odpor – milivoltová metoda

IEC 60512-3-1 zavedena v ČSN EN 60512-3-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 3-1: Zkoušky izolace – Zkouška 3a: Izolační odpor

IEC 60512-4-1 zavedena v ČSN EN 60512-4-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím – Zkouška 4a: Zkouška napětím

IEC 60512-5-2 zavedena v ČSN EN 60512-5-2 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 5-2: Zkoušky proudové zatížitelnosti – Zkouška 5b: Proudová zatížitelnost v závislosti na teplotě

IEC 60512-6-3 zavedena v ČSN EN 60512-6-3 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 6-3: Zkoušky dynamickým namáháním – Zkouška 6c: Údery

IEC 60512-6-4 zavedena v ČSN EN 60512-6-4 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 6-4: Zkoušky dynamickým namáháním – Zkouška 6d: Vibrace (sinusové)

IEC 60512-9-1 zavedena v ČSN EN 60512-9-1 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti – Zkouška 9a: Mechanická činnost

IEC 60512-11-3 zavedena v ČSN EN 60512-11-3 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 11-3: Klimatické zkoušky – Zkouška 11c: Vlhké teplo konstantní

IEC 60512-11-4 zavedena v ČSN EN 60512-11-4 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 11-4: Klimatické zkoušky – Zkouška 11d: Rychlá změna teploty

IEC 60512-11-7 zavedena v ČSN EN 60512-11-7 ed. 2 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 11-7: Klimatické zkoušky – Zkouška 11g: Korozní zkouška proudící směsí plynů

IEC 60512-11-9 zavedena v ČSN EN 60512-11-9 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 11-9: Klimatické zkoušky – Zkouška 11i: Suché teplo

IEC 60512-11-10 zavedena v ČSN EN 60512-11-10 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 11-10: Klimatické zkoušky – Zkouška 11j: Chlad

IEC 60512-13-2 zavedena v ČSN EN 60512-13-2 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 13-2: Zkoušky mechanickou činností – Zkouška 13b: Síly na zasunutí a vysunutí

IEC 60512-15-6 zavedena v ČSN EN 60512-15-6 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 15-6: Zkoušky konektorů (mechanické) – Zkouška 15f: Účinnost spojovacího zařízení konektoru

IEC 60512-26-100 zavedena v ČSN EN 60512-26-100 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 26-100: Uspořádání měření, zkoušky a doporučené zapojení a měření na konektorech série IEC 60603-7 – Zkoušky 26a až 26g

IEC 61076-1:2006 zavedena v ČSN EN 61076-1:2007 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 61076-3 zavedena v ČSN EN 61076-3 ed. 2 (35 4621) Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky – Část 3: Obdélníkové konektory – Dílčí specifikace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Informace o citovaných dokumentech“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz