ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10; 77.160                                                                                                                         Leden 2018

Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých
karbidů – Zkušební tělesa pro zkoušku únavy

ČSN
EN ISO 3928

42 0771

idt ISO 3928:2016

Sintered metal materials, excluding hardmetals – Fatigue test pieces

Matériaux métalliques frittés, à l’exclusion des métaux-durs – Éprouvettes pour essais de fatigue

Sintermetallwerkstoffe, ausgenommen Hartmetalle – Probekörper für die Ermüdungsprüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3928:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3928:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3928 (42 0771) ze září 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3928:2016 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 3928 ze září 2017 převzala EN ISO 3928:2016 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 296 (22 0410) Obráběcí stroje – Samosvorné kužele nástrojových stopek

ČSN ISO 1099 (42 0371) Kovové materiály – Zkoušení únavy – Metoda řízení osové síly

ČSN ISO 1143 (42 0369) Kovové materiály – Zkoušení únavy ohybem za rotace

ČSN ISO 1352 (42 0364) Kovové materiály – Zkoušení únavy krutem

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 3928
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2016

ICS 77.040.10; 77160                                                                                            Nahrazuje EN ISO 3928:2006

Spékané kovové materiály s výjimkou slinutých karbidů –
Zkušební tělesa pro zkoušku únavy
(ISO 3928:2016)

Sintered metal materials, excluding hardmetals –
Fatigue test pieces
(ISO 3928:2016)

Matériaux métalliques frittés, à l’exclusion
des métaux-durs – Éprouvettes pour essais
de fatigue
(ISO 3928:2016)

Sintermetallwerkstoffe, ausgenommen Hartmetalle –
Probekörper für die Ermüdungsprüfung
(ISO 3928:2016)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2016-11-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC
nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN ISO 3928:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Lisovaná a spékaná zkušební tělesa pro únavové zkoušení střídavým ohybem a osovým zatížením.......................... 7

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Specifikace zkušebního tělesa: nevrubované těleso............................................................................................................... 7

4.3...... Specifikace zkušebního tělesa: vrubované těleso.................................................................................................................... 7

4.4...... Směr zatěžování u únavového zkoušení ohybem.................................................................................................................... 7

5......... Specifikace zápustky...................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Specifikace zápustky pro nevrubovaná zkušební tělesa......................................................................................................... 8

5.3...... Specifikace zápustky pro zkušební tělesa s vrubem................................................................................................................ 8

6......... Obrobená zkušební tělesa............................................................................................................................................................. 8

7......... Identifikace zkušebních těles........................................................................................................................................................ 9

Příloha A (informativní) Poznámky........................................................................................................................................................ 12

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 13

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 3928:2016) vypracovala technická komise ISO/TC 119 Prášková metalurgie.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3928:2006.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 3928:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 3928:2016 bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na následujícím odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 119 Prášková metalurgie, subkomise SC 3 Odběr vzorků a zkušební metody pro spékané kovové materiály (kromě tvrdokovů).

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 3928:1999), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje

    rozměry zápustky používané k výrobě zkušebních těles pro únavovou zkoušku lisováním a spékáním, spolu se stanovenými rozměry zkušebního tělesa získaného z této zápustky, a 

    rozměry zkušebních těles zhotovených ze spékaných a pěchovaných práškových materiálů.

Tento dokument je aplikovatelný na všechny spékané kovy a slitiny, s výjimkou slinutých karbidů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz