ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.040                                                                                                                                       Leden 2018

Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN 73 6221

 

Inspection of Road Bridges

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6221 z března 2011.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 6

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 6

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 6

4............ Obecná ustanovení...................................................................................................................................................................... 7

5............ Druhy prohlídek a základní ustanovení.................................................................................................................................... 8

5.1......... Druhy prohlídek............................................................................................................................................................................. 8

5.2......... Běžná prohlídka............................................................................................................................................................................ 8

5.3......... Hlavní prohlídka............................................................................................................................................................................ 9

5.4......... První hlavní prohlídka.................................................................................................................................................................. 9

5.5......... Mimořádná prohlídka................................................................................................................................................................ 10

5.6......... Kontrolní prohlídka..................................................................................................................................................................... 10

5.7......... Technická prohlídka................................................................................................................................................................... 10

5.8......... Prohlídka podjezdu.................................................................................................................................................................... 10

6............ Provádění a rozsah prohlídek.................................................................................................................................................. 11

6.1......... Běžná prohlídka.......................................................................................................................................................................... 11

6.2......... Hlavní prohlídka.......................................................................................................................................................................... 11

6.3......... První hlavní prohlídka................................................................................................................................................................ 13

6.4......... Mimořádná prohlídka................................................................................................................................................................ 14

6.5......... Kontrolní prohlídka..................................................................................................................................................................... 15

6.6......... Technická prohlídka................................................................................................................................................................... 15

6.7......... Prohlídka podjezdu.................................................................................................................................................................... 15

7............ Hodnocení mostu a jeho částí................................................................................................................................................. 15

7.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 15

7.2......... Hodnocení spolehlivosti mostu............................................................................................................................................... 16

7.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 16

7.2.2...... Stavební stav............................................................................................................................................................................... 16

7.2.3...... Stanovení zatížitelnosti.............................................................................................................................................................. 17

7.3......... Hodnocení bezpečnosti provozu............................................................................................................................................. 18

7.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 18

7.3.2...... Použitelnost................................................................................................................................................................................. 18

8............ Naléhavost odstranění závady................................................................................................................................................ 19

9............ Zpráva o prohlídce..................................................................................................................................................................... 19

9.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 19

9.2......... Běžná prohlídka.......................................................................................................................................................................... 20

9.3......... Hlavní a mimořádná prohlídka................................................................................................................................................ 21

9.4......... První hlavní prohlídka................................................................................................................................................................ 21

9.5......... Kontrolní prohlídky..................................................................................................................................................................... 21

9.6......... Technická prohlídka................................................................................................................................................................... 22

9.7......... Prohlídka podjezdu.................................................................................................................................................................... 22

10.......... Diagnostický průzkum mostu................................................................................................................................................... 22

11.......... Obecná ustanovení o údržbě a opravách mostů................................................................................................................. 23

Strana

Příloha A (normativní) Údržba a opravy mostů.................................................................................................................................... 24

A.1......... Druhy a rozsah údržby, opravy a opatření k zajištění bezpečnosti dopravy................................................................... 24

A.1.1..... Obecně......................................................................................................................................................................................... 24

A.1.2..... Údržba mostů.............................................................................................................................................................................. 24

A.1.3..... Opravy mostů.............................................................................................................................................................................. 25

A.1.4..... Opatření k zajištění bezpečnosti dopravy.............................................................................................................................. 26

A.2......... Provádění zimní údržby............................................................................................................................................................ 27

A.3......... Provádění stavební údržby a oprav mostů............................................................................................................................ 28

Příloha B (informativní) Požadavky na rozsah běžných prohlídek mostů...................................................................................... 29

B.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 29

B.2........ Požadavky na prohlídky konstrukcí......................................................................................................................................... 29

B.2.1..... Ocelové konstrukce.................................................................................................................................................................... 29

B.2.2..... Betonové konstrukce................................................................................................................................................................. 29

B.2.3..... Zděné konstrukce....................................................................................................................................................................... 30

B.2.4..... Dřevěné konstrukce................................................................................................................................................................... 30

B.2.5..... Spřažené konstrukce................................................................................................................................................................. 30

B.3........ Požadavky na prohlídky částí mostu...................................................................................................................................... 30

B.3.1..... Zemní těleso a přechodové oblasti......................................................................................................................................... 30

B.3.2..... Základy mostních podpěr......................................................................................................................................................... 31

B.3.3..... Mostní podpěry........................................................................................................................................................................... 31

B.3.4..... Nosná konstrukce....................................................................................................................................................................... 31

B.3.5..... Ložiska, klouby a uložení nosné konstrukce......................................................................................................................... 32

B.3.6..... Mostní závěry.............................................................................................................................................................................. 32

B.3.7..... Mostní svršek............................................................................................................................................................................... 32

B.3.8..... Mostní vybavení.......................................................................................................................................................................... 32

B.3.9..... Cizí zařízení................................................................................................................................................................................. 33

B.3.10... Území pod mostem................................................................................................................................................................... 33

Příloha C (informativní) Požadavky na rozsah hlavních, prvních hlavních a mimořádných prohlídek mostů........................ 34

C.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 34

C.2........ Specifické požadavky na prohlídky konstrukcí..................................................................................................................... 34

C.2.1..... Ocelové konstrukce.................................................................................................................................................................... 34

C.2.2..... Betonové konstrukce................................................................................................................................................................. 35

C.2.3..... Zděné konstrukce....................................................................................................................................................................... 36

C.2.4..... Dřevěné konstrukce................................................................................................................................................................... 36

C.2.5..... Spřažené konstrukce................................................................................................................................................................. 37

C.3........ Specifické požadavky na prohlídky částí mostu................................................................................................................... 37

C.3.1..... Zemní těleso a přechodové oblasti......................................................................................................................................... 37

C.3.2..... Základy mostních podpěr......................................................................................................................................................... 37

C.3.3..... Mostní podpěry........................................................................................................................................................................... 38

C.3.4..... Nosná konstrukce....................................................................................................................................................................... 38

C.3.5..... Ložiska, klouby a uložení nosné konstrukce......................................................................................................................... 39

C.3.6..... Mostní závěry.............................................................................................................................................................................. 39

C.3.7..... Mostní svršek............................................................................................................................................................................... 40

Strana

C.3.8..... Mostní vybavení.......................................................................................................................................................................... 40

C.3.9..... Cizí zařízení................................................................................................................................................................................. 41

C.3.10... Území pod mostem................................................................................................................................................................... 41

Příloha D (informativní) Formuláře zpráv o prohlídkách mostů....................................................................................................... 42

D.1........ Obecně......................................................................................................................................................................................... 42

D.2........ Běžná prohlídka.......................................................................................................................................................................... 43

D.3........ Hlavní a mimořádná prohlídka................................................................................................................................................ 45

D.4........ První hlavní prohlídka................................................................................................................................................................ 48

D.5........ Technická prohlídka................................................................................................................................................................... 51

D.6........ Prohlídka podjezdu.................................................................................................................................................................... 53

Příloha E (informativní) Příklady obvyklých závad podle stavebního stavu................................................................................... 55

E.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 55

E.2......... Stavební stav I – Bezvadný....................................................................................................................................................... 55

E.3......... Stavební stav II – Velmi dobrý.................................................................................................................................................. 55

E.4......... Stavební stav III – Dobrý............................................................................................................................................................ 56

E.5......... Stavební stav IV – Uspokojivý.................................................................................................................................................. 57

E.6......... Stavební stav V – Špatný.......................................................................................................................................................... 58

E.7......... Stavební stav VI – Velmi špatný.............................................................................................................................................. 59

E.8......... Stavební stav VII – Havarijní..................................................................................................................................................... 59

Příloha F (informativní) Příklady obvyklých závad podle použitelnosti........................................................................................... 60

F.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 60

F.2......... Stupeň použitelnosti 1 – Použitelný........................................................................................................................................ 60

F.3......... Stupeň použitelnosti 2 – Podmíněně použitelný.................................................................................................................. 60

F.4......... Stupeň použitelnosti 3 – Použitelný s výhradou................................................................................................................... 61

F.5......... Stupeň použitelnosti 4 – Omezeně použitelný..................................................................................................................... 61

F.6......... Stupeň použitelnosti 5 – Nepoužitelný................................................................................................................................... 62

Příloha G (informativní) Doporučení pro úpravu intervalů prohlídek podle informativní zbytkové životnosti.......................... 63

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 64

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla vypracována s přihlédnutím ke zkušenostem z používání předchozí ČSN, na základě poznatků získaných při provádění prohlídek mostů a na základě požadavků zapracování výsledků výzkumných úkolů řešených v posledních letech.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací

ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí

ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

ČSN EN 1504-1 až 10 (73 2101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody

ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 1317-1 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody

ČSN EN 1317-2 (73 7001) Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody

ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT a. s., IČ 45272387, ve spolupráci s Ing. Michalem Drahorádem, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

1 Předmět normy

Tato technická norma platí pro prohlídky trvalých i zatímních mostních objektů, po nichž nebo pod nimiž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo jiná speciální dráha (např. metro nebo lanová dráha), nebo je na nich zřízeno jiné prostranství sloužící jako pozemní komunikace (např. parkoviště).

Tato technická norma se přiměřeně použije na prohlídky objektů s konstrukcí mostům podobnou provedené na pozemních komunikacích, např. stavební části tunelů, migrační objekty, galerie, opěrné zdi, protihlukové stěny, portály dopravního značení, mýtné brány, a konstrukcí zasahující do prostoru vyhrazeného pozemním komunikacím, např. technologické mosty, návěstní lávky, ochranná zařízení pod lanovkami, městské brány apod.

Tato technická norma neplatí pro prohlídky drážních mostů1).

Pojmem mostní objekt (dále jen „most“) se v této technické normě rozumějí mosty, propustky a podjezdy na pozemních komunikacích, tramvajových, trolejbusových nebo speciálních drahách, sdružené mosty, lávky pro chodce a cyklisty a objekty s konstrukcí mostům podobnou, pokud se v jednotlivých článcích normy nestanoví jinak.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Pro prohlídky drážních mostů platí Vyhláška č. 177/1995 Sb.

Zdroj: www.cni.cz