ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.260.20                                                                                                                                     Únor 2018

Výbušné atmosféry –
Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné
ohřevy – Obecné a zkušební požadavky

ČSN
EN 60079-30-1
ed. 2

33 2320

mod IEC/IEEE 60079-30-1:2015

Explosive atmospheres –
Part 30-1: Electrical resistance trace heating – General and testing requirements

Amosphère explosives –
Partie 30-1: Tra
çage par résistance électrique – Exigences générales et d’essais

Explosionsgefährdeter Bereiche –
Teil 30-1: Elektrische Widerstands-Begleitheizungen – Allgemeine Anforderungen und Prüfanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60079-30-1:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60079-30-1:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-03-06 se nahrazuje ČSN EN 60079-30-1 (33 2320) z prosince 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60079-30-1:2017 dovoleno do 2020-03-06 používat dosud platnou ČSN EN 60079-30-1 (33 2320) z prosince 2007.

Změny proti předchozí normě

Text technického porovnání věcných změn přijatých v této normě proti předchozímu vydání normy je uveden příloze ZY.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-151:2001zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

IEC 60050-426:2008zavedena v ČSN IEC 60050-426:2010 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry

IEC 60079-0:2011zavedena v ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky

IEC 60695-11-3zavedena v ČSN EN 60695-11-3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-3: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W – Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

ISO 4582nezavedena

ISO 4892-1zavedena v ČSN EN ISO 4892-1 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecné principy

ISO 4892-2zavedena v ČSN EN ISO 4892-2 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ASTM D5025nezavedena

ASTM G155nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60079-7 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“

ČSN EN 62395-1 ed. 2 (33 5004) Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití – Část 1: Obecné a zkušební požadavky

ČSN EN 62395-2 (33 5004) Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití – Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému

ČSN EN 60079-30-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Návod pro navrhování, instalaci a údržbu

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při použí-
vání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s IEC 60079-30-1:2015

Tato evropská norma přejímá IEC 60079-30-1:2015 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC/IEEE 60079-30-1:2015

Mezinárodní normu IEC/IEEE 60079-30-1 vypracovala technická komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry, ve spolupráci s IEEE komisí pro petrolejářský a chemický průmysl Společnost pro průmyslové aplikace na základě dohody IEC/IEEE o dvojím logu.

Tato publikace je vydána jako IEC/IEEE norma s dvojím logem.

POZNÁMKA Seznam IEEE účastníků lze nalézt na následující adrese:           
http://standards.ieee.org/downloads/60079-30-1-2015 wg-participants.pdf

Toto první vydání IEC/IEEE 60079-30-1 zrušuje a nahrazuje první vydání IEC 60079-30-1 vydané v roce 2007 a je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje, kromě obecné revize a aktualizace prvního vydání IEC 60079-30-1 a harmonizace
s IEEE Std 515, v porovnání s předchozím vydáním dále uvedené významné změny:

·       zavedení minimální teploty pro zkoušku nárazem;

·       doplnění mechanického postupu pro zkoušku tepelné stability;

·       zavedení tepelné funkční zkoušky namísto teplotních bezpečnostních požadavků;

·       zaveden druhého postupu s využitím desky pro stanovení teploty pláště;

·       zavedena ultrafialová a kondenzační zkouška;

·       revize a významné rozšíření požadavků na dokumentaci;

 

·       doplnění tabulky uvádějící platnost požadavků z IEC 60079-0;

·       doplnění přílohy uvádějící metodiku pro ověřování návrhu výrobků – doprovodných ohřevů (dříve uvedeno v IEC 60079-30-2);

·       další harmonizace tohoto vydání s několika dalšími národními normami.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

31/1191/FDIS

31/1201/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla připravena v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato norma má být používána společně s prvním vydáním IEC/IEEE 60079-30-2:2015 Výbušné atmosféry – Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy – Návod pro navrhování, instalaci a údržbu.

Seznam všech částí souboru IEC 60079 se společným názvem Výbušné atmosféry lze najít na internetových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění
jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav s.p., Ostrava-Radvanice, IČ 577880, Ing. Jan Pohludka

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 60079-30-1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             
Duben 2017

ICS 29.260.20                                                                                                    Nahrazuje EN 60079-30-1:2007

Výbušné atmosféry –
Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy –
Obecné a zkušební požadavky
(IEC/IEEE 60079-30-1:2015, modifikováno)

Explosive atmospheres –
Part 30-1: Electrical resistance trace heating –
General and testing requirements
(IEC/IEEE 60079-30-1:2015, modified)

Amosphère explosives –
Partie 30-1: Traçage par résistance électrique –Exigences générales et d’essais

(IEC/IEEE 60079-30-1:2015, modifiée)

Explosionsgefährdeter Bereiche –
Teil 30-1: Elektrische Widerstands-Begleitheizungen –
Allgemeine Anforderungen und Prüfanforderungen

(IEC/IEEE 60079-30-1:2015, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-03-06. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                             Ref. č. EN 60079-30-1:2017 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Text dokumentu (EN 60079-30-1) se skládá z textu IEC/IEEE 60079-30-1:2015, který vypracovala technická komise IEC/TC 31 Zařízení pro výbušné atmosféry ve spolupráci s IEEE normalizační asociací (IEEE-SA) a společné modifikace připravené CLC/TC 31 Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-03-06

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2020-03-06

Tento dokument nahrazuje EN 60079-30-1:2007.

Technický pokrok je zahrnut v příloze ZY „Významné technické změny v porovnání s EN 60079-30-1:2007“.

Významné technické změny oproti EN 60079-30-1:2007 viz příloha ZY.

Přílohy, které jsou uvedeny navíc k IEC/IEEE 60079-30-1:2015 mají předponu „Z“.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky směrnice EU.

Pro vztah se směrnicí EU viz informativní přílohu ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Společné modifikace

POZNÁMKA Metoda klasifikace prostorů do divizí podle IEC/IEEE 60079-30-1:2015 není použitelná pro evropskou normu, protože není možno stanovit vztah ke kategoriím zařízení podle evropské směrnice 2014/34/EU. V důsledku toho byly požadavky pro divize 1 a 2 vypuštěny z normy.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 6

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 11

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 15

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 16

4......... Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 21

4.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

4.2...... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 21

4.3...... Ukončení a připojení..................................................................................................................................................................... 21

4.4...... Požadavky na ochranu obvodů odboček................................................................................................................................. 21

4.5...... Požadavky na teplotu................................................................................................................................................................... 22

4.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

4.5.2... Stabilizované provedení.............................................................................................................................................................. 22

4.5.3... Návrhem s hlídáním..................................................................................................................................................................... 23

5......... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 24

5.1...... Typové zkoušky............................................................................................................................................................................. 24

5.1.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

5.1.2... Dielektrické zkoušky..................................................................................................................................................................... 24

5.1.3... Zkouška elektrického izolačního odporu.................................................................................................................................. 24

5.1.4... Zkouška hořlavosti........................................................................................................................................................................ 25

5.1.5... Zkouška nárazem.......................................................................................................................................................................... 26

5.1.6... Zkouška mačkáním....................................................................................................................................................................... 29

5.1.7... Ohybová zkouška při nízkých teplotách.................................................................................................................................... 30

5.1.8... Zkouška odolnosti proti vodě...................................................................................................................................................... 30

5.1.9... Zkouška odolnosti proti vodě pro nedílné součásti................................................................................................................. 31

5.1.10 Ověření jmenovitého výkonu...................................................................................................................................................... 31

5.1.11 Tepelná odolnost elektrických izolačních materiálů............................................................................................................... 33

5.1.12 Požadavky na tepelnou charakteristiku.................................................................................................................................... 33

5.1.13 Stanovení maximální teploty pláště........................................................................................................................................... 34

5.1.14 Ověření počátečního proudu....................................................................................................................................................... 41

5.1.15 Ověření elektrického odporu elektricky vodivého obalu........................................................................................................ 41

5.1.16 Zkouška vystavení venkovnímu počasí..................................................................................................................................... 41

5.2...... Kusové zkoušky............................................................................................................................................................................. 42

5.2.1... Dielektrická zkouška..................................................................................................................................................................... 42

5.2.2... Ověření jmenovitého výkonu...................................................................................................................................................... 42

6......... Označování..................................................................................................................................................................................... 42

6.1...... Značení výrobku pro doprovodné ohřevy................................................................................................................................. 42

6.2...... Označování součásti instalovaných na místě.......................................................................................................................... 43

7......... Požadavky na dokumentaci........................................................................................................................................................ 43

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 43

7.2...... Dokumentace návrhu obvodu.................................................................................................................................................... 43

7.3...... Dokumentace systému doprovodného ohřevu....................................................................................................................... 43

Strana

7.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 43

7.3.2... Pro systémy doprovodného ohřevu podle metody klasifikace výrobku............................................................................. 43

7.3.3... Pro systémy doprovodného ohřevu podle metody stabilizovaného provedení................................................................ 44

7.3.4... Pro systémy doprovodného ohřevu podle metody návrhu s hlídáním............................................................................... 44

7.4...... Návody pro instalaci systému pro doprovodné ohřevy.......................................................................................................... 44

7.5...... Návody pro uvádění do provozu................................................................................................................................................ 45

7.6...... Návody pro údržbu/opravy nebo modifikace........................................................................................................................... 45

Příloha A (informativní) Tabulka typových zkoušek pro EPL Gb/Gc/Db/Dc (viz IEC 60079-14, kde je uveden vztah
mezi EPLs a zónami)................................................................................................................................................................... 46

Příloha B (informativní) Kontrolní list pro instalaci.............................................................................................................................. 47

Příloha C (normativní) Metodika ověřování návrhu produktů doprovodných ohřevů................................................................... 48

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 48

C.2..... Metodika návrhu a výběru doprovodných ohřevů................................................................................................................... 48

C.3..... Výpočet stabilizovaného provedení........................................................................................................................................... 48

C.4..... Funkce doprovodných ohřevů a ustálené podmínky............................................................................................................. 49

C.5..... Výpočty tepelných ztrát................................................................................................................................................................. 50

C.6..... Konstrukční bezpečnostní koeficient pro tepelné ztráty......................................................................................................... 51

C.7..... Stanovení maximální teploty....................................................................................................................................................... 51

C.7.1.. Teoretický výpočet teploty pláště – Aplikace s kovovým potrubím...................................................................................... 51

C.7.2.. Teoretický výpočet teploty pláště a nádrže – Kovové aplikace............................................................................................ 52

C.7.3.. Teplota pláště – Kovové aplikace využívající teplotní omezovač a hlídání snímající teplotu pláště
doprovodného ohřevu nebo umělého horkého místa........................................................................................................... 53

C.7.4.. Teoretický výpočet teploty pláště – Nekovové aplikace......................................................................................................... 53

C.7.5.. Teplota pláště – Nekovové aplikace využívající teplotní omezovač a hlídání snímající teplotu pláště
doprovodného ohřevu nebo umělého horkého místa........................................................................................................... 54

Příloha D (normativní) Požadavky pro divizi 1 a divizi 2 systémů doprovodných ohřevů........................................................... 55

Příloha E (normativní) Tabulka typových zkoušek pro divizi 1 a 2 výbušných atmosfér............................................................. 56

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 57

Příloha ZA (informativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................. 58

Příloha ZY (informativní) Významné změny mezi touto evropskou normou a EN 60079-30-1:2007...................................... 59

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2014/34/EU,
které mají být pokryty.................................................................................................................................................................... 61

Obrázek 1 – Zkouška hořlavosti.............................................................................................................................................................. 26

Obrázek 2 – Zkouška nárazem při pokojové teplotě........................................................................................................................... 28

Obrázek 3 – Zkouška nárazem při minimální teplotě......................................................................................................................... 29

Obrázek 4 – Ohybová zkouška při nízkých teplotách.......................................................................................................................... 30

Obrázek 5 – Zkouška odolnosti proti vodě pro nedílné součásti...................................................................................................... 31

Obrázek 6 – Ověření jmenovitého výkonu............................................................................................................................................ 32

Obrázek 7 – Maximální teplota pláště s použitím přístupu přes klasifikaci výrobku..................................................................... 35

Obrázek 8 – Ověření teploty pláště pomocí potrubní soustavy......................................................................................................... 37

Obrázek 9 – Ověření teploty pláště, zkušební deska.......................................................................................................................... 39

Obrázek 10 – Ověření teploty pláště – zkušební deska s vlnovkovým vzorkem........................................................................... 40

Obrázek 11 – Zkušební deska se dvěma vzorky překříženými přes sebe...................................................................................... 40

Obrázek 12 – Zkušební deska se dvěma vzorky překříženými přes sebe...................................................................................... 41

Strana

Obrázek C.1 – Ustálené podmínky pro udržování teploty chráněného předmětu........................................................................ 49

Obrázek C.2 – Ustálené podmínky pro hodnocení horních mezí..................................................................................................... 49

Tabulka 1 – Použitelnost nebo vyloučení některých článků IEC 60079-0...................................................................................... 11

Tabulka 2 – Návrhové podmínky pro teplotu pláště založené na úrovních ochrany zařízení – Metoda stabilizovaného
provedení........................................................................................................................................................................................ 22

Tabulka 3 – Návrhové podmínky pro teplotu pláště založené na úrovních ochrany zařízení – Metoda návrhu s hlídáním. 23

Tabulka 4 – Zkušební napětí pro dielektrickou zkoušku..................................................................................................................... 24

Tabulka A.1 – Stanovení zkušebních vzorků........................................................................................................................................ 46

Tabulka B.1 – Záznamy pro instalaci doprovodného ohřevu – Příklad........................................................................................... 47

 

Úvod

IEC/IEEE 60079-30-1 má za cíl poskytnout úplný přehled základních požadavků a odpovídajících zkoušek pro elektrická zařízení pro ohřev povrchů, určená pro použití ve výbušných atmosférách. Požadavky této normy se považují za minimální požadavky pro zařízení s úrovní ochrany Gb, Gc, Db a Dc ve výbušných atmosférách pro plyny, prachy a polétavé vlákna. I když některé požadavky již existují v národních nebo mezinárodních normách, tato norma shrnuje většinu těchto poznatků a podstatně je doplňuje.

 

1 Rozsah platnosti

Tato norma stanoví obecné a zkušební požadavky pro elektrické odporové doprovodné ohřevy pro použití ve výbušné plynné atmosféře s výjimkou pro EPL Ga a Da. Norma platí pro doprovodné ohřevy, které se mohou skládat z továrních nebo na místě sestavených jednotek, a kterými mohou být sériové topné kabely, paralelní topné kabely nebo topné vložky a topné panely, sestavené a/nebo zakončené podle návodů výrobce.

Tato norma rovněž obsahuje požadavky na ukončovací soupravy a metody hlídání používané pro doprovodné ohřevy. Nebezpečné prostory uváděné v této normě jsou prostory definované v IEC 60079-10-1 a IEC 60079-10-2.

 

Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky uvedené v IEC 60079-0, s výjimkami uvedenými v tabulce 1. Jsou-li požadavky této normy v rozporu s požadavky uvedenými v IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.

Tabulka 1 – Použitelnost nebo vyloučení některých článků IEC 60079-0

IEC 60079-0

elektrické doprovodné topné kabely a jejich nedílné součásti

zakončení
jako samostatné součásti

ed. 6.0
(2011)
(informativní)

název kapitoly/článku
(normativní)

skupina I
a skupina II

skupina III

1

Rozsah platnosti

platí

platí

platí

2

Citované dokumenty

platí

platí

platí

3

Termíny a definice

platí, s výjimkou okolní teploty
viz 3.1

platí, s výjimkou okolní teploty
viz 3.1

platí, s výjimkou okolní teploty
viz 3.1

4

Skupiny zařízení

platí

platí

platí

4.1

Skupina I

platí

vyloučeno

platí

4.2

Skupina II

platí, vždy IIC

vyloučeno

platí

4.3

Skupina III

vyloučeno

platí, pouze
kolem tepelné izolace, vždy IIIC

platí, pouze kolem tepelné izolace

4.4

Zařízení pro určitou výbušnou atmosféru

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

5.1

Vlivy prostředí

platí

platí

platí

5.1.1

Okolní teplota

nahrazeno 6.1 e)

nahrazeno 6.1 e)

platí, viz 3.1

5.1.2

Vnější zdroje oteplování a ochlazování

platí

platí

platí

5.2

Provozní teplota

modifikováno

modifikováno

platí

5.3.1

Stanovení maximální povrchové teplota

nahrazeno 4.5
ve spojení s 5.1.13

nahrazeno 4.5
ve spojení s 5.1.13, pouze pokud
je zkoušeno
podle 5.1.13.3

platí

5.3.2.1

Elektrické zařízení skupiny I

platí

vyloučeno

platí

5.3.2.2

Elektrické zařízení skupiny II

platí

vyloučeno

platí

5.3.2.3.1

Elektrické zařízení skupiny III, maximální povrchová teplota stanovena bez vrstvy prachu

vyloučeno

platí, pokud je
pro stanovení maximální teploty pláště použito IEC/IEEE 60079-30-1 namísto metody
pro stanovení teploty podle IEC 60079-0

platí

Tabulka 1 (pokračování)

IEC 60079-0

elektrické doprovodné topné kabely a jejich nedílné součásti

zakončení
jako samostatné součásti

ed. 6.0
(2011)
(informativní)

název kapitoly/článku
(normativní)

skupina I
a skupina II

skupina III

5.3.2.3.2

Elektrické zařízení skupiny III, maximální povrchová teplota stanovena s ohledem na vrstvy prachu

vyloučeno

platí, pokud je maximální teplota pláště stanovena pouze pro ty povrchy, které budou přístupné pro vrstvy hořlavého prachu;

neplatí pro topné kabely, které mají být zakryty tepelnou izolací

platí

5.3.3

Teplota malých součásti pro elektrická zařízení skupiny I a skupiny II

vyloučeno

vyloučeno

platí

6.1

Požadavky pro všechna elektrická zařízení – Obecně

platí

platí

platí

6.2

Mechanická pevnost zařízení

nahrazeno 4.2

nahrazeno 4.2

pokud je v přímém styku s topným kabelem, může být nahrazeno 4.2

6.3

Čekací doba před otevřením

vyloučeno

vyloučeno

platí

6.4

Bludné proudy v závěrech (například u velkých elektrických strojů točivých)

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

6.5

Uchycení těsnění

vyloučeno

vyloučeno

platí

6.6

Zařízení s elektromagnetickým a ultrazvukovým vyzařováním

vyloučeno

vyloučeno

platí

7.1.1

Nekovové závěry a nekovové části závěrů – Použitelnost

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

platí

7.1.2.1

Specifikace materiálů – Obecně

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

platí

7.1.2.2

Specifikace materiálů – Plastové materiály

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

platí

7.1.2.3

Elastomerové materiály

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

platí

7.2

Tepelná odolnost

nahrazeno požadavky a zkouškami této normy

nahrazeno požadavky a zkouškami této normy

platí

7.3

Odolnost proti světlu

nahrazeno 5.1.16 pro doprovodné ohřevy a nedílné součásti určené pro venkovní aplikace

nahrazeno 5.1.16 pro doprovodné ohřevy a nedílné součásti určené
pro venkovní aplikace

platí

7.4.1

Elektrostatické náboje na vnějších nekovových materiálech závěru – Použitelnost

vyloučeno

vyloučeno

platí

Tabulka 1 (pokračování)

IEC 60079-0

elektrické doprovodné topné kabely a jejich nedílné součásti

zakončení
jako samostatné součásti

ed. 6.0
(2011)
(informativní)

název kapitoly/článku
(normativní)

skupina I
a skupina II

skupina III

7.4.2

Vyloučení hromadění elektrostatických nábojů na elektrickém zařízení
skupiny I a II

vyloučeno

vyloučeno

platí

7.4.3

Vyloučení hromadění elektrostatických nábojů na elektrickém zařízení
skupiny III

vyloučeno

vyloučeno

platí

7.5

Přístupné kovové části

vyloučeno

vyloučeno

platí

8.1

Složení materiálu

vyloučeno

vyloučeno

platí

8.2

Skupina I

vyloučeno

vyloučeno

platí

8.3

Skupina II

vyloučeno

vyloučeno

platí

8.4

Skupina III

vyloučeno

vyloučeno

platí

9

Upevňovací zařízení

vyloučeno

vyloučeno

platí

10

Blokovací zařízení

vyloučeno

vyloučeno

platí

11

Průchodky

vyloučeno

vyloučeno

platí

12

Materiály použité pro tmelení (cementování)

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

nahrazeno posledním odstavcem 4.1

platí

13

Ex součásti

platí

platí

platí

14

Připojovací zařízení a připojovací prostory

pokryto požadavky této normy

pokryto požadavky této normy

platí

15

Připojovací zařízení pro uzemňovací vodič a vodič pro vzájemné pospojování

nahrazeno 5.1.15

nahrazeno 5.1.15

platí

16

Vstupy do závěru

vyloučeno

vyloučeno

platí

17

Doplňující požadavky pro točivé elektrické stroje

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

18

Doplňující požadavky pro spínače

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

19

Doplňující požadavky pro pojistky

vyloučeno

vyloučeno

platí

20

Doplňující požadavky pro vidlice, zásuvky a konektory

vyloučeno

vyloučeno

platí

21

Doplňující požadavky pro svítidla

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

22

Doplňující požadavky pro ruční a přilbové svítilny

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

23

Zařízení obsahující články a baterie

vyloučeno

vyloučeno

platí

24

Dokumentace

platí

platí

platí

25

Shoda prototypu nebo vzorku s dokumentací

platí

platí

platí

26.1

Obecně

platí

platí

platí

26.2

Zkušební sestava

platí

platí

platí

26.3

Zkoušky ve výbušných zkušebních směsích

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.4

Zkoušky závěrů

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.4.1

Pořadí zkoušek

vyloučeno

vyloučeno

platí

Tabulka 1 (pokračování)

IEC 60079-0

elektrické doprovodné topné kabely a jejich nedílné součásti

zakončení
jako samostatné součásti

ed. 6.0
(2011)
(informativní)

název kapitoly/článku
(normativní)

skupina I
a skupina II

skupina III

26.4.1.1

Kovové závěry, kovové části závěrů a skleněné části závěrů

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.4.1.2

Nekovové závěry nebo části závěrů

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.4.2

Odolnost proti nárazu

nahrazeno 5.1.5

nahrazeno 5.1.5

platí

26.4.3

Pádová zkouška

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

26.4.4

Kritéria pro kladné hodnocení

nahrazeno 5.1.5

nahrazeno 5.1.5

platí

26.4.5

Stupeň ochrany krytem

nahrazeno 5.1.8 a/nebo 5.1.9

nahrazeno 5.1.8 a/nebo 5.1.9

platí

26.5

Teplotní zkoušky

modifikováno

modifikováno

platí

26.5.1

Měření teploty

nahrazeno 5.1.13

nahrazeno 5.1.13

platí

26.5.2

Zkouška tepelným šokem

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.5.3

Zkouška zápalnosti malých součástek (skupina I a skupina II)

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.6

Zkouška průchodek krutem

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.7

Zkoušky nekovových závěrů a nekovových částí závěrů

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.8

Odolnost proti teplu

nahrazeno 5.1.11

nahrazeno 5.1.11

platí

26.9

Odolnost proti chladu

nahrazeno 5.1.7

nahrazeno 5.1.7

platí

26.10

Odolnost proti světlu

nahrazeno 5.1.16 pro doprovodné ohřevy a nedílné součásti určené pro venkovní aplikace

nahrazeno 5.1.16 pro doprovodné ohřevy a nedílné součásti určené
pro venkovní aplikace

platí

26.11

Odolnost elektrického zařízení skupiny I
proti chemickým činidlům

platí pro skupinu I

vyloučeno

platí

26.12

Zkouška spojitosti (propojení) uzemnění

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.13

Měření povrchového odporu na částech závěru z nekovových materiálů

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.14

Měření kapacity

vyloučeno

vyloučeno

platí

26.15

Ověření jmenovitých hodnot ventilátorů větrání

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

26.16

Alternativní hodnocení elastomerových těsnících O-kroužků

vyloučeno

vyloučeno

platí

27

Kusové zkoušky

platí

platí

platí

28

Odpovědnost výrobce

platí

platí

platí

29

Označování

modifikováno

modifikováno

platí

30

Návody

modifikováno

modifikováno

platí

Příloha A

Doplňkové požadavky pro Ex kabelové vývodky

vyloučeno

vyloučeno

platí

Příloha B

Požadavky pro Ex součásti

vyloučeno

vyloučeno

platí

Příloha C

Příklad zkušební sestavy po zkoušku odolnosti proti nárazu

nahrazeno 5.1.15

nahrazeno 5.1.15

platí

Tabulka 1 (dokončení)

IEC 60079-0

elektrické doprovodné topné kabely a jejich nedílné součásti

zakončení
jako samostatné součásti

ed. 6.0
(2011)
(informativní)

název kapitoly/článku
(normativní)

skupina I
a skupina II

skupina III

Příloha D

Motory napájené z frekvenčních měničů

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

Příloha E

Zkouška oteplení elektrických strojů

vyloučeno

vyloučeno

vyloučeno

Příloha F

Postupový diagram pro zkoušky nekovových závěrů nebo nekovových částí závěrů (26.4)

vyloučeno

vyloučeno

platí

POZNÁMKA 1 Čísla článků v třetím sloupci zprava v této tabulce odkazují na IEC/IEEE 60079-30-1.

POZNÁMKA 2 Čísla článků ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny pouze pro informaci. Platné požadavky IEC 60079-0 jsou identifikovány názvem článku, který je normativní.

platí: tento požadavek IEC 60079-0 platí beze změny

vyloučeno: tento požadavek IEC 60079-0 neplatí

modifikováno: tento požadavek IEC 60079-0 je modifikován podle údajů v této normě

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz