ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.260.20                                                                                                                                     Únor 2018

Výbušné atmosféry –
Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním
přetlakem
„p“ a místností s nuceným větráním „v“

ČSN
EN 60079-13
ed. 2

33 2320

idt IEC 60079-13:2017

Explosive atmospheres –
Part 13: Equipment protection by pressurized room “p” and artificially ventilated room “v”

Atmosphères explosives –
Partie 13: Protection du matériel par salle
à surpression interne “p” et salle ventilée artificiellement “v”

Explosionsgefährdete Bereiche –
Teil 13: Schutz von Einrichtungen einen
überdruckgekapselten Raum „p“ und einen fremdbelüfteten Raum „v“

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60079-13:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60079-13:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-10-06 se nahrazuje ČSN EN 60079-13 (33 2320) ze srpna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60079-13:2017 dovoleno do 2020-10-06 používat dosud platnou ČSN EN 60079-13 (33 2320) ze srpna 2011.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání normy došlo k dále uvedeným změnám:

a)   došlo ke změně názvu normy, aby byly zahrnuty nuceně větrané místnosti „v“ navíc k místnostem s nitřním přetlakem „p“;

b)   byly doplněny typy ochrany „pb“, „pc“ a „vc“ a vypuštěny typy „px“, „py“, „pz“ a „pv“;

c)   byl definován rozdíl mezi typy ochrany vnitřní přetlak a nucené větrání;

d)   z normy byla vypuštěna ochrana místností s inertním plynem nebo hořlavým plynem;

e)   byla doplněna informativní příloha, obsahující příklady aplikace, kde lze použít ochranu vnitřním přetlakem nebo nuceným větráním nebo vnitřním přetlakem a nuceným větráním a související návody.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-426 zavedena v ČSN IEC 60050-426 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

IEC 60079-0 zavedena v ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

IEC 60079-10-1 zavedena v ČSN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

IEC 60079-29 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60079-29 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 29: Detektory plynů

Souvisící ČSN

ČSN EN 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“

ČSN EN 60079-14 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 61285 (35 6541) Řízení průmyslových procesů – Bezpečnost analyzátorových domků

ČSN EN 61508 (soubor) (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností

ČSN EN 61511 (soubor) (18 0303) Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 60079-13:2017

Mezinárodní normu IEC 60079-13 připravila technická komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 2010 a je jeho technickou revizí.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

31/1309/FDIS

31/1317/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla připravena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Tato norma má být používána společně s principy klasifikace nebezpečných prostorů podle IEC 60079-10-1 a nuceným větráním pro ochranu analyzátorových domků podle IEC 60079-16.

Seznam všech částí souboru IEC 60079 se společným názvem Výbušné atmosféry lze najít na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. K tomuto datu bude publikace:

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním; nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s.p., Ostrava-Radvanice, IČ 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 60079-13
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2017

ICS 29.260.20                                                                                                       Nahrazuje EN 60079-13:2010

Výbušné atmosféry –
Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem „p“
a místností s nuceným větráním „v“
(IEC 60079-13:2017)

Explosive atmospheres –
Part 13: Equipment protection by pressurized room
“p”
and artificially ventilated room
“v”
(IEC 60079-13:2017)

Atmosphères explosives –
Partie 13: Protection du matériel par salle
à surpression interne “p” et salle ventilée
artificiellement
“v”
(IEC 60079-13:2017)

Explosionsgefährdete Bereiche –
Teil 13: Schutz von Einrichtungen einen
überdruckgekapselten Raum „p“ und einen
fremdbel
üfteten Raum „v“
(IEC 60079-13:2017)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-06-26. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                 Ref. č. EN 60079-13:2017 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 31/1309/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60079-13, vypracovala technická komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60079-13:2017.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-04-06

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-10-06

Tento dokument nahrazuje EN 60079-13:2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60079-13:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 14

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 14

4......... Požadavky pro všechny místnosti.............................................................................................................................................. 16

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

4.2...... Typy a úrovně ochrany................................................................................................................................................................. 16

4.2.1... Vnitřní přetlak „p“........................................................................................................................................................................... 16

4.2.2... Nucené větrání „v“......................................................................................................................................................................... 16

4.3...... Konstrukce...................................................................................................................................................................................... 17

4.4...... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 17

4.5...... Průchody a těsnění....................................................................................................................................................................... 17

4.6...... Dveře pro vstup obsluhy.............................................................................................................................................................. 17

4.7...... Vstupy a výstupy............................................................................................................................................................................ 17

4.8...... Potrubí............................................................................................................................................................................................. 17

4.9...... Provětrávání a čištění................................................................................................................................................................... 17

4.9.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

4.9.2... Plyny – provětrání.......................................................................................................................................................................... 18

4.9.3... Závěry v místnosti.......................................................................................................................................................................... 18

4.10.... Zamezení vznícení při poruše systému.................................................................................................................................... 18

5......... Přívod čistého vzduchu................................................................................................................................................................ 18

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

5.2...... Zdroj čistého vzduchu................................................................................................................................................................... 18

5.3...... Teplotní podmínky okolního prostředí a vzduchu................................................................................................................... 19

5.4...... Topení, větrání a klimatizace vzduchu...................................................................................................................................... 19

6......... Požadavky na místnosti s vnitřním přetlakem......................................................................................................................... 19

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

6.1.1... Návrh............................................................................................................................................................................................... 19

6.1.2... Zdroj čistého vzduchu................................................................................................................................................................... 19

6.1.3... Průtok............................................................................................................................................................................................... 19

6.1.4... Systém vnitřního přetlaku............................................................................................................................................................ 19

6.1.5... Zabránění vnikání výbušné atmosféry otevřenými dveřmi................................................................................................... 20

6.1.6... Vzduchová bariéra........................................................................................................................................................................ 20

6.1.7... Rychlost proudění vzduchu ven ze dveří.................................................................................................................................. 20

6.1.8... Zařízení, které spotřebovává vzduch......................................................................................................................................... 20

6.1.9... Činnost při poruše systému vnitřního přetlaku........................................................................................................................ 21

6.1.10 Obnovení napájení v místnosti................................................................................................................................................... 21

6.2...... Provětrávaní místnosti.................................................................................................................................................................. 21

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

6.2.2... Posloupnost činností bezpečnostního zařízení pro provětrání............................................................................................. 21

6.2.3... Prach – čistění................................................................................................................................................................................ 22

Strana

6.3...... Minimální bezpečnostní opatření, bezpečnostní zařízení a vypínání elektřiny................................................................. 22

6.3.1... Bezpečnostní zařízení.................................................................................................................................................................. 22

6.3.2... Bezpečnostní zařízení na základě typu ochrany..................................................................................................................... 22

6.3.3... Detektory plynů.............................................................................................................................................................................. 23

6.4...... Ověřování pro místnosti s vnitřním přetlakem......................................................................................................................... 23

6.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 23

6.4.2... Zkoušky........................................................................................................................................................................................... 23

6.4.3... Zkouška přetlakem........................................................................................................................................................................ 23

6.4.4... Zkouška provětrávání................................................................................................................................................................... 24

6.4.5... Zkouška minimálního přetlaku................................................................................................................................................... 24

6.4.6... Potvrzení jmenovitých hodnot bezpečnostních zařízení........................................................................................................ 24

6.4.7... Ověření posloupnosti činností bezpečnostních zařízení........................................................................................................ 24

7......... Požadavky na místnosti s nuceným větráním......................................................................................................................... 24

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

7.1.1... Návrh............................................................................................................................................................................................... 24

7.1.2... Zdroj čistého vzduchu................................................................................................................................................................... 24

7.1.3... Minimální rychlost průtoku........................................................................................................................................................... 24

7.1.4... Systém větrání............................................................................................................................................................................... 24

7.1.5... Zařízení, které spotřebovává vzduch......................................................................................................................................... 25

7.1.6... Bezpečnostní postupy při poruše systému větrání................................................................................................................. 25

7.1.7... Zapnutí napájení v místnosti s nuceným větráním................................................................................................................. 26

7.2...... Provětrávaní místnosti s nuceným větráním............................................................................................................................ 25

7.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

7.2.2... Posloupnost činností bezpečnostního zařízení pro provětrání............................................................................................. 25

7.3...... Minimální bezpečnostní opatření, bezpečnostní zařízení a vypínání elektřiny................................................................. 26

7.3.1... Bezpečnostní zařízení.................................................................................................................................................................. 26

7.3.2... Bezpečnostní zařízení na základě typu ochrany..................................................................................................................... 26

7.3.3... Ochrana nuceným větráním........................................................................................................................................................ 27

7.3.4... Detektory plynů.............................................................................................................................................................................. 28

7.4...... Ztráta nuceného větrání............................................................................................................................................................... 27

7.5...... Ověřování pro místnosti s nuceným větráním......................................................................................................................... 27

7.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

7.5.2... Zkoušky........................................................................................................................................................................................... 28

7.5.3... Zkouška provětrávání................................................................................................................................................................... 28

7.5.4... Zkouška minimálního rychlosti průtoku.................................................................................................................................... 28

7.5.5... Potvrzení jmenovitých hodnot bezpečnostních zařízení........................................................................................................ 28

7.5.6... Ověření posloupnosti činností bezpečnostních zařízení........................................................................................................ 28

7.5.7... Zkoušky systému větrání.............................................................................................................................................................. 28

8......... Označování..................................................................................................................................................................................... 29

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 29

8.2...... Označování místností s vnitřním přetlakem............................................................................................................................. 29

8.3...... Označování místností s nuceným větráním............................................................................................................................. 29

Strana

9......... Návody............................................................................................................................................................................................ 30

9.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 30

9.2...... Technická dokumentace pro místnosti s vnitřním přetlakem............................................................................................... 30

9.3...... Technická dokumentace pro místnosti s nuceným větráním............................................................................................... 30

9.4...... Technická dokumentace pro místnosti chráněné kombinací vnitřního přetlaku a nuceného větrání........................... 31

9.5...... Modifikace...................................................................................................................................................................................... 31

Příloha A (informativní) Údržba.............................................................................................................................................................. 32

A.1...... Periodické ověřování.................................................................................................................................................................... 32

A.2...... Modifikace...................................................................................................................................................................................... 32

Příloha B (informativní) Návody pro případ, že vnitřní přetlak nebo nucené větrání nejsou okamžitě obnoveny.................. 33

Příloha C (informativní) Příklady aplikací a souvisejících návodů................................................................................................... 34

C.1..... Příklady aplikací............................................................................................................................................................................. 34

C.2..... Návod pro kryt/sestavu plynové turbíny.................................................................................................................................... 34

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 35

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 36

Tabulka – Použití nebo vyloučení specifických článků IEC 60079-0............................................................................................... 11

Tabulka 2 – Bezpečnostní zařízení pro místnosti s vnitřním přetlakem.......................................................................................... 22

Tabulka 3 – Bezpečnostní postupy při poruše nuceného větrání..................................................................................................... 25

Tabulka 4 – Požadované bezpečnostní zařízení pro místnosti s nuceným větráním................................................................... 26

 

Úvod

Tato norma uvádí požadavky pro návrh, konstrukci, hodnocení, ověřování a označování místností používaných pro ochranu zařízení uvnitř místnosti s vnitřním přetlakem nebo nuceným větráním nebo oběma technikami, podle toho co je vhodné, pokud jsou v prostoru s nebezpečím výbuchu výbušné plynné atmosféry nebo atmosféry s hořlavým prachem a místnosti jsou s nebo bez vnitřního zdroje úniku hořlavých plynů nebo par. Platí rovněž pro místnosti, umístěné v prostorech bez nebezpečí výbuchu, které mají vnitřní zdroje úniku hořlavých plynů nebo par.

Tento dokument platí pro místnosti, které jsou částečně konstruovány u výrobce a jejich konečná instalace má být provedena na místě, a rovněž platí pro místnosti, které jsou konstruovány celé na místě. Místnosti, které jsou částečně konstruovány u výrobce, mohou zahrnovat ověření třetí stranou. Pro místnosti budované na místě může tento dokument využít provozovatel zařízení jako návod pro hodnocení těchto prostorů.

Tento dokument je zásadní technickou revizí požadavků na zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem „p“ a místností s nuceným větráním „v“ a má být považován za dokument obsahující zcela nové požadavky.

1 Rozsah platnosti

Tato norma uvádí požadavky na návrh, konstrukci, hodnocení, zkoušení a označování místností používaných pro ochranu zařízení uvnitř místností:

    umístěných v zóně 1 nebo zóně 2 nebo zóně 21 nebo zóně 22 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb, Gc, Db nebo Dc), které neobsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny vnitřním přetlakem;

    umístěných v zóně 2 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení EPL Gc, které obsahují nebo neobsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny nuceným větráním;

    umístěných v prostoru bez nebezpečí výbuchu, které obsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par a které jsou chráněny nuceným větráním;

    umístěných v zóně 1 nebo zóně 2 nebo zóně 21 nebo zóně 22 (prostoru, který normálně vyžaduje úroveň ochrany zařízení (EPL) Gb, Gc, Db nebo Dc), které obsahují vnitřní zdroj úniku plynu/par, a které jsou chráněny jak vnitřním přetlakem, tak i nuceným větráním.

Výraz „místnost“ v rámci tohoto dokumentu může zahrnovat jednu místnost, více místností, celou budovu nebo místnost v budově. Místnost má být vybavena příslušenstvím pro vstup obsluhy a zahrnuje přívodní a výfukové potrubí. Protihlukové kryty a další podobné závěry, navržené s umožněním vstupu obsluhy dovnitř, se mohou považovat za místnost.

Tento dokument rovněž obsahuje požadavky týkající se bezpečnostních přístrojů a hlídání, potřebného pro to, aby bylo zajištěno a udržováno nucené větrání, provětrávání a vnitřní přetlak.

Místnosti, které se budou budovat nebo montovat na místě, mohou být umístěny buďto na pevnině nebo na moři. Místnost je primárně určena pro instalaci koncovým uživatelem, může však být konstruována a hodnocena v prostorách výrobce, kdy se pak konečná konstrukce, jako jsou potrubí, mohou dokončit na místě.

Místnost může být umístěna ve výbušné plynné atmosféře, vyžadující zařízení úrovně ochrany EPL Gb nebo Gc nebo ve výbušné atmosféře s hořlavým prachem vyžadujícím EPL Db nebo Dc.

Tento dokument neuvádí metody, které mohou být nutné pro zajištění odpovídající kvality vzduchu pro osoby s ohledem na toxicitu a teplotu v místnosti. Mohou existovat národní nebo jiné předpisy a požadavky pro zajištění bezpečnosti obsluhy z tohoto hlediska.

Ochrana místností, které využívají inertní plyn nebo hořlavé plyny je mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu. Uznává se, že tyto aplikace jsou speciální případy, které mohou být částečně pokryty využitím principů uvedených v IEC 60079-2, avšak nepochybně bude předmětem dalších přísných konstrukčních norem, postupů a zvyklostí. Závěr s vnitřním přetlakem pro zařízení, který není vybaven prostředky pro vstup osob, je uveden v IEC 60079-2 a nepatří do rozsahu platnosti této normy.

POZNÁMKA Požadavky na údržbu jsou uvedeny v příloze A do doby, než budou zahrnuty do IEC 60079-17.

Tento dokument doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0, s výjimkou vyloučení podle tabulky 1. Je-li požadavek této normy v rozporu s požadavky IEC 60079-0, má požadavek této normy přednost.

Tabulka 1 – Použití nebo vyloučení specifických článků IEC 60079-0

článek IEC 60079-0

použití
IEC 60079-0
pro IEC 90079-13

ed. 6.0 (2011)
(informativní)

názvy kapitol / článků
(normativní)

4

skupiny zařízení

platí

4.1

skupina I

vyloučeno

4.2

skupina II

platí

4.3

skupina III

platí

4.4

zařízení pro určitou výbušnou atmosféru

platí

5.1

vliv okolního prostředí

platí

5.1.1

okolní teplota

platí

5.1.2

vnější zdroje vytápění a ochlazování

platí

Tabulka 1 (pokračování)

článek IEC 60079-0

použití
IEC 60079-0
pro IEC 90079-13

ed. 6.0 (2011)
(informativní)

názvy kapitol / článků
(normativní)

5.2

provozní teplota

platí

5.3.1

stanovení maximální povrchové teploty

platí

5.3.2.1

elektrické zařízení skupiny I 

neplatí

5.3.2.2

elektrické zařízení skupiny II

platí

5.3.2.3

elektrické zařízení skupiny III

platí

5.3.3

teplota malých součástí pro elektrické zařízení skupiny I a II

neplatí

6.1

všeobecně

platí

6.2

mechanická pevnost

neplatí

6.3

otevírací doba

neplatí

6.4

bludné proudy

neplatí

6.5

uchycení těsnění

neplatí

6.6

zařízení vyzařující elektromagnetické pole a ultrazvuk

platí

7.1

obecně

neplatí

7.2

tepelná odolnost

neplatí

7.3

odolnost proti světlu

modifikováno

7.4

elektrostatické náboje na nekovových materiálech

neplatí

7.5

přístupné kovové části

neplatí

8

kovové závěry a kovové části závěrů

neplatí

9

upevňovací zařízení

neplatí

10

blokovací zařízení

neplatí

11

Průchodky

neplatí

12

materiály použité pro tmelení

neplatí

13

Ex součásti

neplatí

14

připojovací zařízení a svorkovnice

neplatí

15

připojovací zařízení pro připojení uzemňovacího vodiče a vodiče pro vzájemné pospojování

neplatí

16

vstupy do závěru

neplatí

17

doplňující požadavky pro točivé elektrické stroje

neplatí

18

doplňující požadavky pro spínače

neplatí

19

doplňující požadavky pro pojistky

neplatí

20

doplňující požadavky pro zásuvky a vidlice

neplatí

21

doplňující požadavky pro svítidla

neplatí

22

doplňující požadavky pro přilbová svítidla a ruční svítilny

neplatí

23

zařízení obsahující články a baterie

neplatí

24

Dokumentace

platí

25

shody prototypu nebo vzorku s dokumentací

platí

26.1

obecně

platí

26.2

konfigurace při zkouškách

platí

26.3

zkoušky ve výbušné zkušební směsi

neplatí

Tabulka 1 (dokončení)

článek IEC 60079-0

použití
IEC 60079-0
pro IEC 90079-13

ed. 6.0 (2011)
(informativní)

názvy kapitol / článků
(normativní)

26.4

zkoušky závěrů

neplatí

26.5

tepelné zkoušky

neplatí

26.6

zkouška průchodek krutem

neplatí

26.7

zkoušky nekovových závěrů a nekovových částí závěrů

neplatí

26.8

tepelná odolnost proti teplu

neplatí

26.9

tepelná odolnost proti chladu

neplatí

26.10

odolnost proti světlu

platí

26.11

odolnost elektrického zařízení skupiny I proti chemickým činidlům

neplatí

26.12

zkouška spojitosti (propojení) uzemnění

neplatí

26.13

měření izolačního odporu na částech závěru z nekovových materiálů

neplatí

26.14

měření kapacity

neplatí

26.15

ověřování jmenovitých hodnot větracích ventilátorů

neplatí

26.16

alternativní hodnocení elastomerových těsnících o-kroužků

neplatí

27

kusové zkoušky

platí

28

odpovědnost výrobců

platí

29.1

použitelnost

platí

29.2

umístění

modifikováno

29.3

obecně

modifikováno

29.4

Ex značení pro výbušné plynné atmosféry

modifikováno

29.5

Ex značení pro výbušné prachové atmosféry

platí

29.6

kombinované typy ochrany

platí

29.7

vícenásobné typy ochrany

neplatí

29.8

Ga používající dva nezávislé typy ochrany úrovně Gb

neplatí

29.9

Ex součásti

neplatí

29.10

malá zařízení a malé Ex součásti

neplatí

29.11

extrémně malá zařízení a extrémně malé Ex součásti

modifikováno

29.12

výstražná nápisy

platí

29.13

alternativní označení úrovně ochrany zařízení (EPL)

neplatí

29.14

články a baterie

platí

30

návody

modifikováno

Příloha A

doplňující požadavky pro Ex kabelové vývodky

neplatí

Příloha B

požadavky na Ex součásti

neplatí

Příloha C

příklad zkušebního zařízení pro zkoušku odolnosti proti nárazu

neplatí

Příloha D

Úvod do alternativní metody hodnocení rizik zahrnující „úrovně ochrany zařízení“ (EPL) pro Ex zařízení

platí

Platí – tento požadavek IEC 60079-0 platí beze změny.

Neplatí – tento požadavek IEC 60079-0 neplatí.

Modifikováno – tento požadavek IEC 60079-0 je modifikován, jak je popsáno v tomto dokumentu.

POZNÁMKA Použitelné požadavky IEC 60079-0 jsou identifikovány názvem kapitoly, který je normativní. Tato tabulka byla sepsána podle specifických požadavků IEC 60079-0, ed. 6.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz