ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.50; 29.140.99                                                                                                                       Únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení –
Část 302: Zvláštní požadavky – Vstupní zařízení – Výhradní vstupní zařízení

ČSN
EN 62386-302

36 0540

idt IEC 62386-302:2017

Digital addressable lighting interface –
Part 302: Paticular requirements – Input devices – Absolute input devices

Interface d’éclairage adressable numérique –
Partie 302: Exigences particulières – Dispositifs d’entrée – Dispositifs d’entrée absolus

Digital adressierbare Schnittstelle für die Beleuchtung –
Teil 302: Besondere Anforderungen – Eingabegeräte – Absolut-Eingabegeräte

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62386-302:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62386-302:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje sběrnicový systém pro elektronické osvětlovací soustavy, který je v souladu s požadavky normy IEC 61347, pomocí digitálních signálů při doplnění stejnosměrného napájení.

Tento dokument platí pouze spolu s ČSN EN 62386-103:2015 a popisuje vstupní zařízení, která ovládají řídicí systém osvětlení pomocí výhradních vstupních zařízení, jakými jsou spínače nebo kontakty. Výhradní vstupní zařízení je vždy v určeném stavu, jakým je např. poloha mezi počátečním a koncovým bodem.

Požadavky na zkoušení jednotlivých výrobků během výroby nejsou zahrnuty.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62386-101:2014 zavedena v ČSN 62386-101 ed. 2:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 101: Obecné požadavky – Komponenty systému

IEC 62386-103:2014 zavedena v ČSN 62386-103:2015 (36 0540) Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení – Část 103: Obecné požadavky – Řídicí zařízení

IEC 62386-333[1] dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 61347 (soubor) (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje

ČSN EN 61347-1 ed. 3 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Obecné a bezpečnostní
požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62386-302:2017

Mezinárodní normu IEC 62386-302 vypracovala subkomise 34C: Příslušenství pro světelné zdroje při technické komisi IEC/TC 34: Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

34C/1312/FDIS

34C/1332/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část 302 IEC 62386 je určena pro použití spolu s:

·       část 101, která obsahuje obecné požadavky na komponenty systému;

·       část 103, která obsahuje obecné požadavky na řídicí zařízení.

Seznam všech částí souboru IEC 62386 se společným názvem Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 – Termíny a definice.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.[1]     Připravuje se.

Zdroj: www.cni.cz