ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.60                                                                                                                                     Únor 2018

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování
na tažený drát –
Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního
použití

ČSN
EN ISO 16120- 4

42 1075

idt ISO 16120- 4:2017

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire –
Part 4: Specific requirements for wire rod for special applications

Fil-machine en acier non allié destiné à la fabrication de fils –
Partie 4: Exigences spécifiques au fil-machine pour applications spéciales

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen –
Teil 4: Besondere Anforderungen an Walzdraht für Sonderanwendungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16120-4:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16120-4:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16120-4 (42 1075) z prosince 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16120-4:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 16120-4 z prosince 2017 převzala EN ISO 16120-4:2017 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 4948-2 nezavedena

ISO 4967 zavedena v ČSN ISO 4967 (42 0471) Ocel – Stanovení obsahu nekovových vměstků – Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení

ISO 16120-1:2017 zavedena v ČSN EN ISO 16120-1:2017 (42 1075) Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 1: Obecné požadavky

ISO 16120-2:2017 zavedena v ČSN EN ISO 16120-2:2017 (42 1075) Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 2: Specifické požadavky pro obecné použití drátu

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČ 65253213, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Brablecová

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 16120- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Červen 2017

ICS 77.140.60                                                                                                  Nahrazuje EN ISO 16120-4:2011

Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát –
Část 4: Specifické požadavky na drát speciálního použití
(ISO 16120-4:2017)

Non-alloy steel wire rod for conversion to wire –
Part 4: Specific requirements for wire rod for special applications

(ISO 16120-4:2017)

Fil-machine en acier non allié destiné
à la fabrication de fils –
Partie 4: Exigences spécifiques au fil-machine
pour applications spéciales

(ISO 16120-4:2017)

Walzdraht aus unlegiertem Stahl zum Ziehen –
Teil 4: Besondere Anforderungen an Walzdraht
für Sonderanwendungen

(ISO 16120-4:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-04-20.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN ISO 16120-4:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 16120-4:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 17 Ocel ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC 106 Válcovaný drát a tažené dráty, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do prosince 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 16120-4:2011.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16120-4:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 16120-4:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 7

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 7

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 7

4............ Označování.................................................................................................................................................................................... 7

5............ Požadavky...................................................................................................................................................................................... 7

5.1......... Obecně........................................................................................................................................................................................... 7

5.2......... Chemické složení a mechanické vlastnosti............................................................................................................................ 7

5.3......... Vnitřní vady a stav povrchu......................................................................................................................................................... 9

5.4......... Hloubka povrchových necelistvostí........................................................................................................................................... 9

5.5......... Hloubka oduhličení.................................................................................................................................................................... 10

5.5.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

5.5.2...... Úplné oduhličení........................................................................................................................................................................ 10

5.5.3...... Částečné oduhličení.................................................................................................................................................................. 10

5.6......... Nekovové vměstky..................................................................................................................................................................... 10

5.7......... Středové vycezeniny.................................................................................................................................................................. 11

5.8......... Pevnost v tahu............................................................................................................................................................................. 11

5.9......... Charakteristika okují.................................................................................................................................................................. 11

5.10....... Mechanické poškození.............................................................................................................................................................. 12

5.11....... Mikrostruktura.............................................................................................................................................................................. 12

5.11.1... Rozlišitelný perlit......................................................................................................................................................................... 12

5.11.2... Cementitické síťový................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Označování ocelí a označování srovnatelných značek ocelí................................................................. 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 17 Ocel, subkomise SC 17 Ocelový válcovaný drát a výrobky z drátu.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 16120-4:2011), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny v porovnání s předcházejícím vydáním:

    Byla přidána kapitola termíny a definice;

    Byly opravené dovolené odchylky pro mezní pevnost v tahu drátu (tabulka 6 a tabulka 7);

    Byl přidán požadavek na cementitické síťoví (5.11.2).

Předpokládá se, že se tento dokument bude používat společně s ISO 16120-1.

Přehled všech částí ISO 16120 naleznete na webových stránkách ISO.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky pro drát určený pro úpravy na drát pro speciální aplikace. Je vhodný pro nelegovaný ocelový válcovaný drát se zlepšenými charakteristikami určenými k tažení a/nebo válcování za studena.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz